ΜΑΡΞ – ΕΝΓΚΕΛΣ: Την Ελλάδα την απελευθέρωσαν οι Ρώσοι.

Τήν ιστορική αλήθεια σχετικά με τόν κύριο παράγοντα που συνετέλεσε στην απελευθέρωση και τήν διεθνή αναγνώριση τής Ελλάδος ως ανεξάρτητης χώρας, έχει επισημάνει προ πολλού ένας περιώνυμος ιδεολογικός πολέμιος τής Τσαρικής Ρωσίας, ο Friedrich Engels—οικονομικός χορηγός τού Carl Marx, μετά τού οποίου συνέγραψε πολλά έργα, συμπεριλαμβανομένου και τού «Κομμουνιστικού Μανιφέστου»σε άρθρο του στην αμερικανική εφημερίδα New-York Daily Tribune από το 1853, ως εξής:(1)

 “ Όταν επανεστάτησαν οι Έλληνες, ποιός έκρινε τήν έκβαση τού αγώνα; Ούτε οι συνωμοσίες και ανταρσίες τού Αλή πασά τών Ιωαννίνων, ούτε η Ναυμαχία τού Ναυαρίνο, ούτε ο Γαλλικός στρατός στην Πελοπόννησο, ούτε οι συνδιασκέψεις και τά πρωτόκολλα τού Λονδίνου, αλλά η προέλαση τών Ρώσων τού [ΣτρατηγούDiebitsch διά μέσου τών Βαλκανίων στην πεδιάδα τής Μαρίτσας [Έβρου]. Και καθ' όν χρόνο [1828-1829] η Ρωσία άρχιζε ούτως να προκαλεί άνευ φόβου τόν διαμελισμό τής Τουρκίας, οι διπλωμάτες τής Δύσης συνέχιζαν να εγγυώνται και να θεωρούν ως ιερά τό status quo και τό απαραβίαστο τής Οθωμανικής Επικρατείας.

 

(When the Greeks revolted, who decided the contest? Not the plots and rebellions of Ali Pasha of Janina, not the Battle of Navarino, not the French army in the Morea, not the conferences and protocols of London, but the march of Diebitcsch's Russians across the Balkan into the valley of Maritza. And while Russia thus fearlessly set about the dismemberment of Turkey, western diplomatists continued to guarantee and to hold up as sacred the status quo and the inviolability of the Ottoman territory.)

Hans Karl von Diebitsch

Σημειωτέον ότι ο Στρατηγός 
Hans Karl von Diebitsch ηγήθη της προελάσεως των Ρωσικών στρατευμάτων προς την Αδριανούπολη το 1829, επί Τσάρου Νικολάου Α΄, σύμφωνα με τα πολεμικά σχέδια που είχε καταρτίσει ο ίδιος ο Diebitsch τό 1821, και είχαν εγκριθεί τότε (1821), από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α΄ προκειμένου να εφαρμοσθεί, στο ορατό μέλλον, το Φιλελληνικό Τελεσίγραφο Πολέμου τής Ρωσίας κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1821,(2) συνταχθέν υπό τού Ιωάννου Καποδίστρια.

Σχετικά δε (α) με τήν εξέγερση τού Αλή Πασά τό 1820-1822, (β) τήν συμμαχική στρατιωτική επέμβαση τής Γαλλίας στην Πελοπόννησο το 1828-1831, και (γ) τίς συνδιασκέψεις και διπλωματικές συμφωνίες τών Μεγάλων Δυνάμεων για τό Ελληνικό Ζήτημα τό 1826-1829, επισημαίνονται τά εξής στην παρακάτω βιβλιογραφουμένη αναδημοσίευση («Marx and Engels Collected Works», ως εν υποσημειώσει 1) τού ως άνω άρθρου:(3)

 

<Επισημ. 37:> Σε αντίθεση με το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα τών Ελλήνων, ο αγώνας [τού Αλή Πασά τών Ιωαννίνων] είχε εμφυλιακό-αυτονομιστικό χαρακτήρα και κατέληξε σε ήττα [τού Αλή Πασά]...

 

<Επισημ. 27:> Ο σκοπός τής [Γαλλικής] εκστρατείας [στην Πελοπόννησο], η οποία διοργανώθηκε με τό πρόσχημα να παράσχει βοήθεια στους Έλληνες, ήταν να αντιρροπήσει τήν αυξανομένη Ρωσική επιρροή στα Βαλκάνια και να εδραιώσει τήν θέση τής Γαλλίας στην περιοχή...

 

<Επισημ38:> Εκείνες οι συμφωνίες [συνδιασκέψεις και πρωτόκολλα το 1826-1829] και τά μέτρα που ελήφθησαν από τήν Βρετανία και τήν Γαλλία, οι οποίες ήλπιζαν να επιλύσουν διά τής διπλωματίας τήν [Ελληνο-Τουρκική] αντιπαράθεση, χωρίς ήττα τής Τουρκίας στον Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο, δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τήν στάση τής Τουρκίας σχετικά με το Ελληνικό ζήτημα. Μόνον μετά τήν νίκη τού Ρωσικού στρατού υπό τον Στρατηγό Diebitsch στην εκστρατεία τού 1829 η Τουρκία συνεφώνησε να προβεί σε κάποιες παραχωρήσεις.

 

(<Endnote 37:> Unlike the national liberation movement of the Greeks, this struggle [of Ali Pasha of Janina] was of a feudal-separatist nature and ended in defeat in 1822...

<Endnote 27:> The aim of the [French] expedition, which was organised on the pretext of rendering assistance to the Greeks, was to counteract growing Russian influence in the Balkans and consolidate the position of France in the region...

<Endnote 38:> These agreements [conferences and protocols ιν 1826-1829] and the steps taken by Britain and France, who hoped to settle the [Greco-Turkish] conflict through diplomacy, without a defeat for Turkey in the Russo-Turkish war, could not make Turkey change her attitude on the Greek question. It was only after the victory of the Russian army under General Diebitsch in the 1829 campaign that Turkey agreed to make some concessions.)

 

 

Engels

Δύο δε ημέρες πριν από εκείνη τήν δημοσίευση, ο 
Engels είχε ήδη συνοψίσει επιγραμματικά τήν αλήθεια για τήν έκβαση τού Αγώνα τής Παλιγγενεσίας, σε άλλο άρθρο του, με τίτλο The Turkish Question (Τό Τουρκικό Ζήτημα), στην ίδια εφημερίδα (New-York Daily Tribune, 19 April 1853), με τις εξής τέσσερεις λέξεις: Russia made Greece Independent (Η Ρωσία έκανε τήν Ελλάδα ανεξάρτητη).(4)

Η από τό 1853 διατυπωθείσα άποψη τού Εngels περί τής καθοριστικής σημασίας τής Ρωσικής στρατιωτικής νίκης επί τών Τούρκων τό 1829 για τήν απελευθέρωση και διεθνή αναγνώριση τής Ελλάδος ως ανεξάρτητης χώραςκαι όχι αυτόνομης επαρχίας, φόρου υποτελούς στον Σουλτάνο, σύμφωνα με τίς αρχικές προθέσεις τών Μεγάλων Δυνάμεωνεπιβεβαιώθηκε και υπερθεματίσθηκε κατά τόν επόμενο χρόνο (1854) από τόν George Hamilton-Gordon, τότε Πρωθυπουργό τής Αγγλίας (1852-1855), ο οποίος είχε διατελέσει Υπουργός Εξωτερικών τής Αγγλίας (1828-1830) κατά τήν περίοδο διακυβερνήσεως τής Ελλάδος από τόν Καποδίστρια, σε ομιλία του ενώπιον τής Βουλής τών Λόρδων, στις 26 Ιουνίου 1854, επί λέξει ως εξής: Η ύπαρξη τής Ελλάδος ως ανεξαρτήτου βασιλείου οφείλεται στις εντυπώσεις τίς οποίες μάς προξένησαν οι όροι τής Συνθήκης τής Αδριανουπόλεως” (the existence of Greece as an independent kingdom is due to the impressions produced upon us by the terms of the Treaty of Adrianople). Δηλαδή ο υπέρ τών Ελλήνων Ρωσο-Τουρκικός πόλεμος τό 1828-1829, είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνον τόν εξαναγκασμό τής Πύλης να αποδεχθεί τήν απελευθέρωση τής Ελλάδος αλλά και κατ΄επακολουθία τόν εξαναγκασμό τών Μεγάλων Δυνάμεων να αποδεχθούν τήν πολιτειακή υπόσταση τής Ελλάδος ως ανεξαρτήτου (και όχι φόρου υποτελούς) χώρας. 

George Hamilton-Gordon

Συγκεκριμένα, ο 
George Hamilton-Gordon κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ενώπιον τής Βουλής τών Λόρδων ως εξής:(5)

 “Τώρα, Λόρδοι μου, το γεγονός είναι ότι τέτοια ήταν η εντύπωση που προξένησε εκείνη η συνθήκη [τής Ανδριανουπόλεως]τόσος ήταν ο συναγερμός που διηγέρθη παρ' ημίν από τίς επιταγές της, και τόσοι ήσαν οι υφ' ημών πιθανολογούμενοι κίνδυνοι, που μάς προκάλεσαν φόβο σχετικά με τήν ύπαρξη της Τουρκικής αυτοκρατορίαςώστε όλη η πολιτική τής Βρετανικής Κυβερνήσεως μετεβλήθη τότε όσον αφορά σε ένα ουσιωδέστατο ζήτημα, ως συνέπεια εκείνης τής συνθήκης. Έχω ήδη αναφερθεί, νομίζω ενώπιον αυτού τού κοινοβουλευτικού Σώματος, στο γεγονός, το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά οι Εξοχότητές σας, ότι κατά τήν έναρξη και κατά τήν διάρκεια τής προόδου τής Ελληνικής Επαναστάσεως, ο κ. [GeorgeCanning ουδέποτε είχε διανοηθεί τήν ύπαρξη της Ελλάδας ως ανεξαρτήτου βασιλείου. Ούτε ο Δούκας τού Wellington [Arthur Wellesleyδιενοήθη ποτέ τήν ύπαρξη της Ελλάδας ως ανεξαρτήτου βασιλείου, αλλά αποκλειστικά ως υποτελούς κράτους υπό τήν κυριαρχία τής Πύλης, κάπως παρομοίου με τίς επαρχίες τής Βλαχίας και τής Μολδαβίας. Όταν όμως υπεγράφη η Συνθήκη τής Αδριανουπόλεως, μού φάνηκε, και ο ευγενής μου φίλος [Δούκας τού Wellington], επικεφαλής τής [Βρετανικής] Κυβερνήσεως τότε, συνεφώνησε μαζί μου, ότι η κατάσταση τής Τουρκικής αυτοκρατορίας ήταν τόσο επισφαλής αφ' εαυτής, ώστε θα ήταν εξαιρετικά ασύνετο να δημιουργήσουμε ένα Κράτος και να τό θέσουμε υπό τήν προστασία και τήν κυριαρχία μιας αυτοκρατορίας που ήταν εκτεθειμένη η ίδια σε ακραίο κίνδυνο, και τής οποίας η ύπαρξη δεν επρόκειτο να υπολογίζεται ακόμη και με τον ελάχιστο βαθμό βεβαιότητος για ουδεμία χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, συμφωνήσαμε να προτείνουμε στους συμμάχους μας να μετατρέψουμε εκείνο τό υποτελές Κράτος σε ανεξάρτητο βασίλειο. Οι σύμμαχοί μας συμφώνησαν μαζί μας, και η Πύλη συναίνεσε τελικά με την πρότασή μας. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη τής Ελλάδος ως ανεξαρτήτου βασιλείου οφείλεται στις εντυπώσεις τίς οποίες μάς προξένησαν οι όροι τής Συνθήκης τής Αδριανουπόλεως.

 

 (Now, my Lords, the fact is, Such was the impression produced by that treatysuch was the alarm excited by its conclusionsuch were the supposed dangers which we dreaded to the existence of the Turkish empirethat the whole policy of the British Government was changed on a most material point in consequence of that treaty. I have already, I think, referred in this House to the fact, which your Lordships well know, that at the beginning and during the progress of the Greek revolution, Mr. Canning never contemplated the existence of Greece as an independent kingdom; neither did the Duke of Wellington ever contemplate the existence of Greece as an independent kingdom, but solely as a vassal State under the suzerainty of the Porte, somewhat similar to the provinces of Wallachia and Moldavia. When, however, the Treaty of Adrianople was signed, it appeared to me, and my noble friend at the head of the Government at the time agreed with me, that the condition of the Turkish empire was so perilous in itself that it would be extremely unwise to create a State and to place it under the protection and suzerainty of an empire which itself was exposed to extreme peril, and whose existence was not to be counted on for any time with the least degree of certainty. Therefore we agreed to propose to our allies to convert that vassal State into an independent kingdom. Our allies agreed with us, and the Porte at last assented to our proposal. Hence the existence of Greece as an independent kingdom is due to the impressions produced upon us by the terms of the Treaty of Adrianople.) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

(1) Friedrich Engels, What is to Become of Turkey in Europe?—first published in the New-York Daily Tribune, No. 3748, 21 April 1853, reprinted in the New-York Weekly Tribune, No. 607, 30 April 1853Marx and Engels Collected Works (Progress Publishers: Moscow 1979), v. 12, pp. 32-36.

Δωρεάν αναγνώσιμο εδώ:

http://marxengels.public-archive.net/en/ME0721en.html

(2) John D. Pappas«Το Φιλελληνικό Τελεσίγραφο Πολέμου τής Ρωσίας κατά τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τό 1821: Tό γεωπολιτικό κοσμοϊστορικό επίτευγμα τού Καποδίστρια» (Θέματα Ελληνικής Ιστορίας, Mάιος 2016):

 

·     ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ έκδοση (184 σελίδες) εδώ.

https://www.academia.edu/36922594/The_Philhellenic_Russian_Ultimatum_against_the_Ottoman_Empire_in_1821

 

·     ΠΛΗΡΗΣ έκδοση (328 σελίδες) εδώ.

https://www.academia.edu/37896808/The_Philhellenic_Russian_Ultimatum_against_the_Ottoman_Empire_in_1821_-_Preconference_edition_320_pages_

 

 

(3) Marx and Engels Collected Works, ό.π., endnotes 27, 37-38.

 

(4) Karl Marx and Frederick Engels, The Russian Menace to Europe, ed. Pual Blackstock and Nert Hoselitz (George Allen and Unwin: London 1953) pp. 121-202.

Δωρεάν αναγνώσιμο εδώ:

http://www.historyisaweapon.com/defcon6/works/subject/russia/crimean-war.html#04

 

(5) Lords Sitting of June 26, 1854. Treaty of Adrianople -Explanation, Hansard's Parliamentary Debates (T.C. Hansard: London 1855), series 3, vol. 134, cc641.

Δωρεάν αναγνώσιμο εδώ:

https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1854/jun/26/treaty-of-adrianople-expla-nation

Το παρόν άρθρο αποτελεί απόσπασμα τού βιβλίου:

Jean Sharman (editing: John D. Pappas), «Καποδίστριας ο Μέγας»

(BICENTEΝNIAL Publications: Athens 2020), pp. 114-117, 118-122. 

Δωρεάν διαθέσιμο/αναγνώσιμο ως συντετμημένη προέκδοση

(freely readable/downloadable as abridged book review) εδώ:

https://www.academia.edu/43012120/Καποδίστριας_ο_Μέγας

Σχόλια

 1. Νομιζω οτι ο τιτλος ειναι λαθος. Κανονικα επρεπε να ειναι Οι ρωσοι επεβαλλαν την ανεξαρτησια της ελλαδας. Η απελευθερωση προηλθε απο εμας τους ιδιους. Παντως συγχαρητηρια στα ιστορικα θεματα. Δεν μας αφηνουν να πληξουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Πάντα πρέπει να βγαίνουν όλα τα ιστορικά γεγονότα στο φως γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε σαφή εικόνα του τι έγινε και γιατί.
  Πόσοι συμπατριώτες μας έχουν άγνοια των συγκεκριμένων γεγονότων και του τρόπου που αυτά επηρέασαν την μετέπειτα πορεία μας ως ανεξάρτητο κράτος? Δυστυχώς πολλοί.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμο, 29 Νοε 2020, 12:37:00 μ.μ.:

  Εύλογη η παρατήρησή σας. Μόνο που ο τίτλος δεν είναι "λάθος", όπως τόν χαρακτηρίζετε, αλλά μάλλον (σκοπίμως) ατελής: Οι ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ κύριοι συντελεστές τής εκβάσεως τού Αγώνα τής Παλιγγενεσίας ήσαν τρεις:

  (1) Το ανεπανάληπτο ηγετικό δίδυμο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.
  (2) Η επί σχεδόν μιά 9ετία πολέμου (1821-1829) μαχητικότητα και μεγάλες θυσίες τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, και μάλιστα η εκπληκτική του εγκαρτέρηση και ανθεκτικότητα (resilience) το 1825-1827.
  (3) Η ΡΩΣΙΑ, αρχικά με τήν επίδοση τού (Καποδιστριακού) Ρωσικού τελεσιγράφου πολέμου στην Πύλη τό 1821, μέχρι τήν στρατιωτική συντριβή τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τόν Ρωσικό Στρατό τό 1829 - για τήν οποία συντριβή χρειάσθηκε να πέσουν μαχόμενοι 50.000 Ρώσοι στρατιώτες υπέρ τών ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΩΝ Ελλήνων και τής (οριστικής) απελευθερώσεως τής Ελλάδος ως ανεξάρτητης χώρας.

  Οι άλλοι διεθνείς παράγοντες (Αγγλία, Γαλλία κ.τ.λ.) ήσαν ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ παρεπόμενοι συντελεστές, ήτοι παρακινηθέντες ή και ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΘΕΝΤΕΣ από τήν δυναμική τής Ελληνικής Επαναστάσεως (όπου πρωταγωνιστούσαν οι ως άνω τρεις πρωτογενείς κύριοι συντελεστές) να διαφοροποιήσουν τήν εξωτερική τους πολιτική από "δυσμενή ουδετερότητα" κατά τών Ελλήνων αρχικά (1821-1822), σε "ευμενή ουδετερότητα" μετέπειτα (1823-1825), και εκόντες-άκοντες σε φιλελληνική παρεμβατικότητα τελικά (1826-1827), μέχρι την ένοπλη συμμαχική τους επέμβαση στη Ναυμαχία τού Ναυαρίνου. Αλλά περί αυτών σε μελλοντικά μας άρθρα.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω την καλή σας πρόθεση κ. Παπακωνσταντίνου θα ήθελα να επισημάνω ότι η παρατήρησή μου ήταν ουσιαστική. Εξηγώ:
   1. Από την στιγμή που αποστατήσαμε είμασταν ελεύθεροι. Αυτό για τον τύπο του τίτλου.
   2. Το αποτέλεσμα που προκάλεσε ο ρωτουρκικός πόλεμος του 1829 αφορούσε την ανεξαρτησία και όχι την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους που ήδη ήταν γεγονός.
   Δεν μειώνω την την συμβολή της Ρψσίας. Απλώς την βάζω στις σωστές διαστάσεις της.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος 29 Νοε 2020, 3:42:00 μ.μ.:

   Συμφωνούμε απόλυτα, νομίζω, επί τής ουσίας: Από καθαρά ιστοριογραφική άποψη, ο ιστορικά επακριβής τίτλος θα έπρεπε ίσως να είναι στη μεν Ελληνική “ΜΑΡΞ-ΕΝΓΚΕΛΣ: Η Ρωσία έκανε τήν Ελλάδα ανεξάρτητη”, στη δε Αγγλική “MARX-ENGELS: Russia made Greece Independent”, δηλαδή η επιγραμματική πρόταση τού ιδίου τού Engels, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο, το οποίο σε πρώτη ανάγνωση δίνει ίσως τήν εντύπωση ότι έχει σκοπό να εξοικειώσει τούς αναγνώστες μας με τήν (αξιολογική) άποψη τών MARX-ENGELS περί τής εκβάσεως τού Αγώνα τής Παλιγγενεσίας.

   Εν τούτοις, σε δεύτερη ανάγνωση, τό άρθρο αποσκοπεί ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ σε έναν άλλο σκοπό: Να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό, βάσει ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ πηγής (πρακτικά συζητήσεων στη Βουλή τών Λόρδων), την ιστορικώς σημαντικότατη ομιλία τού George Hamilton-Gordon περί τού τί πραγματικά συνέβη στο παρασκήνιο στα διεθνή γεωπολιτικά υψίπεδα τό 1829-1830 για τήν ανεξαρτησία τής Ελλάδος - επίσημη μαρτυρία τής Βρετανικής Κυβερνήσεως τό 1854, που ευθυγραμίζετο πλήρως με τήν δημοσιευθείσα κατά τόν προηγούμενο χρόνο (1853) άποψη τών MARX-ENGELS. Δηλαδή, εναλλακτικά, ο τίτλος θα μπορούσε ίσως να είναι “HAMILTON: H ύπαρξη τής Ελλάδος ως ανεξαρτήτου βασιλείου οφείλεται στις εντυπώσεις τίς οποίες μάς προξένησαν οι όροι τής Συνθήκης τής Αδριανουπόλεως”.

   Τόσον όμως ο τίτλος, ως έχει, όπως και το φαινομενικό θέμα τού άρθρου (η άποψη τών MARX-ENGELS) συναποτελούν τό “δάκτυλο σκοπιμότητος” που δείχνει στη “σελήνη-στόχο” (ομιλία Hamilton), ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουμε τήν αναγνωσιμότητα τού άρθρου και όσον τό δυνατόν περισσότεροι αναγνώστες μας να κλικάρουν στον παρατιθέμενο διαδικτυακό σύνδεσο στα Πρακτικά τής Βουλής τών Λόρδων (Υποσ. 5), ήτοι σε ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΗΓΗ, παρότι τό όνομα HAMILTON δεν είναι ίσως ευρέως γνωστό σε πολλούς συνέλληνές μας.

   Υποκείμεθα επομένως σε εύλογο έλεγχο όσον αφορά τόν “catchy” τίτλο τού άρθρου, αλλά ταυτόχρονα οι προσδοκίες μας φαίνεται ότι δικαώνονται όσον αφορά στην μεγάλη ανταπόκριση τού φιλίστορος κοινού και ειδικά στη διά τού διαδικτύου όλο και ευρυτέρα εξοικείωσή τους με ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ πηγές.

   Σας ευχαριστώ για τίς διασαφηνιστικώς λίαν χρήσιμες παρατηρήσεις σας.

   Διαγραφή
 4. Η απελευθέρωση της Ελλάδας ήταν ένα γεγονός τόσο σύνθετο, όσο σύνθετη και περίπλοκη ήταν η εποχή στην οποία έλαβε χώρα. Ένας συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν σε αυτή περισσότερο παρά επιμέρους οι πολεμικές προσπάθειες των Ελλήνων ή η διεθνής διπλωματία. Αποτελεί μοναδικό γεγονός και ακόμα σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ιστορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Παλιά διαβάζαμε ότι το istorikathemata δεν είχε αριστερά απωθημένα. Μετά αυτό αφαιρέθηκε μεγαλοπρεπώς. Σήμερα διαβάζουμε για τον Μαρξ στο editorial. Να δούμε αύριο τι θα δούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα, πριν από όλα μιλούσαμε για μαρξιστικά απωθημένα και όχι αριστερά. Νομίζω ότι η διαφορά είναι ουσιώδης. Επίσης δεν νομίζω ότι το άρθρο έχει μαρξιστικό περιεχόμενο. Αλλά και αν είχε, αν το θεωρούσαμε αξιόλογο και άξιο προσοχής, ίσως το φιλοξενούσαμε. Το ότι δεν έχουμε μαρξιστικά απωθημένα δεν σημαίνει ότι έχουμε άλλου είδους. Η προμετωπίδα μας που σαφώς και ισχύει και θα ισχύει στο διηνεκές, υποδηλώνει κατεύθυνση, όχι όμως λογοκρισία.

   Διαγραφή
  2. Δεν είναι γιαννάκης είναι...ιωάννης. Τέλος πάντων. Στο κάτω - κάτω της γραφής εσείς ξέρετε καλύτερα...

   Διαγραφή
 6. Κύριε Παπαδόπουλε γειά σας,
  Ο πρώτος παράγοντας απελευθέρωσης της Ελλάδος και αποτίναξης του Οθωμανικού - Τουρκικού ζυγού, ήταν η δράση της Φιλικής Εταιρείας, η οργάνωσή της, η συνειδητοποίηση ότι μόνοι μας θα ελευθερωθούμε.
  Δεύτερος παράγοντας η συγκυρία ύπαρξης εκατοντάδων προσωπικοτήτων, Κολοκοτρώνης, Ανδρούτσος, Καραϊσκάκης, Παπαφλέσσας, Μιαούλης, Κανάρης κλπ, Βεβαίως και ο Κολοκοτρώνης είναι η κορυφαία προσωπικότητα ανάμεσα τους.
  Μετά έρχεται η προσωπικότητα του Καποδίστρια, μαζί με την ανυπολόγιστη συμβολή του Κοραή στην ιδέα της ελευθερίας.
  Και τέλος η Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ήταν ο καταλύτης της στρατιωτικής κατοχύρωσης της απελευθέρωσης.
  Τα υπόλοιπα που αναφέρετε είναι πολύ μεγάλης μεν αλλά όχι καθοριστικής σημασίας.
  Συγχαρητήρια για όσα πολύ σημαντικά μας παρουσιάσατε στο σχετικό βιβλίο σας.
  Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κράτη "φιλελληνικά" δεν υπάρχουν. Ούτε "φιλελληνικές" πολιτικές. Όλα τα κράτη ενεργούν σύμφωνα με το συμφέρον τους, όπως αυτά το αξιολογούν. Άνθρωποι φιλέλληνες ναι, υπάρχουν.

  Και κάτι για τον κ. Ιωάννη Φιλίστορα :
  το να είσαι δεξιός δεν είναι μεμπτό, το να είσαι αντιαριστερός όμως είναι.
  Πάντως σας διαβάζω και πάντα κάτι μαθαίνω.
  Σπύρος Δ.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατι ειναι μεμπτο να ειναι καποιος αντιαριστερος;

   Διαγραφή
  2. Κύριε Σπύρο Δ., αν κάποιος είναι αντιδεξιός είναι εξίσου μεμπτό με να είναι κάποιος αντιαριστερός; Ελπίζουμε να καταδεχτείτε να δώσετε μια απάντηση.

   Διαγραφή
 7. Όμως κάθε αριστερός είναι και αντιδεξιός. Αυτοί ποτέ δεν δέχονται άλλη άποψη και ούτε θα αναρτούσαν στις σελίδες του " κείμενα από την εθνικιστική ιστοριογραφία " , όπως συνηθίζουν να λένε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μετά από αυτό το θέμα, αναμένουμε και κάποιο άρθρο του Ουράνιου τόξου για το Μακεδονικό ή των γκρίζων λύκων για την Θράκη. Μην τα βλέπουμε όλα μονόπλευρα και μας κακοχαρακτηρίσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλά, αυτό που εγώ ο ΧΑΖΟΚΕΝΤΡΩΟΣ ντεν καταλαβαίνει είναι γιατί έχουμε αυτό το μαύρο άγαλμα του Κάνιγκ στην Κάνιγκος, και πλατεία στ' όνομά του τρομάρα του, παρότι "ουδέποτε είχε διανοηθεί τήν ύπαρξη της Ελλάδας ως ανεξαρτήτου βασιλείου... αλλά αποκλειστικά ως υποτελούς κράτους υπό τήν κυριαρχία τής Πύλης" όπως μας πληροφορεί ο μπάρμπα XAMILTON παραπάνω. Είμαστε ηλίθιοι ή παριστάνουμε τους ηλίθιους; Αυτοί εκεί στο Λονδίνο έχουν κανά άγαλμα με κανά δικό μας; Α, ξέχασα, έχουν τα Ελγίνεια!
  Εκεί στο Αγγλικό Κοινοβούλιο μάλλον θα γελάνε με όλους εμάς τους ιθαγενείς και τα καμώματά μας.
  ΧΑΖΟΚΕΝΤΡΩΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Για να καταλάβω δηλαδή, όλοι οι αριστεροί δεν είναι αντιδεξιοί; γιατί η Ακρίτα και οι άλλες ακρίδες του χώρου, μας βρίζουν πρωί - μεσημέρι - βράδυ, για αυτό το λέω. Εξ ορισμού όπως οι δεξιοί είναι αντιαριστεροί ισχύει και το ανάποδο. Όσο για τον φιλίστωρα πάντα ερωτοτροπούσε και λίγο με αριστερά είτε ως κάλυψη - ξεκάρφωμα, είτε γιατί είναι και αυτός λίγο αγαπούλης. Πάντως είναι γνώστης και καλό παιδί, το παλεύει, οπότε του συγχωρούμε και κανα λαθάκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Α, ρε Φιλίστορα! Πλάκωσαν πάλι οι επίδοξοι λογοκριτές σου - αριστερόθεν αλλά και δεξιόθεν... Το θέμα είναι, πάντως, να μην αυτολογοκρίνεσαι εσύ ο ίδιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Χαριτωμενα όλα αυτά αλλά
  1. Δεν εχω γραψει εγω το αρθρο. Νομιζα οτι αυτο ειναι πασιφανες.
  2. Νομίζω οτι δεν το έχει διαβασει κανεις απο τους σχολιαστές.
  3. Δεν φοβάμαι την κριτική. Αλλά και το επίπεδο της κριτικής, κρίνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Λογοκρισία είναι να κατηγορεί κάποιος τους αναγνώστες ( που είναι τα καύσιμα κάθε σελίδας), επειδή δεν συμφωνούν με τους ιδεολογικούς ελιγμούς της σελίδας. Πιθανόν το άρθρο είχε σκοπό να τραβήξει και αριστερά κλικ ή να δείξει ένα πιο " πολιτικά ορθό " πρόσωπο για τα ιστορικά θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι θα πει "δεν συμφωνουν" ρε φιλε; Δεν βλεπω καμια εποικοδομητικη διαφωνια εδω, παρα μονο εξυπνακιστικα και ειρωνικα σχολια απεναντι σε εναν οικοδεσποτη που κατα τεκμηριο ειναι παντα ευγενης!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος 2 Δεκ 2020, 5:28:00 μ.μ.:

   Δεν νομίζω ότι ο Φιλίστωρ, λέγοντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή "και το επίπεδο της κριτικής κρίνεται", "κατηγορεί" τους αναγνώστες, όπως ευγενώς γράφετε. Απεναντίας προσπαθεί να παρακινήσει κάποιους από τους σχολιαστές να διαβάσουν ξανά το άρθρο. ΟΛΟΚΛΗΡΟ και με επιμέλεια. Τότε θα διαπιστώσουν ποιό πραγματικά είναι το ΘΕΜΑ και ο ΣΚΟΠΟΣ του άρθρου.

   Προς άναγνωστική επιβοήθηση κάποιων από τους αγαπητούς μας αναγνώστες, το ΘΕΜΑ και η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ του άρθρου δεν είναι οι ως άνω αξιολογικές ΑΠΟΨΕΙΣ των (ανθελλήνων) MARX-ENGELS. Όχι αυτές καθεαυτές, δεδομένου εξ άλλου ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί σε άλλα ιστολόγια κατά το παρελθόν, αποσπασματικά, αυτές καθ' εαυτές (μόνες τους).

   Το ΘΕΜΑ είναι άλλο, και εκεί, αλλού, έγκειται και η πρωτοτυπία του άρθρου, ότι δηλαδή με την ως άνω άποψη του ENGELS, δημοσιευθείσα κατ' επανάληψη σε έγκριτη εφημερίδα των Η.Π.Α. το 1853, ευθυγραμίσθηκε ή και ΤΑΥΤΙΣΘΗΚΕ η Κυβέρνηση τής Μεγάλης Βρεταννίας κατά μόλις τον επόμενο χρόνο (1854). Και μάλιστα ταυτίσθηκε ΕΠΙΣΗΜΑ, ήτοι δι' επισήμου ομιλίας (θεματικώς ειδικής, χρονικώς προαναγγελθείσης και αναλυτικώς διεξοδικής) τού τότε Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρεταννίας George Hamilton -- και μάλιστα ενώπιον της Βουλής των Λόρδων, ήτοι εις επήκοον τής Βασιλίσσης Βικτωρίας και του Βρετανικού λαού-- ο οποίος Hamilton είχε διατελέσει Υπουργός Εξωτερικών της χώρας του στην "επίμαχη" περίοδο 1828-1830, και επομένως ήταν ο πλέον καθ' ύλην αρμόδιος (αρμοδιότερος δεν γίνεται) για να αποτιμήσει τί έγινε το 1829-1830 για την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Πιο ΕΠΙΣΗΜΑ δεν γίνεται.

   Το ΘΕΜΑ επομένως δεν είναι ούτε η άποψη του ENGELS καθεαυτή (1853), ούτε και η αντίστοιχη άποψη-αποτίμηση τής ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ καθεαυτή (1854), αλλά η ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΥΤΙΣΗ των δύο απόψεων από το 1854.

   Αυτό είναι το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ γεγονός (ΤΑΥΤΙΣΗ των εν λόγω απόψεων από το 1854, όχι εκατέρα των απόψεων καθεαυτή) --και ως ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ γεγονός αποτελεί ΙΣΤΟΡΙΚΟ γεγονός και επ' ουδενί... "ιδεολογικό ελιγμό" του... Φιλίστορα--περί του οποίου ο Φιλίστωρ πιστεύω ότι ελπίζει ακόμη να δεί κάποια θεματικώς σχετικά σχόλια, για ν' αρχίσει μια εποικοδομητική συζήτηση, όπως υπενίχθη και ο άλλος καλός μας αναγνώστης (Ανώνυμος 2 Δεκ 2020, 5:35:00 μ.μ.)

   Η πρόσκληση του Φιλίστορα προφανώς είναι καλόπιστη (πιο καλόπιστη δεν γίνεται) και παραμένει ανοιχτή.

   Διαγραφή
 14. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ο φιλίστωρ και οι συγγραφείς του ιστολογίου είναι αναμφίβολα πρώτης γραμμής και κανείς δεν αμφισβητεί τον πατριωτισμό τους. Είναι γνώστες και μας έχουν μάθει ένα σωρό πράγματα αμισθί με μεράκι και εύγε τους. Από την άλλη όμως κ. John Papas και φιλίστωρα, δυστυχώς η ευτυχώς έχετε ένα κοινό που δεν γουστάρουμε μαρξ, λένιν, μπακούνιν και όλα αυτά τα ρεμάλια. Δεν θέλουμε να διαβάζουμε ότι η άποψη του Μαρξ ταυτίστηκε με αυτή του Χάμιλτον γιατί θεωρούμε τον Μαρξ εκμαυλιστή της ανθρωπότητας, ιδρυτή μιας ιδεολογίας που βύθισε τον μισό πλανήτη στο σκοτάδι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φιλε μου κι εγω αντικομμουνιστης ειμαι, αλλα να υπενθυμισω οτι η συγκεκριμενη ιστοσελιδα ειναι ιστορικου και οχι ιδεολογικου περιεχομενου! Αν μας εκαναν ιδεολογικη αναλυση και παρουσιαση αποψεων των Μαρξ, Λενιν κλπ, θα το κατανοουσα να εξανιστασαι! Εδω ομως γινεται αναφορα σε ενα ιστορικο γεγονος το οποιο κατα την γνωμη μου εχει ενδιαφερον.

   Διαγραφή
 15. Αδέρφια!!!
  Αριστερόθεν ή Δεξιόθεν, νομίζω έχουμε όλοι μια δυσκολία εντοπισμού του κέντρου βάρους ενός κειμένου.

  Με 34 χρόνια στα σχολεία, δικαιούμαι να πω ότι αποτύχαμε (ως γονείς/ως εκπαιδευτικοί)να διδάξουμε βασικά πραματάκια: την διάκριση ουσιώδους-επουσιώδους για παράδειγμα.

  Φαντάζει ακόμα μακρινό να μπορούμε να βάζουμε όσα αντί- θέλουμε σ' ένα θέμα και αυτό απλά να ενδυναμώνει την διαλεκτική Μας σχέση.

  Όμως: το υψηλό επίπεδο των σχολίων των Φίλων του Ιστολογίου ίσως κάτι να δηλώνει! Μήπως τα μακρινά και ουτοπικά πλησιάζουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Συμπέρασμα Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται και ως φάρσα Μήπως μας χρεοκόπησαν και μας έβαλαν σε εκατονταετή μνημόνια, για να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ένα οικόπεδο στα ανατολικά γιατί φοβούνται διαμελισμό της Τουρκιάς, και δεν θέλουν αυτό το σενάριο ούτε στον ύπνο τους να το βλέπουν; Μήπως και η Μικρασιατική καταστροφή και η ανταλλαγή πληθυσμών έγινε για να σταθεροποιηθεί το τούρκικο μόρφωμα που το χρειάζονται οι δυτικοί; Και μετά μου λέτε για ευρωπαϊκή ένωση!! και άλλα πολλά αλληλέγγυα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

α1 Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος26 Αβράαμ Λίνκολν1 Άγγελος Έβερτ1 Άγγελος Σικελιανός1 Αγγλία12 Άγιο Όρος5 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος3 Αδαμάντιος Κοραής9 Αθανάσιος Ευταξίας1 Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης2 Αθανάσιος Τσακάλωφ1 Αιγαίο17 Αιγαίο Ελληνική θάλασσα3 Αίγινα1 Αισχύλος1 Ακρόπολη12 Αλβανία13 Αλεξάνδρεια9 Αλέξανδρος Ζαϊμης6 Αλέξανδρος Κορυζής5 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος7 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος14 Αλέξανδρος Οθωναίος7 Αλέξανδρος Παπάγος17 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης7 Αλέξανδρος Παπαναστασίου17 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής1 Αλέξανδρος Σακελαρίου5 Αλέξανδρος Υψηλάντης8 Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος3 Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν5 Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Αναγέννηση3 Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος1 Αναστάσιος Παπούλας4 Ανατολική Ρωμυλία1 Ανδρέας Γ. Παπανδρέου16 Ανδρέας Καρκαβίτσας2 Ανδρέας Λόντος2 Ανδρέας Μεταξάς1 Ανδρέας Μιαούλης8 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος13 Ανδρέας Τζίμας1 Άνθιμος Γαζής1 Αννα Κομνηνή1 Άννα Κομνηνή1 Αννίβας1 Αντάντ18 Αντιβενιζελισμός30 αντισημιτισμός5 Αντόνιο Γκράμσι1 Αντώνης Σαμαράς1 Απεργίες4 Αποικιοκρατία6 Άραβες3 Αρβανίτες1 Άρειος Πάγος3 Άρης Βελουχιώτης9 Αριστείδης ο Αθηναίος2 Αριστοτέλης7 Αριστοτέλης Ωνάσης1 Αρχαία Αθήνα28 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία10 Αρχαία Σπάρτη22 Αρχαιοκαπηλεία6 Αρχαιολογία26 Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός3 Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος3 Αρχιμίδης4 Αστρονομία4 Αστυνομία2 Αυστρία4 Αυτοκράτορας Ηράκλειος3 Αφρική4 Αχαϊκή Συμπολιτεία2 β1 Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος43 Βαλκάνια26 βασανιστήρια1 Βασίλειος Τσίχλης23 Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄1 Βασιλιάς Γεώργιος Α΄22 Βασιλιάς Γεώργιος Β΄26 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄34 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄8 Βασιλιάς Όθων Α΄25 Βασιλιάς Παύλος Α΄7 Βασιλιάς Φίλιππος Β΄6 Βενιαμίν Λέσβιος1 Βιβλία και Βιβλιοθήκες37 Βιβλιοκρισίες87 Βιέννη5 Βιετνάμ2 Βιογραφίες79 Βλάσης Γαβριηλίδης1 Βουλγαρία14 γ1 Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης8 Γαλλία21 Γαλλική Επανάσταση6 Γαριβάλδι2 Γελιογραφίες4 Γενοκτονία των Αρμενίων3 Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου6 Γερμανία51 Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός2 Γεώργιος Α. Παπανδρέου19 Γεώργιος Βλάχος4 Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)7 Γεώργιος Ζησιμόπουλος2 Γεώργιος Θεοτόκης10 Γεώργιος Κάνιγκ3 Γεώργιος Καραϊσκάκης4 Γεώργιος Καρτάλης2 Γεώργιος Καφαντάρης9 Γεώργιος Κονδύλης17 Γεώργιος Κουντουριώτης4 Γεώργιος Λεοναρδόπουλος2 Γεώργιος Παπαδόπουλος2 Γεώργιος Παπανδρέου (GAP)1 Γεώργιος Πωπ1 Γεώργιος Ράλλης6 Γεώργιος Σεφέρης2 Γεώργιος Σταύρου2 Γεώργιος Στρέιτ1 Γεώργιος Τσολάκογλου4 Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας)1 Γιάννης Ιωαννίδης3 Γιάννης Ψυχάρης2 Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο)8 Γιουγκοσλαβία12 Γιώργης Σιάντος4 Γιώργος Ρωμανός1 Γκουλάγκς4 Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά35 Γράμμος - Βίτσι2 Γρηγόρης Φαράκος2 Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας)7 Γρηγόριος Ξενόπουλος4 δ1 Δαρδανέλλια1 Δέσποινα Κούρτη1 Δημήτρης Παρτσαλίδης3 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος1 Δημήτριος Βούλγαρης2 Δημήτριος Γούναρης24 Δημήτριος Ιωαννίδης1 Δημήτριος Καλλέργης1 Δημήτριος Μάξιμος1 Δημήτριος Ράλλης4 Δημήτριος Υψηλάντης10 Δημήτριος Ψαρρός4 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ)19 Δημοσθένης4 Δημοψήφισμα2 δημοψήφισμα 19243 Διατροφή5 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)3 Δικαιοσύνη7 Διονύσιος Σολωμός1 Διπλωματία24 δοσιλογισμός3 δουλεμπόριο3 Δύση2 Δωδεκάνησα13 Ε.Ρ.Ε.5 ΕΔΕΣ15 Εθνικά Δάνεια2 Εθνική αντίσταση13 Εθνική τράπεζα4 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.)8 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)6 Εθνικός Διχασμός (1914-1918)34 Εθνικός Συναγερμός3 Εθνοσυνέλευση5 ΕΚΚΑ4 Εκκλησιαστική Ιστορία10 ΕΛΑΣ29 Ελβετία4 ΕΛΔΥΚ1 Ελευθέριος Βενιζέλος71 Ελληνική λογοτεχνία5 Ελληνική Οικονομική Ιστορία34 Ελληνική Οικονομική κρίση33 Ελληνική Παιδεία23 Ελληνική Παράδοση2 Έλληνικό Έθνος33 Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος12 Ελληνικός στρατός43 Ελληνισμός27 Ελληνισμός της Αμερικής2 Ελληνοτουρκικές σχέσεις6 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 189711 Ελλήνων Πάσχα3 Εμμανουήλ Μπενάκης1 Εμμανουήλ Ξάνθος1 Εμμανουήλ Παπάς1 Εμμανουήλ Ρέπουλης5 Εμμανουήλ Ροϊδης4 Εμμανουήλ Τομπάζης2 Εμμανουήλ Τσουδερός5 Εμπόριο6 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.)1 Ένωση Κέντρου5 ΕΟΚ1 ΕΟΚΑ Α΄10 ΕΟΚΑ Β΄3 Επανάσταση στο Γουδή10 Επέτειος2 Επίκουρος1 Επιτάφιος1 Ερατοσθένης1 Ερυθρός Σταυρός3 ΕΣΣΔ19 Ευάγγελος Αβέρωφ3 Ευάγγελος Λεμπέσης1 Ευεργέτες1 Ευρωπαϊκή Ένωση3 Ευρωπαικός Διαφωτισμός3 εφημερίδα "Καθημερινή"5 Η γυναίκα στην Ιστορία2 Η δίκη των "εξ"25 Ήθη και έθιμα3 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)37 Ήπειρος14 Ηράκλειτος1 Ηρακλής Θεσσαλονίκης5 Ηρόδοτος13 Θαλής ο ΜΙλήσιος1 Θέατρο5 Θεμιστοκλής5 Θεμιστοκλής Σοφούλης9 Θεόδωρος Δηλιγιάννης6 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης13 Θεόδωρος Πάγκαλος20 Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος)1 Θεόδωρος Τουρκοβασίλης3 Θεόφιλος Καΐρης1 Θερμοπύλες2 Θεσσαλονίκη28 Θουκυδίδης10 Θράκη11 Θρασύβουλος Τσακαλώτος3 Θρησκεία3 Θωρηκτό Αβέρωφ9 Ι.Β.Δ.104 Ιαπωνία3 Ιατρική8 Ιερή Συμμαχία8 Ιερός Λόχος6 Ιλιάδα11 Ίμια3 Ιουλιανή κρίση του ΄652 Ιούλιος Βέρν2 Ιπποκράτης ο Κώος3 Ισλάμ6 Ισοκράτης2 Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Ιστορία622 Ιστορία της Αλβανίας12 Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας1 Ιστορία της Κρήτης16 Ιστορία του Αθλητισμού9 Ιταλία27 Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης2 Ιωάννης Γκούρας1 Ιωάννης Δεμέστιχας3 Ιωάννης Καποδίστριας24 Ιωάννης Κωλέττης6 Ιωάννης Μακρυγιάννης6 Ιωάννης Μεταξάς41 Ιωάννης Μιχαήλ5 Ιωάννης Παπακωνσταντίνου10 Ιωάννης Συκουτρής6 Ιωάννης Τσαγκαρίδης1 Ιωάννης Τσιμισκής1 Ιωάννινα5 Ίων Δραγούμης26 Ιωνική Επανάσταση1 Κ. Θ. Δημαράς2 Καλαμάτα1 Κανέλος Δεληγιάννης3 Καρλ Γιουνγκ1 Καρλ Μαρξ1 Κάρολος Παπούλιας2 Καρχηδόνα1 κατεχόμενα της Κύπρου1 Κατοχή13 Κατοχικά Δάνεια3 Κίμων ο Αθηναίος2 Κίνα7 Κίνημα του Ρομαντισμού2 κινηματογράφος3 Κινηματογράφος και Ιστορία4 Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.)3 Κολλυβάδες2 Κόμμα Φιλελευθέρων11 Κομμουνισμός29 Κομνηνός Πυρομάγλου2 Κοράνιο2 Κόρινθος6 Κύθηρα1 Κυπριακή Ιστορία46 Κυριάκος Κατσιμάνης14 Κύριλλος Λούκαρις2 Κωνσταντίνος Δεμερτζής1 Κωνσταντίνος Καβάφης3 Κωνσταντίνος Καναρης6 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή1 Κωνσταντίνος Καραμανλής11 Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος)2 Κωνσταντίνος Λινάρδος18 Κωνσταντίνος Μανιαδάκης6 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης4 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄8 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος8 Κωνσταντίνος Σημίτης4 Κωνσταντίνος Σμολένσκι2 Κωνσταντίνος Τσαλδάρης4 Κωνσταντίνος Φωτιάδης5 Κωνσταντινούπολη41 Κως4 Κώστας Βάρναλης1 Κώστας Περρίκος1 Κωστής Παλαμάς6 ΛΑ.Ο.Σ3 Λαθρομετανάστευση3 Λαικό Κόμμα7 Λαμία2 Λατινική Αμερική1 Λεονίντ Τρότσκι4 Λέσβος3 Λεωνίδας Παρασκευόπουλος1 Λόγιος Ερμής4 Λόρδος Βύρων8 Λουτράκι1 Λύσανδρος1 Μαζική πολιτική προπαγάνδα2 Μακάριος11 Μακεδονία48 Μακεδονικό Ζήτημα32 Μακεδονικός Αγώνας8 Μακεδονομάχοι5 Μάνη2 Μάο Τσε Τουνγκ2 Μαραθώνας3 Μάρκος Βαφειάδης9 Μάρκος Μπότσαρης1 Μάτζικερτ1 Μεγάλη Βρετανία37 Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia)1 Μέγαρο Μαξίμου1 Μέγας Αλέξανδρος8 Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών2 Μέγας Θεοδόσιος1 Μέγας Κωνσταντίνος1 Μελέτης Βασιλείου1 Μεσαίωνας5 Μέση Ανατολή2 Μεσόγειος2 Μεσολόγγι10 Μεσσήνη Μεσσηνίας12 Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974)43 Μέττερνιχ4 Μίκης Θεοδωράκης3 Μίκης Πρωτοπαπαδάκης8 Μικρά Ασία43 Μιλτιάδης ο Αθηναίος1 Μιλτιάδης Πορφυρογέννης1 Μιχαήλ Ψελλός3 Μνημείο14 Μοροζίνι2 Μουσολίνι12 Μπενιζέλος Ρούφος1 Μυστικές υπηρεσίες5 ναζισμός2 Νάξος2 Ναπολέων Βοναπάρτης2 Ναπολέων Ζέρβας10 Ναυαρίνο2 Ναύπακτος2 Ναύπλιο16 Ναυτική Ιστορία57 Νέα Δημοκρατία10 Νεοκλής Σαρρής1 Νεότουρκοι6 Νικήτας Σταματελόπουλος5 Νικηφόρος Φωκάς1 Νικίας2 Νικόλαος Δημητρακόπουλος1 Νικόλαος Λεωτσάκος3 Νικόλαος Πλαστήρας18 Νικόλαος Πολίτης1 Νικόλαος Στράτος5 Νίκος Ζαχαριάδης17 Νίκος Καζαντζάκης2 Νίκος Μπελογιάννης1 Νίκος Νικολούδης42 Νίτσε1 Ξάνθη1 Ξενοφών3 Οδυσσέας Ανδρούτσος1 Οδυσσέας Ελύτης4 Οδυσσέας Ιάλεμος2 Οδύσσεια7 Οθωμανική Αυτοκρατορία74 Οθωνική περίοδος (1832-1864)14 Οικουμενικό Πατριαρχείο8 Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά1 ομάδα των "Ιαπώνων"2 Όμηρος22 ομοφυλοφιλία1 Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)3 Οργάνωση "Χ"2 Ορθοδοξία32 π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος13 ΠΑ. ΣΟ. Κ.25 Παγκόσμιος Ιστορία23 Παλαιών Πατρών Γερμανός2 Παναγής Τσαλδάρης16 Παναγιώτης Δαγκλής1 Παναγιώτης Δεμέστιχας1 Παναγιώτης Κανελλόπουλος15 Πάνος Κορωναίος2 Πάτρα3 Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄5 Παύλος Γύπαρης4 Παύλος Κουντουριώτης14 Παύλος Μελάς2 Παυσανίας1 Παυσανίας Κατσώτας1 Παυσανίας ο περιηγητής1 ΠΕΑΝ2 Πειραιάς6 πειρατεία1 Πεισίστρατος1 Πελοποννησιακός πόλεμος7 Περικλής1 Περικλής Αργυρόπουλος1 Περικλής Γιαννόπουλος5 Περικλής Δεληγιάννης1 Περιοδικά Ιστορίας3 Περσικοί πόλεμοι10 Πετρέλαια στο Αιγαίο2 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης4 Πέτρος Γαρουφαλιάς1 Πέτρος Μακρής - Στάϊκος5 Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης13 Πλάτων9 Πλούταρχος7 Ποίηση και αισθητική18 Πόλεμος των Μπόερς1 Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι14 πολιτική δολοφονία18 Πολιτική Ιστορία17 Πολωνία2 Πόντος7 Πρίγκιπας Ανδρέας2 προπαγάνδα5 πρόσφυγες6 προσωκρατικοί φιλόσοφοι3 Προτεινόμενα3 Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές30 πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff1 Πύρρος της Ηπείρου1 Ρήγας Παλαμίδης1 Ρήγας Φερραίος3 ριζοσπάστης1 Ρόδος10 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία15 Ρώμη8 Ρωμηοσύνη5 Ρωσία23 Ρωσικο κόμμα3 Σάββας Γκαλιμαρίδης2 Σάμος1 Σαντόρε Σανταρόζα2 Σαντορίνη1 ΣΚΑΪ2 Σκάκι1 Σκωτία4 Σόλων3 Σοφοκλής Βενιζέλος3 Σοφοκλής Δούσμανης1 Σπυρίδων Μαρκεζίνης5 Σπυρίδων Τρικούπης3 Σταλινισμός15 Σταυροφορίες6 Σταφιδικό Ζήτημα2 Στέφανος Δραγούμης3 Στέφανος Σαράφης2 Στέφανος Σκουλούδης5 Στέφανος Στεφανόπουλος1 Στράβων5 Στρατής Μυριβίλης2 Στρατιωτική Ιστορία57 Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη3 Στυλιανός Γονατάς7 Στυλιανός Χούτας1 Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ2 Συνθήκη της Λοζάννης9 Συνθήκη των Σεβρών6 συντάξεις1 ΣΥΡΙΖΑ4 Σωκράτης3 Σώματα Ασφαλείας1 Ταγίπ Ερντογάν1 Τάγματα ασφαλείας2 Τείχος του Βερολίνου1 τεκτονισμός1 Τέχνες11 Τεχνολογία8 το παιχνίδι στην Ιστορία6 Τοπική Ιστορία1 Τουρκία20 Τουρκοκρατία (1453-1821)35 Τράπεζα της Ελλάδος5 Τράπεζες1 Τριπολιτσά2 Τσαούς Αντών (Φωστερίδης)1 Ύδρα5 Υποβρύχιο Παπανικολής1 υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ3 Υφαλοκρυπίδα1 Φαίδων Γκιζίκης3 Φαλμεράγιερ6 Φανάρι2 Φασισμός1 Φιλελληνισμός9 Φιλία1 Φιλική Εταιρεία9 Φιλολογικά και άλλα δοκίμια44 Φιλοποίμην2 Φιλορθόδοξη Εταιρεία1 Φιλοσοφία9 Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας25 Φλωρεντία1 Φλώρινα4 Φραγκοκρατία8 Φωκίων1 Φωτογραφικό Οδοιπορικό26 Χαλκιδική2 Χαράλαμπος Κατσιμήτρος3 Χαράλαμπος Τσερούλης2 Χαράτσι1 Χαρίλαος Τρικούπης13 Χαρίλαος Φλωράκης2 Χάτι Χουμαγιούν1 Χίτλερ17 Χούντα6 Χρεοκοπία10 Χρηματιστήριο4 χριστιανικό ολοκαύτωμα3 Χριστόδουλος Τσιγάντες1 Χριστούγεννα10 Χρυσόστομος Σμύρνης1 Χωροφυλακή2 Ψαρά3 ψυχολογία2 Ψυχρός Πόλεμος12 CIA4 John Iatrides1 K.K.E.44 KGB4 Mεσσήνη4 Robert Bruce2 Slider3 William Wallas2 Winston Churchil1
Εμφάνιση περισσότερων
"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας