Θεόκλητος Φιντικλής (1895-1970): Μια βιογραφία

Ο Θεόκλητος Φιντικλής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1895 και σπούδασε στη φυσικομαθηματική σχολή του τότε Εθνικού πανεπιστημίου. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών κλήθηκε από το εθνικό αστερόσκοπείο με τον βαθμό του έκτακτου βοηθού, ενώ δίδαξε φυσική στη μέση εκπαίδευση. Η μεγάλη του υπηρεσία υπήρξε η οργάνωση του τμήματος μετεωρολογικής υπηρεσίας της πρώιμης τότε Ελληνικής αεροπορίας κατά τον Α΄παγκόσμιο πόλεμο.

'Υπηρέτησε ώς προϊστάμενος τοΰ Μετεωροσκοπείου τοΰ 'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών καί κατά τον παγκόσμιο πόλεμο μετετάγη ώς προϊστάμενος της Μετεωρολογικής υπηρεσίας της ελληνικής 'Αεροπορίας καί οργάνωσε τους μετεωρολογικούς σταθμούς Γουδί, Καζαμίς Σμύρνης της αεροπορίας καί υπηρέτησε στα στρατεύματα της Μέσης 'Ανατολής.  Ήταν δε τόσο σημαντικές οι γνώσεις του επί του θέματος που για κάποιο χρονικό διάστημα υπηρέτησε και στη στρατιά της Ανατολής στην Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν υπηρέτησε ως επικεφαλής του μετεωρολογικού τμήματος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και το 1931 ορίστηκε τμηματάρχης της γεωργικής μετεωρολογίας του κλιματολογικού τμήματος της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Παρακολούθησε πολλά συνέδρια μετεωρολογίας στο εξωτερικό και ήταν μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων και εταιριών που είχαν ως σκοπό την πρόγνωση του καιρού. Αργότερα ορίστηκε καθηγητής μετεωρολογίας στο πανεπιστήμιο, ενώ εξέδωσε δεκάδες μελέτες και εργασίες με θέμα την μετεωρολογία. 


Ό Θεόκλητος Φιντικλής ήταν συνεργάτης τής «Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας» και είχε τιμηθή επίσης με τό παράσημο τοΰ Χρυσού Σταυρού τοΰ Γεωργίου. Ήταν επίσης και 'Αντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου «Ό Πανάγιος Τάφος». Έκτος όμως όλων αυτών, διετέλεσε μέχρι του θανάτου του και Γραμματεύς τής Κοσμητείας τοΰ «Παρνασσού» και επί δεκαπέντε χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες του, περιβαλλόμενος με τήν αγάπη και τήν εκτίμηση τών μελών τής 'Εφορείας και τής Κοσμητείας.

"Ελαβε μέρος ώς αντιπρόσωπος της Ελλάδος σε διεθνείς διασκέψεις (Τορόντο, Ούάσιγκτων, Καΐρου, Γαλλίας, Λονδίνου) καί έγραψε περισσότερες άπο 25 επιστημονικές εργασίες, πού επαινέθηκαν άπό ξένα ειδικά περιοδικά καί για πολλές έγιναν ανακοινώσεις στην 'Ακαδημία 'Αθηνών. Άπό τις εργασίες του αναφέρομε τις έξης : «Ό ήχος εν τή ατμόσφαιρα καί αί ζώναι σιγής», «Ή Μετεωρολογία κατά τον Παγκόσμιο Πόλεμο καί ή έξέλιξις αυτής», «Περί της ανωτέρας ατμοσφαίρας καί τών μεθόδων έξερευνήσεως αυτής», «La témperatur de l'air à Athènes», εργασία ανακοινωθείσα στην 'Ακαδημία 'Αθηνών, «Περί του έργου του John Aitken», «Παρατηρήσεις παρήλιων εν Αθήναις», «L'évaporation à Athènes», «Περί ηλιακής ακτινοβολίας και μεθόδων μετρήσεως αυτής», «Περί κλίματος και αί διάφοροι υποδιαιρέσεις αύτοϋ», «Περί των φαινομένων της άλω», «Περί βλητικοϋ ανέμου», «Περί αντικυκλώνων», «Περί άνεμου και οργάνων μετρήσεως αύτοΰ», «Περί της μετεωρολογίας και τών διαφόρων κλάδων αυτής», «Περί κλιματολογίας», «Περί τών κλιματικών τύπων κατά Kuppen», «Περί βροχής και τών οργάνων μετρήσεως αυτής», «Περί δρόσου», «Αί ζώναι τής γής από μετεωρολογικής και κλιματολογικής απόψεως», «Περί αισθητής θερμοκρασίας», «Περί τών κλιμάτων τής Ευρώπης, 'Αμερικής, 'Ιαπωνίας, Κίνας», «Περί καταιγίδων και τών διαφόρων κατηγοριών αυτών», «Περί κυκλώνων και ή θεωρία του Bjerkne περί σχηματισμού αυτών», «Το κλίμα τής Μακεδονίας», «Περί κλιματικής μεταβλητότητος», «Περί νεφών και ταξινομήσεως αυτών εις είδη», «Περί ομίχλης», «Περί του πολικοϋ έτους 1932 ­ 1933», «Περί στρατοσφαίρας», «Περί ατμοσφαιρικής πιέσεως», «Περί θερμοκρασίας εδάφους Αθηνών» κ.ά., πού τιμούν τό συγγραφέα και άπο τις όποιες θα αντλούν στοιχεία οί συνάδελφοι του, για τήν πρόοδο και την εξέλιξη τής μετεωρολογικής επιστήμης. 

Πέθανε στην Αθήνα το 1970.

Αποτίμηση
"Ενας ξεχωριστός επιστήμων, κ' ένας πνευματικά και ψυχικά καλλιεργημένος άνθρωπος, ό Θεόκλητος Φιντικλής έφυγε άπα κοντά μας για ν' άναπαυθή στον τόπο της αιώνιας γαλήνης, υστέρα από μεγάλη όδοιπορία στή ζωή, πού πρόσφερε πολύτιμες και ανεκτίμητες υπηρεσίες. Ό Θεόκλητος Φιντικλής είχε όλα τα προσόντα και τις αρετές, πού είναι απαραίτητα στον άνθρωπο για να σταδιοδρομήση στην κοινωνία, τήν άρτια μόρφωση, τήν ακεραιότητα του χαρακτήρος, τήν ευσυνειδησία, το εξαίρετο ήθος, τήν αξιοπρέπεια, μαζί με τήν ευγένεια της ψυχής και τών αισθημάτων. Έκτος όμως άπο τήν επιστημονική του αξία, υπήρξε κ' ένας χριστιανός, με αγνή και άδολη ψυχή, με πολλή καλωσύνη, με σεμνότητα καί μειλιχιότητα, πού κατακτούσε τή συμπάθεια καί τήν αγάπη όλων δσοι τον έπλησίαζαν."
Από την "Νεκρολογία" του Αντώνιου Κανακάρη, στον "Παρνασσό".

Πηγές


Σχόλια

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας