Ένας ιερέας στην ορεινή Ήπειρο μετά την Κατοχή

γράφει ο Βασίλης Σ. Ε. Τσίχλης

Ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Γεωργόπουλος εκοιμήθη εν Κυρίω το 1964. Υπήρξε εφημέριος του μικρού χωριού που ονομάζεται Άνω Ξέχωρο στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας, δίπλα στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Ταπεινής καταγωγής εξ Ηπείρου, κατάφερε να ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές του στο Σχολαρχείο Κέρκυρας, πολέμησε ως κληρωτός στρατιώτης στη Μικρά Ασία όπου διακρίθηκε στη μάχη του Αφιόν Καραχισάρ, αργότερα χιροτονήθηκε διάκος και εν συνεχεία πρεσβύτερος. Διακόνευσε έως το τέλος του επιγείου βίου του στο χωριό από το οποίο καταγόταν παρ’ ό,τι εδύνατο, λόγω της επαρκούς (για εκείνη την εποχή) μορφώσεώς του, να διακονεύσει σε οιαδήποτε ενορία μεγάλης πόλεως επιθυμούσε.


    Προσφάτως, επισκέφθηκα το Άνω Ξέχωρο λόγω της φιλίας μου με έναν εκ των εγγονών του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου. Συν τοις άλλοις, επισκέφθηκα την ταπεινή οικεία όπου έζησε και συμβουλεύθηκα τη βιβλιοθήκη του. Η φτώχεια της εποχής συμβαδίζει με τη φιλομάθεια του πατρός Ιωάννου. Στη βιβλιοθήκη του βρήκα, για παράδειγμα, την εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου, τη μοναδική εγκυκλοπαίδεια που υπήρχε εκείνη την εποχή στο χωριό και συμβουλεύονταν όσοι νέοι επιθυμούσαν να γνωρίσουν κάτι περισσότερο απ’ αυτά που μάθαιναν στα σχολικά βιβλία – αν βέβαια μπορούσαν να αγοράσουν τα σχολικά βιβλία και δεν μοιράζονταν ένα βιβλίο όλοι οι μαθητές μαζί. Με πρόχειρο τρόπο, πιθανώς από τον ίδιο τον πατέρα Ιωάννη, είναι «δεμένα» τα τεύχη της εγκυκλοπαιδείας (οι παλαιότεροι ενθυμούνται ότι, ακόμη και τη δεκαετία του 1990, οι πολύτομες εκδόσεις κυκλοφορούσαν αρχικώς σε τεύχη) και των υπολοίπων περιοδικών της βιβλιοθήκης του. Φαίνεται ότι δεν διέθετε την οικονομική δυνατότητα να βιβλιοδετήσει τα τεύχη, εν τούτοις τα συνέλλεγε – και δεν ήταν αμελητέο το κόστος αγοράς τους, ιδίως σε ένα απομακρυσμένο και φτωχό ορεινό χωριό της Ηπείρου εκείνην την εποχή. Αλλά ξεχωρίζει η φιλομάθεια, καθώς στη μικρή αυτή οικία, η βιβλιοθήκη καταλαμβάνει έναν ολόκληρη τοίχο, που σε όλες τις υπόλοιπες οικίες χρησιμοποιούταν για οτιδήποτε άλλο εκτός από το να στεγάσει μια βιβλιοθήκη.

    Παρά την αμείλικτη  φθορά του χρόνου, και σε πείσμα της φθοράς αυτής, το μεγαλύτερο μέρος
της βιβλιοθήκης του πατρός Ιωάννου εξακολουθεί να υπάρχει στην οικία του. Τα τέκνα του έκριναν σκόπιμο να τη διατηρήσουν όπως την κατέλειπε και να μην τη μοιράσουν μεταξύ των. Στην επίσκεψή μου, πήρα έναν εκ των προχείρως δεμένων τόμων, προκειμένου να τον μελετήσω αργότερα με την ησυχία μου. Είναι δεμένος με γαλάζιο εξώφυλλο και μια ετικέτα, από αυτές που όταν ήμουν και εγώ μικρός βάζαμε στα βιβλία μας, γράφει: «Εκκλησία διαφορών ετών».

    Η «Εκκλησία» είναι το επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος και εξακολουθεί να εκδίδεται. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο τόμος που πήρα μαζί μου αναφέρεται στην περίοδο μεταξύ 16ης Σεπτεμβρίου 1946 και 15ης Ιουνίου 1947. Στην πρώτη σελίδα κάθε τεύχους αναγράφεται: «Ιερέα Ι. Γεωργόπουλο Άνω Ξέχωρο Φιλιατών» ενώ σε μερικά τεύχη υπάρχουν ακόμη τα γραμματόσημα αξίας 1.000 δραχμών (!)

    Στο δελτίο δημοσιεύονταν διάφορα άρθρα που αφορούν θεολογικά και σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, εκκλησιαστική ιστορία, εσωτερικά ζητήματα της Εκκλησίας, τις δημοσιεύσεις στο Φ.Ε.Κ. κτλ. Ξεφυλλίζοντας την «Εκκλησία» βρήκαμε διάφορα ενδιαφέρονται κείμενα, λίγα εκ των οποίων παραθέτουμε κατωτέρω:

    15 Οκτωβρίου 1946, σελ. 51:

Ανήθικος άμιλλα

Βαθυτάτην κατ’ αυτάς εδοκίμασεν η ελληνική ψυχή θλίψην διά την τεραστίαν αδικίαν, την οποία επέδειξεν η εν Παρισίοις Διάσκεψης των Ειρήνης έναντι της πρώτης νικήτριας του λήξαντος πολέμου Ελλάδος. Την αδικίαν δε ταύτην διέπραξαν αυτοί ούτοι οι κατά την διεξαγωγήν του πολέμου μεγαλόστομαι κράκται των υψηλών ιδανικών, υπέρ ων έλεγον ότι τάχα ο τρομερός αυτός οικουμενικός αγών ανελήφθη. Εις τον βωμόν της κατά της αδικίας, της βίας και της απανθρωπίας παγκοσμίου μάχης πρώτη προσήνεγκεν εαυτήν ολοκαύτωμα η Ελλάς, δι’ όπερ και ήκουσεν εγκώμια και θαυμασμούς και ευγνώμονας υποσχέσεις καθ’ όλην την διάρκεια της πολεμικής γιγαντομαχίας. Η μετά την λήξιν της όμως απροσδόκητος ανακολουθία των τέως υμνητών, οίτινες ανέλαβον το έργον της εμπεδώσεως της ειρήνης διά της αναστηλώσεως των αρχών του δικαίου και της ανωτέρας ηθικής, απεκαλύφθη ως ανήθικος άμιλλα τις περισσότερον να αδικήση την Δικαιοσύνην και να ρίψη ασφαλέστερον τα σπέρματα ενός άλλου πολέμου. Ο ελληνικός λαός, αλλά και πάντες οι παρά της Διασκέψεως της Ειρήνης αναμείναντες την αναστήλωσιν των ούτω περιυβριζομένων υψηλών ιδανικών, υπέρ των οποίων εκατομμύρια ανθρώπων εθυσίασαν την ζωήν των, απέμειναν ανάπηροι, απέθανον εκ πείνης, υπελήφθησαν άστεγοι και εμαρτύρησαν εν αιχμαλωσία και αφαντάστοις βασάνοις, αναμιμνήσκονται την παρακέλευσιν του ιερού Ψαλμωδού: «μη πεποίθατε επ’ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων, οις ουκ έστι σωτηρία»[1]· «αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επ’ άρχοντας»[2].

    15 Ιανουαρίου 1947 σελ. 20:

Γνωστοποίησις γάμων και υιοθεσία

Ο τεθείς εις εφαρμογήν Αστικός Κώδιξ μεταξύ άλλων καινοτομιών, ας εισήγαγεν εις το δίκαιον της χώρας μας, επέβαλε δια των άρθρ. 1369 και 1937 την γνωστοποίησιν των μελλόντων να τελεσθώσι γάμων και διά του άρθρου 1568 επέτρεψε την υιοθέτησιν μόνον εις τον συμπληρώσαντα το 50ον έτος της ηλικίας του.
    Αι δύο αυταί καινοτομίαι συνήντησαν τας επικρίσεις τινών περί τους νόμους ασχολουμένων και υπεστηρίχθησαν απόψεις αντίκρυς αντίθετοι.

Εν συνεχεία, αναφέρονται οι διάφορες απόψεις. Όσον αφορά την ανακοίνωση των γάμων, το δελτίο σημειώνει ότι τα ελληνικά ήθη και έθιμα δεν προκρίνουν την εν κρυπτώ και παραβύστω τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά στις μεγάλες πόλεις, πάσα ανακοίνωση είναι αλυσιτελής, γεγονός που άλλωστε απεδείχθη στην πράξη.
    Η διάταξη του άρθρου 1568 (που έχει πλέον καταργηθεί) προέβλεπε ότι όποιος επιθυμούσε να υιοθετήσει τέκνο έπρεπε να είχε συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας του. Βέβαια, στην ηλικία των πενήντα ετών λίγοι σκέφτονται να δημιουργήσουν οικογένεια (ειδικώς εκείνη την εποχή όπου ο μέσος όρος ζωής ήταν πολύ χαμηλότερος του σημερινού). Η λογική της διατάξεως είναι ότι προσπαθεί να αποφύγει «υιοθεσία η οποία πιθανόν θα ενείχεν ηθικούς κινδύνους διά το θετόν τέκνον». Μάλιστα ο Μέγας Ναπολέων, εισηγούμενος στην επιτροπή συντάξεως του Αστικού Κώδικος την υιοθεσία, επέμενε όπως αυτή ορισθεί στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας.

    1 Φεβρουαρίου 1947 σελ. 48:

ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ

Προς τον Ιερομόναχον Φιλόθεον Μωραΐτην
τέως εφημέριον του Ιερού Ναού της Αγίας Ελεούσης Αιγάλεω
Αγνώστου διαμονής

Καλούμεν σε όπως εμφανισθής ενώπιον του Επισκοπικού Δικαστηρίου και εις τα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών την 12ην Μαρτίου 1947, ημέραν Τετάρτην και ώραν 12ην μεσημβρ., ίνα δικασθής επί τη υφισταμένη κατά σου κατηγορίας επί αποβολή του ενδύματος του Κληρικού και τελέσει γάμου.
    Προσεπιδηλούμεν σοι δε ότι αν μη εμφανισθής τη ως άνω ημέρα τε και ώρα θέλεις δικασθή ερήμην.

Εν Αθήναις τη 10 Ιανουαρίου 1947
Ο Πρόεδρος του Επισκοπικού Δικαστηρίου
† Ο Ταλαντίου Βασίλειος

Μπορούμε, μάλλον βασίμως, να υποθέσουμε ότι ο ιερομόναχος δεν εμφανίσθηκε ποτέ προκειμένου να λογοδοτήσει…

    15 Μαΐου 1947 σελ. 156:

Την Κυριακή 5 μ.μ. η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος κατελθών εις Πειραιά παρέστη εις την γενομένην εν τω Πειραϊκώ Συνδέσμω εορτήν των Ορθοδόξων Χριστιανικών Ενώσεων, προς τα μέλη των οποίων και ωμίλησεν.

Πολλοί ίσως αναρωτηθούν τι σπουδαίο έπραξε ο πατήρ Ιωάννης προκειμένου σήμερα, περισσότερο από μισό αιώνα από την κοίμησή του, να αφιερώνουμε ένα άρθρο σε αυτόν. Ο ιστορικός κρίνει τους ανθρώπους αναλόγως της εποχής που έζησαν. Το να διατηρεί σήμερα κάποιος βιβλιοθήκη είναι συνηθισμένο. Το να διατηρεί όμως κάποιος βιβλιοθήκη, με όση επιμέλεια η κακή οικονομική του κατάσταση του επέτρεπε, τα πρώτα έτη μετά την κατοχή προκειμένου να τη χρησιμοποιεί όχι μόνον ο ίδιος αλλά και όποιος άλλος επιθυμούσε, αποτελεί προσφορά. Το Έθνος οφείλει πολλά σε όσους, κληρικούς και λαϊκούς, με άπειρες στερήσεις, προσπάθησαν να συνδράμουν στην εκπαίδευσή του.


[1] [Ψαλμοί ΚΗ΄, 16].
[2] [Ψαλμοί 117]. 

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

α1 Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος26 Αβράαμ Λίνκολν1 Άγγελος Έβερτ1 Άγγελος Σικελιανός1 Αγγλία12 Άγιο Όρος5 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος3 Αδαμάντιος Κοραής9 Αθανάσιος Ευταξίας1 Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης2 Αθανάσιος Τσακάλωφ1 Αιγαίο17 Αιγαίο Ελληνική θάλασσα3 Αίγινα1 Αισχύλος1 Ακρόπολη12 Αλβανία13 Αλεξάνδρεια9 Αλέξανδρος Ζαϊμης6 Αλέξανδρος Κορυζής5 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος7 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος14 Αλέξανδρος Οθωναίος7 Αλέξανδρος Παπάγος18 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης7 Αλέξανδρος Παπαναστασίου18 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής1 Αλέξανδρος Σακελαρίου5 Αλέξανδρος Υψηλάντης8 Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος3 Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν5 Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Αναγέννηση3 Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος1 Αναστάσιος Παπούλας4 Ανατολική Ρωμυλία1 Ανδρέας Γ. Παπανδρέου16 Ανδρέας Καρκαβίτσας2 Ανδρέας Λόντος2 Ανδρέας Μεταξάς1 Ανδρέας Μιαούλης8 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος14 Ανδρέας Τζίμας1 Άνθιμος Γαζής1 Αννα Κομνηνή1 Άννα Κομνηνή1 Αννίβας1 Αντάντ18 Αντιβενιζελισμός31 αντισημιτισμός5 Αντόνιο Γκράμσι1 Αντώνης Σαμαράς1 Απεργίες4 Αποικιοκρατία6 Άραβες3 Αρβανίτες1 Άρειος Πάγος3 Άρης Βελουχιώτης9 Αριστείδης ο Αθηναίος2 Αριστοτέλης7 Αριστοτέλης Ωνάσης1 Αρχαία Αθήνα28 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία10 Αρχαία Σπάρτη22 Αρχαιοκαπηλεία6 Αρχαιολογία26 Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός3 Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος3 Αρχιμίδης4 Αστρονομία4 Αστυνομία2 Αυστρία4 Αυτοκράτορας Ηράκλειος3 Αφρική4 Αχαϊκή Συμπολιτεία2 β1 Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος43 Βαλκάνια26 βασανιστήρια1 Βασίλειος Τσίχλης23 Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄1 Βασιλιάς Γεώργιος Α΄22 Βασιλιάς Γεώργιος Β΄26 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄34 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄8 Βασιλιάς Όθων Α΄25 Βασιλιάς Παύλος Α΄7 Βασιλιάς Φίλιππος Β΄6 Βενιαμίν Λέσβιος1 Βιβλία και Βιβλιοθήκες37 Βιβλιοκρισίες87 Βιέννη5 Βιετνάμ2 Βιογραφίες80 Βλάσης Γαβριηλίδης1 Βουλγαρία14 γ1 Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης8 Γαλλία21 Γαλλική Επανάσταση6 Γαριβάλδι2 Γελιογραφίες4 Γενοκτονία των Αρμενίων3 Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου6 Γερμανία51 Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός2 Γεώργιος Α. Παπανδρέου19 Γεώργιος Βλάχος4 Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)7 Γεώργιος Ζησιμόπουλος2 Γεώργιος Θεοτόκης10 Γεώργιος Κάνιγκ3 Γεώργιος Καραϊσκάκης4 Γεώργιος Καρτάλης2 Γεώργιος Καφαντάρης9 Γεώργιος Κονδύλης18 Γεώργιος Κουντουριώτης4 Γεώργιος Λεοναρδόπουλος2 Γεώργιος Παπαδόπουλος2 Γεώργιος Παπανδρέου (GAP)1 Γεώργιος Πωπ1 Γεώργιος Ράλλης6 Γεώργιος Σεφέρης2 Γεώργιος Σταύρου2 Γεώργιος Στρέιτ1 Γεώργιος Τσολάκογλου4 Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας)1 Γιάννης Ιωαννίδης3 Γιάννης Ψυχάρης2 Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο)8 Γιουγκοσλαβία12 Γιώργης Σιάντος4 Γιώργος Ρωμανός1 Γκουλάγκς4 Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά35 Γράμμος - Βίτσι2 Γρηγόρης Φαράκος2 Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας)7 Γρηγόριος Ξενόπουλος4 δ1 Δαρδανέλλια1 Δέσποινα Κούρτη1 Δημήτρης Παρτσαλίδης3 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος1 Δημήτριος Βούλγαρης2 Δημήτριος Γούναρης24 Δημήτριος Ιωαννίδης1 Δημήτριος Καλλέργης1 Δημήτριος Μάξιμος1 Δημήτριος Ράλλης4 Δημήτριος Υψηλάντης10 Δημήτριος Ψαρρός4 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ)19 Δημοσθένης4 Δημοψήφισμα2 δημοψήφισμα 19243 Διατροφή5 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)3 Δικαιοσύνη7 Διονύσιος Σολωμός1 Διπλωματία24 δοσιλογισμός3 δουλεμπόριο3 Δύση2 Δωδεκάνησα13 Ε.Ρ.Ε.5 ΕΔΕΣ15 Εθνικά Δάνεια2 Εθνική αντίσταση13 Εθνική τράπεζα4 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.)8 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)6 Εθνικός Διχασμός (1914-1918)35 Εθνικός Συναγερμός3 Εθνοσυνέλευση5 ΕΚΚΑ4 Εκκλησιαστική Ιστορία10 ΕΛΑΣ29 Ελβετία4 ΕΛΔΥΚ1 Ελευθέριος Βενιζέλος71 Ελληνική λογοτεχνία5 Ελληνική Οικονομική Ιστορία34 Ελληνική Οικονομική κρίση33 Ελληνική Παιδεία23 Ελληνική Παράδοση2 Έλληνικό Έθνος33 Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος12 Ελληνικός στρατός43 Ελληνισμός27 Ελληνισμός της Αμερικής2 Ελληνοτουρκικές σχέσεις6 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 189711 Ελλήνων Πάσχα3 Εμμανουήλ Μπενάκης1 Εμμανουήλ Ξάνθος1 Εμμανουήλ Παπάς1 Εμμανουήλ Ρέπουλης5 Εμμανουήλ Ροϊδης4 Εμμανουήλ Τομπάζης2 Εμμανουήλ Τσουδερός5 Εμπόριο6 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.)1 Ένωση Κέντρου5 ΕΟΚ1 ΕΟΚΑ Α΄10 ΕΟΚΑ Β΄3 Επανάσταση στο Γουδή10 Επέτειος2 Επίκουρος1 Επιτάφιος1 Ερατοσθένης1 Ερυθρός Σταυρός3 ΕΣΣΔ19 Ευάγγελος Αβέρωφ3 Ευάγγελος Λεμπέσης1 Ευεργέτες1 Ευρωπαϊκή Ένωση3 Ευρωπαικός Διαφωτισμός3 εφημερίδα "Καθημερινή"5 Η γυναίκα στην Ιστορία2 Η δίκη των "εξ"25 Ήθη και έθιμα3 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)37 Ήπειρος14 Ηράκλειτος1 Ηρακλής Θεσσαλονίκης5 Ηρόδοτος13 Θαλής ο ΜΙλήσιος1 Θέατρο5 Θεμιστοκλής5 Θεμιστοκλής Σοφούλης9 Θεόδωρος Δηλιγιάννης6 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης13 Θεόδωρος Πάγκαλος20 Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος)1 Θεόδωρος Τουρκοβασίλης3 Θεόφιλος Καΐρης1 Θερμοπύλες2 Θεσσαλονίκη28 Θουκυδίδης10 Θράκη11 Θρασύβουλος Τσακαλώτος3 Θρησκεία3 Θωρηκτό Αβέρωφ9 Ι.Β.Δ.104 Ιαπωνία3 Ιατρική8 Ιερή Συμμαχία8 Ιερός Λόχος6 Ιλιάδα11 Ίμια3 Ιουλιανή κρίση του ΄652 Ιούλιος Βέρν2 Ιπποκράτης ο Κώος3 Ισλάμ6 Ισοκράτης2 Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Ιστορία622 Ιστορία της Αλβανίας12 Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας1 Ιστορία της Κρήτης16 Ιστορία του Αθλητισμού9 Ιταλία27 Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης2 Ιωάννης Γκούρας1 Ιωάννης Δεμέστιχας3 Ιωάννης Καποδίστριας24 Ιωάννης Κωλέττης6 Ιωάννης Μακρυγιάννης6 Ιωάννης Μεταξάς41 Ιωάννης Μιχαήλ5 Ιωάννης Παπακωνσταντίνου10 Ιωάννης Συκουτρής6 Ιωάννης Τσαγκαρίδης1 Ιωάννης Τσιμισκής1 Ιωάννινα5 Ίων Δραγούμης26 Ιωνική Επανάσταση1 Κ. Θ. Δημαράς2 Καλαμάτα1 Κανέλος Δεληγιάννης3 Καρλ Γιουνγκ1 Καρλ Μαρξ1 Κάρολος Παπούλιας2 Καρχηδόνα1 κατεχόμενα της Κύπρου1 Κατοχή13 Κατοχικά Δάνεια3 Κίμων ο Αθηναίος2 Κίνα7 Κίνημα του Ρομαντισμού2 κινηματογράφος3 Κινηματογράφος και Ιστορία4 Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.)3 Κολλυβάδες2 Κόμμα Φιλελευθέρων11 Κομμουνισμός29 Κομνηνός Πυρομάγλου2 Κοράνιο2 Κόρινθος6 Κύθηρα1 Κυπριακή Ιστορία46 Κυριάκος Κατσιμάνης14 Κύριλλος Λούκαρις2 Κωνσταντίνος Δεμερτζής1 Κωνσταντίνος Καβάφης3 Κωνσταντίνος Καναρης6 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή1 Κωνσταντίνος Καραμανλής11 Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος)2 Κωνσταντίνος Λινάρδος18 Κωνσταντίνος Μανιαδάκης6 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης4 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄8 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος8 Κωνσταντίνος Σημίτης4 Κωνσταντίνος Σμολένσκι2 Κωνσταντίνος Τσαλδάρης4 Κωνσταντίνος Φωτιάδης5 Κωνσταντινούπολη41 Κως4 Κώστας Βάρναλης1 Κώστας Περρίκος1 Κωστής Παλαμάς6 ΛΑ.Ο.Σ3 Λαθρομετανάστευση3 Λαικό Κόμμα7 Λαμία2 Λατινική Αμερική1 Λεονίντ Τρότσκι4 Λέσβος3 Λεωνίδας Παρασκευόπουλος1 Λόγιος Ερμής4 Λόρδος Βύρων8 Λουτράκι1 Λύσανδρος1 Μαζική πολιτική προπαγάνδα2 Μακάριος11 Μακεδονία48 Μακεδονικό Ζήτημα32 Μακεδονικός Αγώνας8 Μακεδονομάχοι5 Μάνη2 Μάο Τσε Τουνγκ2 Μαραθώνας3 Μάρκος Βαφειάδης9 Μάρκος Μπότσαρης1 Μάτζικερτ1 Μεγάλη Βρετανία37 Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia)1 Μέγαρο Μαξίμου1 Μέγας Αλέξανδρος8 Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών2 Μέγας Θεοδόσιος1 Μέγας Κωνσταντίνος1 Μελέτης Βασιλείου1 Μεσαίωνας5 Μέση Ανατολή2 Μεσόγειος2 Μεσολόγγι10 Μεσσήνη Μεσσηνίας12 Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974)43 Μέττερνιχ4 Μίκης Θεοδωράκης3 Μίκης Πρωτοπαπαδάκης8 Μικρά Ασία43 Μιλτιάδης ο Αθηναίος1 Μιλτιάδης Πορφυρογέννης1 Μιχαήλ Ψελλός3 Μνημείο14 Μοροζίνι2 Μουσολίνι12 Μπενιζέλος Ρούφος1 Μυστικές υπηρεσίες5 ναζισμός2 Νάξος2 Ναπολέων Βοναπάρτης2 Ναπολέων Ζέρβας10 Ναυαρίνο2 Ναύπακτος2 Ναύπλιο16 Ναυτική Ιστορία57 Νέα Δημοκρατία10 Νεοκλής Σαρρής1 Νεότουρκοι6 Νικήτας Σταματελόπουλος5 Νικηφόρος Φωκάς1 Νικίας2 Νικόλαος Δημητρακόπουλος1 Νικόλαος Λεωτσάκος3 Νικόλαος Πλαστήρας18 Νικόλαος Πολίτης1 Νικόλαος Στράτος5 Νίκος Ζαχαριάδης17 Νίκος Καζαντζάκης2 Νίκος Μπελογιάννης1 Νίκος Νικολούδης42 Νίτσε1 Ξάνθη1 Ξενοφών3 Οδυσσέας Ανδρούτσος1 Οδυσσέας Ελύτης4 Οδυσσέας Ιάλεμος2 Οδύσσεια7 Οθωμανική Αυτοκρατορία74 Οθωνική περίοδος (1832-1864)14 Οικουμενικό Πατριαρχείο8 Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά1 ομάδα των "Ιαπώνων"2 Όμηρος22 ομοφυλοφιλία1 Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)3 Οργάνωση "Χ"2 Ορθοδοξία32 π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος13 ΠΑ. ΣΟ. Κ.25 Παγκόσμιος Ιστορία23 Παλαιών Πατρών Γερμανός2 Παναγής Τσαλδάρης16 Παναγιώτης Δαγκλής1 Παναγιώτης Δεμέστιχας1 Παναγιώτης Κανελλόπουλος15 Πάνος Κορωναίος2 Πάτρα3 Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄5 Παύλος Γύπαρης4 Παύλος Κουντουριώτης14 Παύλος Μελάς2 Παυσανίας1 Παυσανίας Κατσώτας1 Παυσανίας ο περιηγητής1 ΠΕΑΝ2 Πειραιάς6 πειρατεία1 Πεισίστρατος1 Πελοποννησιακός πόλεμος7 Περικλής1 Περικλής Αργυρόπουλος1 Περικλής Γιαννόπουλος5 Περικλής Δεληγιάννης1 Περιοδικά Ιστορίας3 Περσικοί πόλεμοι10 Πετρέλαια στο Αιγαίο2 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης4 Πέτρος Γαρουφαλιάς1 Πέτρος Μακρής - Στάϊκος5 Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης13 Πλάτων9 Πλούταρχος7 Ποίηση και αισθητική18 Πόλεμος των Μπόερς1 Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι14 πολιτική δολοφονία18 Πολιτική Ιστορία17 Πολωνία2 Πόντος7 Πρίγκιπας Ανδρέας2 προπαγάνδα5 πρόσφυγες6 προσωκρατικοί φιλόσοφοι3 Προτεινόμενα3 Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές30 πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff1 Πύρρος της Ηπείρου1 Ρήγας Παλαμίδης1 Ρήγας Φερραίος3 ριζοσπάστης1 Ρόδος10 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία15 Ρώμη8 Ρωμηοσύνη5 Ρωσία23 Ρωσικο κόμμα3 Σάββας Γκαλιμαρίδης2 Σάμος1 Σαντόρε Σανταρόζα2 Σαντορίνη1 ΣΚΑΪ2 Σκάκι1 Σκωτία4 Σόλων3 Σοφοκλής Βενιζέλος3 Σοφοκλής Δούσμανης1 Σπυρίδων Μαρκεζίνης5 Σπυρίδων Τρικούπης3 Σταλινισμός15 Σταυροφορίες6 Σταφιδικό Ζήτημα2 Στέφανος Δραγούμης3 Στέφανος Σαράφης2 Στέφανος Σκουλούδης5 Στέφανος Στεφανόπουλος1 Στράβων5 Στρατής Μυριβίλης2 Στρατιωτικά κινήματα1 Στρατιωτική Ιστορία58 Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη3 Στυλιανός Γονατάς7 Στυλιανός Χούτας1 Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ2 Συνθήκη της Λοζάννης9 Συνθήκη των Σεβρών6 συντάξεις1 ΣΥΡΙΖΑ4 Σωκράτης3 Σώματα Ασφαλείας1 Ταγίπ Ερντογάν1 Τάγματα ασφαλείας2 Τείχος του Βερολίνου1 τεκτονισμός1 Τέχνες11 Τεχνολογία8 το παιχνίδι στην Ιστορία6 Τοπική Ιστορία1 Τουρκία20 Τουρκοκρατία (1453-1821)35 Τράπεζα της Ελλάδος5 Τράπεζες1 Τριπολιτσά2 Τσαούς Αντών (Φωστερίδης)1 Ύδρα5 Υποβρύχιο Παπανικολής1 υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ3 Υφαλοκρυπίδα1 Φαίδων Γκιζίκης3 Φαλμεράγιερ6 Φανάρι2 Φασισμός1 Φιλελληνισμός9 Φιλία1 Φιλική Εταιρεία9 Φιλολογικά και άλλα δοκίμια44 Φιλοποίμην2 Φιλορθόδοξη Εταιρεία1 Φιλοσοφία9 Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας25 Φλωρεντία1 Φλώρινα4 Φραγκοκρατία8 Φωκίων1 Φωτογραφικό Οδοιπορικό26 Χαλκιδική2 Χαράλαμπος Κατσιμήτρος3 Χαράλαμπος Τσερούλης2 Χαράτσι1 Χαρίλαος Τρικούπης13 Χαρίλαος Φλωράκης2 Χάτι Χουμαγιούν1 Χίτλερ17 Χούντα6 Χρεοκοπία10 Χρηματιστήριο4 χριστιανικό ολοκαύτωμα3 Χριστόδουλος Τσιγάντες1 Χριστούγεννα10 Χρυσόστομος Σμύρνης1 Χωροφυλακή2 Ψαρά3 ψυχολογία2 Ψυχρός Πόλεμος12 CIA4 John Iatrides1 K.K.E.44 KGB4 Mεσσήνη4 Robert Bruce2 Slider3 William Wallas2 Winston Churchil1
Εμφάνιση περισσότερων
"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας