Τα τελευταία λόγια του Γεωργίου Σουρή πριν πεθάνει και η κηδεία του (26 Αυγούστου 1919)

Άρθρο - Έρευνα: Η Ομάδα του Syros Agenda


Στον τάφο του, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στήθηκε προτομή του,
έργο του γλύπτη Ν. Γεωργαντή
Φωτογραφία: https://glypto.wordpress.com/
Ο Γεώργιος Σουρής γεννήθηκε στις 2.2.1853 στην Ερμούπολη της Σύρου και πέθανε στο εξοχικό του στο Νέο Φάληρο στις 26 Αυγούστου 1919, σε ηλικία 66 ετών. Το πένθος για τον χαμό του ήταν πανελλήνιο και η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη με τιμές στρατηγού. Μεταθανάτια του απονεμήθηκε το παράσημο του Ανώτατου Ταξιάρχη του Σωτήρος για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα. Στον τάφο του, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στήθηκε προτομή του, έργο του γλύπτη Ν. Γεωργαντή κι άλλη μια στήθηκε το 1932 στην είσοδο του Ζαππείου, έργο του γλύπτη Γ. Δημητριάδη.

Η Εφημερίδα "Αθήναι" (Φ 312/28.8.1919) αναφέρει ότι:
Κατάμεστος ὁ ναός τοῦ Ἀγίου Γεωργίου παρισταμένων ὅλων τῶν ἐπισήμων καί ὅλου τοῦ κόσμου των γραμμάτων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἐξεφώνησε τόν ἐπικήδειον καί ὁ Δήμαχος κ. Σπ. Πάτσης ἀπεχαιρέτισε τόν νεκρόν ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Ἡ ἐκφορά ἡγουμένων πολυτελῶν καί πολυαρίθμων στεφάνων ἀνῆλθε διά τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου καί μακρά σειρά ἁμαξῶν συνώδευσε τόν μεταστάντα μέχρι τοῦ Νεκροταφείου, ὅπου μετέβη καί μέγα μέρος τοῦ κόσμου.
Όμως στην ίδια εφημερίδα (Φ 311/27.8.1919) μέσα από τη μακροσκελή αναφορά στο θάνατο του ποιητή, μαθαίνουμε ότι η υγεία του είχε κλονιστεί σοβαρά από μια γρίπη τον προηγούμενο χειμώνα, από την οποία όπως πίστευαν όλοι, είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο. Επίσης διαβάζουμε στη δεξιά στήλη και ένα ιστορικό στοιχείο, που ίσως εξηγεί την επιδείνωση της υγείας του:
Τοῦ Σουρῆ ἡ ὑγεία ἦτο βαθύτατα κλονισμένη. Πρό πενθημέρου εἶδε τόν ἐπί θυγατρί γαμβρόν του, ἀντισυνταγματάρχην κ. Δουμπιώτην, μεταγόμενον εἰς τάς φυλακάς μέ τήν κατηγορίαν τῆς ἐσχάτης προδοσίας, διότι ἦτο ἐκ τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ Γκαῖρλιτς. Ὁ κλονισμός ἦτο ἱχυρός διά τόν εὐαίσθητον ποιητήν, ὡστε κατέπεσεν ἀπό τῆς στιγμῆς ἐκείνης εἰς ἀκαταμάχητον ἐξάντλησιν. Ὁ ψάλτης πάσης εὐτυχίας τῆς πατρίδος ἀπέθανε καθ' ἤν στιγμήν ἡ εὐτυχήσασα πατρίς δέν εὔρε συγγνώμην οὔτε διά τά ἀτυχήσαντα τέκνα αὐτῆς. Καί ἀπέθανε μέ τό παράπονο αὐτό.

Η Εφημερίδα "Εμπρός" σε δύο συνεχόμενα φύλλα (Φ8213/27.8.1919 | Φ8214/28.8.1919) της δημοσιεύει λεπτομέρειες για τις αιτίες του θανάτου του αλλά και για την κηδεία του. Ακολουθούν αυτούσια τα κείμενα από τα φύλλα της εφημερίδας:

Μετά βαθυτάτης ὄλως συγκινήσεως καί λύπης βαθυτάτης θά μάθη τό ἑλληνικόν κοινόν τόν θάνατον τοῦ ἀγαπητοτάτου τῶν ποιητῶν του, τοῦ λαοφιλεστάτου ποιητοῦ τοῦ "Ρωμῃοῦ" Γεωργίου Σουρῆ.

Ὁ θάνατους αὐτοῦ ὅστις ἀποτελεί μίαν τῶν λαμπροτέρων κορυφῶν τῆς νεωτέρας Ἑλληνικῆς ποιήσεως ἐπῆλθε χθές κατόπιν νόσου ἡ ὁποία ἐβασάνισε τόν φιλόγελων καί φιλοπαίγμονα ποιητήν τοῦ "Φασουλῆ" καί τοῦ "Περικλέτου" ἐπί πολύ χωρίς ὁ σωματικός κάματος νά δυνηθῆ νά ἐξαντλήσῃ τήν ἀμάραντον ἰκμάδα τοῦ ἀττικωτάτου πνεύματος του. Ὁ Γεώργιος Σουρῆς ἀποθνήσκει ἐν ἡλικίᾳ 66 ἐτῶν, μοναδικόν φαινόμενον σατυρικοῦ ποιητοῦ, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ δι' ὁλοκλήρου ἐνός βίου ἐσατύρισο τούς πάντας καί τά πάντα, καταλείπει μόνον φίλους φανατικούς, καί τοῦτο ὄχι μόνον μεταξύ τῶν στενωτέρων γνωριμιών οἱ ὁποίοι ηὐτύχησαν νά ἐκτιμήσουν καί ν' ἀγαπήσουν τάς σπανίας ὄντως ἀρετάς τοῦ εὐγενοῦς, ἡσύχου καί σιωπηλοῦ ἀνδρός, ἀλλά καί μεταξύ τοῦ πανελληνίου κύκλου τῶν ἀναγνωστῶν του, ὁλόκληρον τόν πανελλήνιον κύκλον τῶν ἀναγνωστῶν του. Διότι ἡ σατυρικωτάτη "Μούσα" του δεν ἦτο ἡ πληγώνουσα και φαρμακώνουσα, ἐλαφρά, χαρίσσα, παιγνώδης καί μετά πολλῆς δυνάμεως κομψή, ἐγέλα, ἀλλ' ἄνευ πικρίας καί ἄνευ χολῆς, ἐθύμωνεν ἐνίοτε, ἀλλ' ἄνευ κακίας, ἀλλ' ἰδίως ἠστείζετο καί ἔτερπε. Κατά τοῦτο μία μόνη "Μοῦσα" θά ἠδύνατο νά παραβληθῇ πρός αὐτην, πλήν εἰς ἄλλον κλάδον τῆς Τέχνης, ἠ λεπτή γελοιογράφος "Μοῦσα" τοῦ Θέμου Ἀννίνου, καί οὐδένα οὔτω θά ξενίση τις ἄν εἴπῃ ὄτι ὁ ποιητής τοῦ ἑβρομαδιαίου σατυρισμοῦ τῶν συγχρόνων του τούς φανατικωτέρους φίλους ἠρίθμει μεταξύ αὐτῶν τούτων τῶν παρ' αυτοῦ σατυριζομένων προσώπων. Ἀλλ' ὄμως ὁ χθές διά παντός σιγἠσας ποιητής εἶχεν ὑπέρ αὐτοῦ ἐπί πλέον.

Διαφοράν, ὅτι ὅταν ὑπῆρχε λόγος διά νά συγκινηθῆ καί νά ἐνθουσιασθῆ, ἠ σάτυρα παρ' αὐτῶ μετά πάσης φυσικῆς ὁρμῆς ἀλλά καί ὡραιότητος, μετεβάλλετο εἰς λυρικήν ὠδήν. Ἐχαρακτηρίσθη ἀνωτέρω ὁ Γεώργιος Σουρῆς ὡς ὁ λαοφιλέστατος τῶν ποιητῶν, ἡ λέξις λαός δέον ἐνταῦθα νά ἐκληφθῇ ὑπό τήν πλατυτάτην καί ἐκλεκτοτάτην σημασίαν, τέρπων τούς πολλούς ἀπετέλει οὐχ ἦττον τό χάρμα τῶν ὀλίγων ἐκλεκτῶν. Διότι ἡ "Μούσα" του παρουσίαζον ἐκπληκτικόν καί σπάνιον ἀληθῶς χάρισμα, νοητή εἰς τούς περισσοτέρους, ἦτο ἐν τούτοις ἀναμφησβητήτως ἀριστοκράτις.

ΠΩΣ ΕΠΗΛΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Μία ἐντελῶς ἰδιάζουσα πανελλήνιος φυσιογνωμία ἐξέλιπε χθές. Ὁ Γεώργιος Σουρῆς, ὁ ἐκδότης τοῦ κλασικοῦ "Ρωμῃοῦ" ὅστις συναπέθανε χθές μετά τοῦ ποιητοῦ.

Ὁ θάνατος τοῦ Σουρῆ ἑπέλθων ἀπροσδοκήτως μετά ὀλιγοήμερον ἀσθένειαν, ἐπροξένησε γενικήν λύπην, διότι δέν ὑπάρχει ἰσως Ἕλλην ὄστις νά ἀγνοῇ τόν ἰδιόρρυθμον ποιητήν τοῦ "Φασουλῆ" καί τοῦ "Περικλέτου".

Ὁ Σουρῆς, πολύ καλά εἰς τήν ὑγείαν του, ἡσθάνθη κακοδιαθεσίαν καί δύσποιαν τήν παρελθοῦσαν Πέμπτην. (σ.σ. 22.8.1919) Ἐκλήθη τήν ἐπομένην ὁ κ. Σπύρος Λιβιερᾶτος, ὃστις ἐξετάσας τόν ποιητήν, εὖρεν αὐτόν ὃσον οὐδέποτε ἴσως ἄλλοτε καλλίτερα. Ἐν τούτοις ὁ ποιητής δέν ἐκαλλυτέρευσε. Καί εἰς διάστημα δύο ἡμερῶν κατεβλήθη μέχρι σημείου λίαν ἀνησυχητικοῦ διά τήν οἰκογένειαν του. Ἐν τῷ μεταξύ τόν ἐπεσκέφθηκαν ὄλοι οἱ φίλοι του, οἱ ἰατροί οἱτινες δέν ἀπέκρυψαν ἀπό τούς οἰκείους του ὄτι ἡ θέση του ἦτο κρίσιμος.

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΙ

Ὁ Σουρῆς διατήρει πλήρεις τάς αἰσθήσεις του μέχρι τῶν μεταμεσονυκτίων ὡρῶν τῆς προχθές Κυριακῆς. Δέν ἐνόμιζο τήν ἀσθένειαν του σοβαράν, ἡ ἰδέα τοῦ θανάτου δέν τοῦ ἦλθε καθόλου, παρεξενεύετο δέ διά τήν ἀνησυχίαν τῆς οἰκογενείας του.

Ὁ Σουρῆς ἔτρεφεν ἰδιαιτέραν ἀγάπην εἰς τόν φωνογράφον του καί ἡρέσκετο ἰδιαιτέρως ν' ἀκούῃ τήν πλάκα εἰς τήν ὁποίαν ἐτραγουδοῦσεν ὁ περίφημος Καροῦζο.

Τήν νύκτα τῆς Κυριακῆς ὁ υἱός του κ. Κρίτων Σουρῆς, ἔβαλε τόν φωνογράφον καί ἔπαιξε μερικά κομμάτια.

Ὁ Σουρῆς διά πρώτην φοράν ἐκουράσθη νά τόν ἀκούῃ.
- Ἄφ' τον, παιδί μου πια, εἶπεν εἰς τόν υἱόν του.
- Θέλετε ν' ἀκούσετε τόν Καρούζο, μπαμπᾶ;
- Ὄχι, παιδί μου, γιατί θά τόν κολλήσω βραχνάδα κ' αυτόν! ἀπήντησεν

Αὐτή ἦτο ἡ τελευταία ἀναλαμπή τοῦ ἐκλιπόντος σατιρικοῦ ποιητοῦ. Ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης περιέπεσεν εἰς κωματώδη κατάστασι. Το μοιραῖον τέλος ἐπῆλθε τήν 10 π.μ. ὤραν τῆς χθές! (σ.σ. 26.8.1919)

Ἡ Κυβέρνησις ἐκτιμῶσα τάς ὑπηρεσίας τοῦ ποιητοῦ ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τόν Ἀνώτεροβ Ταξιάρχην, διέταξε δέ ὄπως ἡ κηδεία αὐτοῦ νά γίνῃ δημοσία δαπάνη. Ἐπίσης ὁ κ. Δήμαρχος, παρεχώρησε δωρεάν τάφον διά τον ποιητήν.

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας του Σουρή, που ο Γεώργιος Δροσίνης τη βάφτισε «Ο Ρωμηός»

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΤΟΥ "ΡΩΜΗΟΥ"

Ὡς φυσιογνωμία ὁ Σουρῆς ἦτο λίαν ἰδιόρρυθμος. Ἔτρεφε μακρά μαλλιά καί γένεα, ἡ ἀγαθότης δέ καί η καλωσύνη ἦσαν ζωγραφισμένα εἰς τό πρόσωπόν του. Τό πρῶτον φύλλον τοῦ "Ρωμῃοῦ" ἐξέδωκε τήν 2 Ἀπριλίου 1883. Τό τελευταῖον φύλλον τοῦ "Ρωμῃοῦ" ἐξεδόθη τήν 17 Νοεμβρίου 1918.

Ὁ Σουρῆς ἐξερχόμενος τῆς οἰκίας του, ἦτο πάντοτε ἀπένταρος. Ἐζητοῦσε μόνον ἀπό τήν σύζυγον του κυρίαν Μαρί μίαν δεκάραν τήν ὁποίαν ἔδιδεν εἰς τόν πρῶτον ἐπαίτην τόν ὁποῖον ἤθελε συναντήσει.

Πῶς ὁ Σουρῆς ἀπέκτησεν ἔπαυλιν εἰς τό Φάληρον εἶναι ἰστορία γνωστή εἰς τόν ἀρκετά εὐρύν κύκλον λογίων καί ἄλλων οἴτινες περιστοίχιζον τόν ποιητήν.

Τό οικόπεδον τό προσέφερεν εἰς τόν Σουρῆν ἡ οἰκοδομική Ἑταιρεία Σγούτα και Σία. Τό δέ κτίριον ἐπλήρωσαν οἱ έκ τῶν θαυμαστῶν τοῦ ποιητοῦ Συγγρός, Χωρέμης καί Στεφάνοβικ.

Μίαν φοράν θύελλα κατέστρεψε τήν ταράτσαν τῆς ἐπαύλεως τοῦ Σουρῆ. Καί ὁ "Ρωμῃός" διά τοῦ στόματος τοῦ "Φασουλῆ" ἔκλαιε καί ὠδύρετο διά τό ἀτύχημα.

Τήν ἐπομένην ὁ Σουρῆς ἐλάμβανεν ἐκ μέρους τοῦ ἀειμνήστου Συγγροῦ 5.000 δραχμάς διά τήν ἐπισκευήν τῆς ταράτσας. Καί ὁ Σουρῆς ὡσεί μετανοῶν:
-Τί κρίμα νά μή γράψω ὄτι μοῦ ἔπεσε ὄλο τό σπίτι.

Τόν Σουρῆν ἠμφισβήτουν τά Κύθηρα καί ἡ Χίος. Ἀνακαλύφθη ὄμως ληξιαρχική πρᾶξις κατά τήν ὁποίαν ἀπεδεικνύετο ὄτι ὁ Σουρῆς ἐγγενήθη ἐν Σύρῳ κατά τό ἔτος 1853. Ἑπομένως ἀπέθανεν εἰς ἡλικίαν 66 ἐτῶν.

Ἡ κηδεία του θά γίνῃ σήμερον τήν 4ην μ.μ. εἰς τον Ναόν τοῦ Ἀγίου Γεωργίου (Καρύτση).

η αναγγελία θανάτου του στην Εφημερίδα "Εμπρός", 27.8.1919

Η ΚΗΔΕΙΑ 

Ἡ κηδεία τοῦ Σουρῆ ἐγένετο χθές (σ.σ. 27.8.1919) τήν 4ην μ.μ. ὥραν ἐκ τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀγίου Γεωργίου μετά πάσης σεμνοπρέπειας, παρακολουθήσαντος τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου κ. Ρέπουλη, μεθ' ὁλοκλήρου σχεδόν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, τοῦ Δημάρχου κ. Πάτση καί λοιπῶν ἐπισήμων καί πλήθους ἄλλου κόσμου ἰδίως τῶν γραμμάτων.

Ὁ Δήμαρχος κ.Πάτσης καταθέτων στέφανον ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, προσεφὠνησε τόν νεκρόν τοῦ ποιητοῦ ὡς ἑξῆς:

"Ἡ πόλις "ἡμῶν, διά τοῦτο μάλιστα ἔχει μέγιστον ὄνομα καί δόξαν καί φήμην παγκόσμιον, διότι ἐνταῦθα παρήχθησαν αἰ ὑψηλόταται τῆς διάνοιας μελέται καί τά εὐγενέστερα τῆς τέχνης ἀριστουργήματα. Ἀλλά καί διά τοῦτο, ἡμεῖς οἱ νεώτεροι Ἀθηναίοι ἄν θέλωμεν νά συνεχισθῆ τό ἐπίφθονον τῆς πόλεως ἡμῶν μεγαλείον, καθῆκον έχομεν ἰδιαζόντως νά τιμῶμεν τούς διαπρέποντας εἰς τά γράμματα καί τάς καλάς τέχνας.

Ὁ Γεώργιος Σουρῆς, οὖτινος τά ποιήματα διακρίθηκαν διά τό κάλλος τῆς γλώσσης, τήν λαμπρότητα τῆς φαντασίας, τήν ἀμίμητον ζωηρότητα τῶν εἰκόνων, τήν εὐγένειαν καί λεπτότητα τῶν ποιημάτων, τήν τεχνικωτάτην ἄμα καί ἀφελεστάτην παράστασιν τῶν ἰδεῶν καί αἰσθημάτων τῆς σημερινῆς Ἀθηναϊκῆς κοινωνίας ἐν πάση αὐτῶν τῇ ποικιλίᾳ, ὑπῆρξε μία δόξα πνευματική τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος. Δόξα, μαρτυροῦσα τήν ἀειθαλῆ εὐφυΐαν καί χάριν τοῦ Ἀττικοῦ πνεύματος. Καί οἱ Ἀθηναίοι εἰς τούς ὁποίους ὁ ὡραίος οὑρανός καί ἡ θαυμαστῶς διαυγής ἀτμόσφαιρα ἐπιβάλλουσι τόν θαυμασμόν πρός ὅ,τι ὡραίον καί ὑψηλόν, δέν θά λησμονήσωσι ποτέ τούς λαξευτούς στίχους τοῦ ἐμνευσμένου ποιητοῦ μας.

Ὁ Δήμος Ἀθηναίων, καταθέτων δι' ἐμοῦ σήμερον ἐπί τῆς πολυτίμου σορού τοῦ Γεωργίου Σουρῆ τόν στἐφανον τοῦτον, δέν θα λησμονήσῃ ἐν εὐθέτω χρόνῳ νά τιμήσῃ ἐξαιρετικῶς τόν τιμήσαντα τόσον τήν ποίησην."

Ἑπίσης προσεφώνησε τόν νεκρόν, καταθέτων στέφανον ἐκ μέρους τῆς Ἑταιρείας τῶν Ἑλλήνων Θεατρικῶν Συγγραφέων ὁ κ. Μιλτιάδης Λιδωρίκης.

Μετά τήν νεκρώσιμην ἀκολουθίαν ὠμίλησε περί τοῦ ἔργου τοῦ μοναδικοῦ σατυρικοῦ ποιητοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Στέφανοι εἴχαν κατατεθῆ εἰς τόν νεκρόν ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ Δήμου, τοῦ "Ἑμπρός", τῆς οἰκογενείας Κύρου καί τῆς Ἑταιρείας τῶν Ἑλλήνων Θεατρικῶν Συγγραφέων. Ἐπίσης εἶχον κατατεθῆ σταυροί καί σωρεία ἄλλων ἀνθέων. Τόν ἀπονεμηθέντα ὑπό τῆς Κυβερνήσεως εἰς τόν νεκρόν τοῦ Σουρῆ Ἀνώτερον Ταξιάρχην, ἔφερεν ἐπί μικροῦ προσκεφαλαίου λοχαγός. Καί ὁ κόσμος τῶν ἐπισήμων καί μή συνώδευσε τόν ἐκλιπόντα ποιητήν τοῦ "Ρωμῃοῦ" μέχρι τῆς τελευταίας κατοικίας του.

Η προτομή του Γεωργίου Σουρή στον Εθνικό Κήπο. Είναι έργο του Γεωργίου Δημητριάδη «Αθηναίου».
Το έργο ανατέθηκε στον γλύπτη από τον Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, για να τιμηθεί ο σατυρικός ποιητής.

Ο ποιητής, ως γνωστόν, με τη γυναίκα του Μαρία Κων/νίδου-Ροδοκανάκη απέκτησαν 5 παιδιά: Τον Κρίτωνα, την Έλλη, την Ηρώ, την Αλεξάνδρα και τη Μυρτώ. Από τα 5 παιδιά απογόνους άφησαν η Έλλη, η οποία έζησε στην Αγγλία παντρεμένη με τον Ανδρέα Μοσχονά και η Μυρτώ, η οποία έζησε στην Ελλάδα παντρεμένη με το Μακεδονομάχο Νικόλαο Δουμπιώτη, το γνωστό καπετάν «Αμύντα» από διακεκριμένη οικογένεια αγωνιστών της Χαλκιδικής. Η Μυρτώ απέκτησε 2 παιδιά, τον Ιωάννη που χάθηκε εθελοντής στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και την Ελισάβετ, η οποία με τον Γ. Γιαννακόπουλο απέκτησε το Νικόλαο και το Δημήτριο, δισέγγονα του ποιητή.

Σχόλια

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

α1 Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος26 Αβράαμ Λίνκολν1 Άγγελος Έβερτ1 Άγγελος Σικελιανός1 Αγγλία12 Άγιο Όρος5 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος3 Αδαμάντιος Κοραής9 Αθανάσιος Ευταξίας1 Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης2 Αθανάσιος Τσακάλωφ1 Αιγαίο17 Αιγαίο Ελληνική θάλασσα3 Αίγινα1 Αισχύλος1 Ακρόπολη12 Αλβανία13 Αλεξάνδρεια9 Αλέξανδρος Ζαϊμης6 Αλέξανδρος Κορυζής5 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος7 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος14 Αλέξανδρος Οθωναίος7 Αλέξανδρος Παπάγος17 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης7 Αλέξανδρος Παπαναστασίου17 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής1 Αλέξανδρος Σακελαρίου5 Αλέξανδρος Υψηλάντης8 Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος3 Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν5 Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Αναγέννηση3 Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος1 Αναστάσιος Παπούλας4 Ανατολική Ρωμυλία1 Ανδρέας Γ. Παπανδρέου16 Ανδρέας Καρκαβίτσας2 Ανδρέας Λόντος2 Ανδρέας Μεταξάς1 Ανδρέας Μιαούλης8 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος13 Ανδρέας Τζίμας1 Άνθιμος Γαζής1 Αννα Κομνηνή1 Άννα Κομνηνή1 Αννίβας1 Αντάντ18 Αντιβενιζελισμός30 αντισημιτισμός5 Αντόνιο Γκράμσι1 Αντώνης Σαμαράς1 Απεργίες4 Αποικιοκρατία6 Άραβες3 Αρβανίτες1 Άρειος Πάγος3 Άρης Βελουχιώτης9 Αριστείδης ο Αθηναίος2 Αριστοτέλης7 Αριστοτέλης Ωνάσης1 Αρχαία Αθήνα28 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία10 Αρχαία Σπάρτη22 Αρχαιοκαπηλεία6 Αρχαιολογία26 Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός3 Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος3 Αρχιμίδης4 Αστρονομία4 Αστυνομία2 Αυστρία4 Αυτοκράτορας Ηράκλειος3 Αφρική4 Αχαϊκή Συμπολιτεία2 β1 Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος43 Βαλκάνια26 βασανιστήρια1 Βασίλειος Τσίχλης23 Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄1 Βασιλιάς Γεώργιος Α΄22 Βασιλιάς Γεώργιος Β΄26 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄34 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄8 Βασιλιάς Όθων Α΄25 Βασιλιάς Παύλος Α΄7 Βασιλιάς Φίλιππος Β΄6 Βενιαμίν Λέσβιος1 Βιβλία και Βιβλιοθήκες37 Βιβλιοκρισίες87 Βιέννη5 Βιετνάμ2 Βιογραφίες79 Βλάσης Γαβριηλίδης1 Βουλγαρία14 γ1 Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης8 Γαλλία21 Γαλλική Επανάσταση6 Γαριβάλδι2 Γελιογραφίες4 Γενοκτονία των Αρμενίων3 Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου6 Γερμανία51 Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός2 Γεώργιος Α. Παπανδρέου19 Γεώργιος Βλάχος4 Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)7 Γεώργιος Ζησιμόπουλος2 Γεώργιος Θεοτόκης10 Γεώργιος Κάνιγκ3 Γεώργιος Καραϊσκάκης4 Γεώργιος Καρτάλης2 Γεώργιος Καφαντάρης9 Γεώργιος Κονδύλης17 Γεώργιος Κουντουριώτης4 Γεώργιος Λεοναρδόπουλος2 Γεώργιος Παπαδόπουλος2 Γεώργιος Παπανδρέου (GAP)1 Γεώργιος Πωπ1 Γεώργιος Ράλλης6 Γεώργιος Σεφέρης2 Γεώργιος Σταύρου2 Γεώργιος Στρέιτ1 Γεώργιος Τσολάκογλου4 Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας)1 Γιάννης Ιωαννίδης3 Γιάννης Ψυχάρης2 Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο)8 Γιουγκοσλαβία12 Γιώργης Σιάντος4 Γιώργος Ρωμανός1 Γκουλάγκς4 Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά35 Γράμμος - Βίτσι2 Γρηγόρης Φαράκος2 Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας)7 Γρηγόριος Ξενόπουλος4 δ1 Δαρδανέλλια1 Δέσποινα Κούρτη1 Δημήτρης Παρτσαλίδης3 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος1 Δημήτριος Βούλγαρης2 Δημήτριος Γούναρης24 Δημήτριος Ιωαννίδης1 Δημήτριος Καλλέργης1 Δημήτριος Μάξιμος1 Δημήτριος Ράλλης4 Δημήτριος Υψηλάντης10 Δημήτριος Ψαρρός4 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ)19 Δημοσθένης4 Δημοψήφισμα2 δημοψήφισμα 19243 Διατροφή5 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)3 Δικαιοσύνη7 Διονύσιος Σολωμός1 Διπλωματία24 δοσιλογισμός3 δουλεμπόριο3 Δύση2 Δωδεκάνησα13 Ε.Ρ.Ε.5 ΕΔΕΣ15 Εθνικά Δάνεια2 Εθνική αντίσταση13 Εθνική τράπεζα4 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.)8 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)6 Εθνικός Διχασμός (1914-1918)34 Εθνικός Συναγερμός3 Εθνοσυνέλευση5 ΕΚΚΑ4 Εκκλησιαστική Ιστορία10 ΕΛΑΣ29 Ελβετία4 ΕΛΔΥΚ1 Ελευθέριος Βενιζέλος71 Ελληνική λογοτεχνία5 Ελληνική Οικονομική Ιστορία34 Ελληνική Οικονομική κρίση33 Ελληνική Παιδεία23 Ελληνική Παράδοση2 Έλληνικό Έθνος33 Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος12 Ελληνικός στρατός43 Ελληνισμός27 Ελληνισμός της Αμερικής2 Ελληνοτουρκικές σχέσεις6 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 189711 Ελλήνων Πάσχα3 Εμμανουήλ Μπενάκης1 Εμμανουήλ Ξάνθος1 Εμμανουήλ Παπάς1 Εμμανουήλ Ρέπουλης5 Εμμανουήλ Ροϊδης4 Εμμανουήλ Τομπάζης2 Εμμανουήλ Τσουδερός5 Εμπόριο6 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.)1 Ένωση Κέντρου5 ΕΟΚ1 ΕΟΚΑ Α΄10 ΕΟΚΑ Β΄3 Επανάσταση στο Γουδή10 Επέτειος2 Επίκουρος1 Επιτάφιος1 Ερατοσθένης1 Ερυθρός Σταυρός3 ΕΣΣΔ19 Ευάγγελος Αβέρωφ3 Ευάγγελος Λεμπέσης1 Ευεργέτες1 Ευρωπαϊκή Ένωση3 Ευρωπαικός Διαφωτισμός3 εφημερίδα "Καθημερινή"5 Η γυναίκα στην Ιστορία2 Η δίκη των "εξ"25 Ήθη και έθιμα3 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)37 Ήπειρος14 Ηράκλειτος1 Ηρακλής Θεσσαλονίκης5 Ηρόδοτος13 Θαλής ο ΜΙλήσιος1 Θέατρο5 Θεμιστοκλής5 Θεμιστοκλής Σοφούλης9 Θεόδωρος Δηλιγιάννης6 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης13 Θεόδωρος Πάγκαλος20 Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος)1 Θεόδωρος Τουρκοβασίλης3 Θεόφιλος Καΐρης1 Θερμοπύλες2 Θεσσαλονίκη28 Θουκυδίδης10 Θράκη11 Θρασύβουλος Τσακαλώτος3 Θρησκεία3 Θωρηκτό Αβέρωφ9 Ι.Β.Δ.104 Ιαπωνία3 Ιατρική8 Ιερή Συμμαχία8 Ιερός Λόχος6 Ιλιάδα11 Ίμια3 Ιουλιανή κρίση του ΄652 Ιούλιος Βέρν2 Ιπποκράτης ο Κώος3 Ισλάμ6 Ισοκράτης2 Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Ιστορία622 Ιστορία της Αλβανίας12 Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας1 Ιστορία της Κρήτης16 Ιστορία του Αθλητισμού9 Ιταλία27 Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης2 Ιωάννης Γκούρας1 Ιωάννης Δεμέστιχας3 Ιωάννης Καποδίστριας24 Ιωάννης Κωλέττης6 Ιωάννης Μακρυγιάννης6 Ιωάννης Μεταξάς41 Ιωάννης Μιχαήλ5 Ιωάννης Παπακωνσταντίνου10 Ιωάννης Συκουτρής6 Ιωάννης Τσαγκαρίδης1 Ιωάννης Τσιμισκής1 Ιωάννινα5 Ίων Δραγούμης26 Ιωνική Επανάσταση1 Κ. Θ. Δημαράς2 Καλαμάτα1 Κανέλος Δεληγιάννης3 Καρλ Γιουνγκ1 Καρλ Μαρξ1 Κάρολος Παπούλιας2 Καρχηδόνα1 κατεχόμενα της Κύπρου1 Κατοχή13 Κατοχικά Δάνεια3 Κίμων ο Αθηναίος2 Κίνα7 Κίνημα του Ρομαντισμού2 κινηματογράφος3 Κινηματογράφος και Ιστορία4 Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.)3 Κολλυβάδες2 Κόμμα Φιλελευθέρων11 Κομμουνισμός29 Κομνηνός Πυρομάγλου2 Κοράνιο2 Κόρινθος6 Κύθηρα1 Κυπριακή Ιστορία46 Κυριάκος Κατσιμάνης14 Κύριλλος Λούκαρις2 Κωνσταντίνος Δεμερτζής1 Κωνσταντίνος Καβάφης3 Κωνσταντίνος Καναρης6 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή1 Κωνσταντίνος Καραμανλής11 Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος)2 Κωνσταντίνος Λινάρδος18 Κωνσταντίνος Μανιαδάκης6 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης4 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄8 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος8 Κωνσταντίνος Σημίτης4 Κωνσταντίνος Σμολένσκι2 Κωνσταντίνος Τσαλδάρης4 Κωνσταντίνος Φωτιάδης5 Κωνσταντινούπολη41 Κως4 Κώστας Βάρναλης1 Κώστας Περρίκος1 Κωστής Παλαμάς6 ΛΑ.Ο.Σ3 Λαθρομετανάστευση3 Λαικό Κόμμα7 Λαμία2 Λατινική Αμερική1 Λεονίντ Τρότσκι4 Λέσβος3 Λεωνίδας Παρασκευόπουλος1 Λόγιος Ερμής4 Λόρδος Βύρων8 Λουτράκι1 Λύσανδρος1 Μαζική πολιτική προπαγάνδα2 Μακάριος11 Μακεδονία48 Μακεδονικό Ζήτημα32 Μακεδονικός Αγώνας8 Μακεδονομάχοι5 Μάνη2 Μάο Τσε Τουνγκ2 Μαραθώνας3 Μάρκος Βαφειάδης9 Μάρκος Μπότσαρης1 Μάτζικερτ1 Μεγάλη Βρετανία37 Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia)1 Μέγαρο Μαξίμου1 Μέγας Αλέξανδρος8 Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών2 Μέγας Θεοδόσιος1 Μέγας Κωνσταντίνος1 Μελέτης Βασιλείου1 Μεσαίωνας5 Μέση Ανατολή2 Μεσόγειος2 Μεσολόγγι10 Μεσσήνη Μεσσηνίας12 Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974)43 Μέττερνιχ4 Μίκης Θεοδωράκης3 Μίκης Πρωτοπαπαδάκης8 Μικρά Ασία43 Μιλτιάδης ο Αθηναίος1 Μιλτιάδης Πορφυρογέννης1 Μιχαήλ Ψελλός3 Μνημείο14 Μοροζίνι2 Μουσολίνι12 Μπενιζέλος Ρούφος1 Μυστικές υπηρεσίες5 ναζισμός2 Νάξος2 Ναπολέων Βοναπάρτης2 Ναπολέων Ζέρβας10 Ναυαρίνο2 Ναύπακτος2 Ναύπλιο16 Ναυτική Ιστορία57 Νέα Δημοκρατία10 Νεοκλής Σαρρής1 Νεότουρκοι6 Νικήτας Σταματελόπουλος5 Νικηφόρος Φωκάς1 Νικίας2 Νικόλαος Δημητρακόπουλος1 Νικόλαος Λεωτσάκος3 Νικόλαος Πλαστήρας18 Νικόλαος Πολίτης1 Νικόλαος Στράτος5 Νίκος Ζαχαριάδης17 Νίκος Καζαντζάκης2 Νίκος Μπελογιάννης1 Νίκος Νικολούδης42 Νίτσε1 Ξάνθη1 Ξενοφών3 Οδυσσέας Ανδρούτσος2 Οδυσσέας Ελύτης4 Οδυσσέας Ιάλεμος2 Οδύσσεια7 Οθωμανική Αυτοκρατορία74 Οθωνική περίοδος (1832-1864)14 Οικουμενικό Πατριαρχείο8 Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά1 ομάδα των "Ιαπώνων"2 Όμηρος22 ομοφυλοφιλία1 Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)3 Οργάνωση "Χ"2 Ορθοδοξία32 π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος13 ΠΑ. ΣΟ. Κ.25 Παγκόσμιος Ιστορία23 Παλαιών Πατρών Γερμανός2 Παναγής Τσαλδάρης16 Παναγιώτης Δαγκλής1 Παναγιώτης Δεμέστιχας1 Παναγιώτης Κανελλόπουλος15 Πάνος Κορωναίος2 Πάτρα3 Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄5 Παύλος Γύπαρης4 Παύλος Κουντουριώτης14 Παύλος Μελάς2 Παυσανίας1 Παυσανίας Κατσώτας1 Παυσανίας ο περιηγητής1 ΠΕΑΝ2 Πειραιάς6 πειρατεία1 Πεισίστρατος1 Πελοποννησιακός πόλεμος7 Περικλής1 Περικλής Αργυρόπουλος1 Περικλής Γιαννόπουλος5 Περικλής Δεληγιάννης1 Περιοδικά Ιστορίας3 Περσικοί πόλεμοι10 Πετρέλαια στο Αιγαίο2 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης4 Πέτρος Γαρουφαλιάς1 Πέτρος Μακρής - Στάϊκος5 Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης13 Πλάτων9 Πλούταρχος7 Ποίηση και αισθητική18 Πόλεμος των Μπόερς1 Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι14 πολιτική δολοφονία18 Πολιτική Ιστορία17 Πολωνία2 Πόντος7 Πρίγκιπας Ανδρέας2 προπαγάνδα5 πρόσφυγες6 προσωκρατικοί φιλόσοφοι3 Προτεινόμενα3 Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές30 πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff1 Πύρρος της Ηπείρου1 Ρήγας Παλαμίδης1 Ρήγας Φερραίος3 ριζοσπάστης1 Ρόδος10 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία15 Ρώμη8 Ρωμηοσύνη5 Ρωσία23 Ρωσικο κόμμα3 Σάββας Γκαλιμαρίδης2 Σάμος1 Σαντόρε Σανταρόζα2 Σαντορίνη1 ΣΚΑΪ2 Σκάκι1 Σκωτία4 Σόλων3 Σοφοκλής Βενιζέλος3 Σοφοκλής Δούσμανης1 Σπυρίδων Μαρκεζίνης5 Σπυρίδων Τρικούπης3 Σταλινισμός15 Σταυροφορίες6 Σταφιδικό Ζήτημα2 Στέφανος Δραγούμης3 Στέφανος Σαράφης2 Στέφανος Σκουλούδης5 Στέφανος Στεφανόπουλος1 Στράβων5 Στρατής Μυριβίλης2 Στρατιωτική Ιστορία57 Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη3 Στυλιανός Γονατάς7 Στυλιανός Χούτας1 Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ2 Συνθήκη της Λοζάννης9 Συνθήκη των Σεβρών6 συντάξεις1 ΣΥΡΙΖΑ4 Σωκράτης3 Σώματα Ασφαλείας1 Ταγίπ Ερντογάν1 Τάγματα ασφαλείας2 Τείχος του Βερολίνου1 τεκτονισμός1 Τέχνες11 Τεχνολογία8 το παιχνίδι στην Ιστορία6 Τοπική Ιστορία1 Τουρκία20 Τουρκοκρατία (1453-1821)35 Τράπεζα της Ελλάδος5 Τράπεζες1 Τριπολιτσά2 Τσαούς Αντών (Φωστερίδης)1 Ύδρα5 Υποβρύχιο Παπανικολής1 υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ3 Υφαλοκρυπίδα1 Φαίδων Γκιζίκης3 Φαλμεράγιερ6 Φανάρι2 Φασισμός1 Φιλελληνισμός9 Φιλία1 Φιλική Εταιρεία9 Φιλολογικά και άλλα δοκίμια44 Φιλοποίμην2 Φιλορθόδοξη Εταιρεία1 Φιλοσοφία9 Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας25 Φλωρεντία1 Φλώρινα4 Φραγκοκρατία8 Φωκίων1 Φωτογραφικό Οδοιπορικό26 Χαλκιδική2 Χαράλαμπος Κατσιμήτρος3 Χαράλαμπος Τσερούλης2 Χαράτσι1 Χαρίλαος Τρικούπης13 Χαρίλαος Φλωράκης2 Χάτι Χουμαγιούν1 Χίτλερ17 Χούντα6 Χρεοκοπία10 Χρηματιστήριο4 χριστιανικό ολοκαύτωμα3 Χριστόδουλος Τσιγάντες1 Χριστούγεννα10 Χρυσόστομος Σμύρνης1 Χωροφυλακή2 Ψαρά3 ψυχολογία2 Ψυχρός Πόλεμος12 CIA4 John Iatrides1 K.K.E.44 KGB4 Mεσσήνη4 Robert Bruce2 Slider3 William Wallas2 Winston Churchil1
Εμφάνιση περισσότερων
"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας