Αι Αθήναι κατά τον Αγώνα (χρονογράφημα για την Αθήνα του "ατυχούς" πολέμου του 1897)

(Εισαγωγή και επιμέλεια κειμένου από τον κ. Κωνσταντίνο Λινάρδο)

Εισαγωγή

Στις 7 Μαΐου 1897 (και ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσχερή θέση ) η Οθωμανική κυβέρνηση συναινεί στις έντονες συστάσεις των ισχυρών δυνάμεων αποδεχόμενη την προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Ήδη οι μεγάλες δυνάμεις ξεκινούσαν συνομιλίες με την Οθωμανική αυτοκρατορία  για τους όρους ειρήνης , που όπως θα δούμε τελικά ήταν κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα τα δικά τους και των ομολογιούχων τους…Εδώ, θα παρουσιάσουμε ένα ενδιαφέρον χρονογράφημα με τίτλο `` Αι Αθήναι κατά τον αγώνα `` που  δημοσιεύτηκε στις 9 Μαΐου στην εφημερίδα  `` Εμπρός`` από τον αρθρογράφο της Θεόδωρο Βελλιανίτη. Σε αυτό καυτηριάζεται η συμπεριφορά μερίδας του πληθυσμού της πρωτεύουσας και επισημαίνονται ορισμένα προβλήματα (δεν αναφέρεται  πάντως καθόλου και στις ευθύνες του ημερήσιου τύπου) , την ώρα που η χώρα έδινε αγώνα επιβίωσης.

Αι Αθήναι κατά τον Αγώνα

Είναι απολύτως αδύνατον ο ερχόμενος εκ της αλλοδαπής ν’ αντιληφθεί ότι η ημετέρα πόλις είναι πρωτεύουσα κράτους εν πολέμω ευρισκομένου , έθνους διεξάγοντος αγώνα ατυχή , ότι είναι πόλις ης τα τέκνα γυμνητεύοντα και πεινώντα μάχονται κατά πολλαπλασίων εχθρών. Πως να αντιληφθή τις ταύτα ; Αν εξαιρέση τις τα πλήθη των πολύχρωμων οπλιτών των διασχιζόντων τας οδούς , την συγκέντρωσιν ομάδων τινών έξωθεν του εθνικού τυπογραφίου , αναγιγνωσκόντων τα δελτία της κυβερνήσεως ουδέν άλλο προδίδει τον πόλεμον, ουδαμού αλλού δύναται να ίδη την συγκίνησιν , τον πυρετόν και το αδιάλειπτον ενδιαφέρον όπερ γεννά ο πόλεμος και εξάπτουν αι ατυχίαι εν τοις πεδίοις των μαχών.

Εθελοντές φεύγουν για το μέτωπο
Ουδέν δεικνύει ότι έχουμε πόλεμον. Ουδέν δεικνύει ότι τα τέκνα μας και οι αδελφοί μας πολεμούν εκεί κάτω. Η ειρηνική φυσιογνωμία της πόλεως έμεινεν η αυτή. Οι περίπατοι είναι πεπληρωμένοι κόσμου , αι κυρίαι και αι κορασίδες φέρουσι τας εαρινάς αμφιέσεις των και μειδιούν γλυκύτατα , οι νεανίαι αποπνέοντες μύρον ονειροπολούν την ευτυχίαν , οι θαμώνες των καφενείων ροφούν το παγωτόν τους μετά φιλοσοφικής αμεριμνησίας  , άλλοι σφαιροκτυπούν εις τα σφαιριστήρια, και πέριξ των μικρών τραπεζών κατατέμνονται αι ευθύναι των κυβερνητών , του βασιλέως και των αρχηγών , μοιράζονται διπλώματα ανδρείας και καταγγέλονται άλλοι ως προδότες , εκφράζονται γνώμαι περί πολέμου , μετά τοιαύτης απαθείας , μετά τοιαύτης αδιαφορίας και ψυχρότητας , ως το τέταρτον της Ελλάδος να μην ευρίσκεται υπό την πτέρναν του εχθρού , ωσάν να μην διατρέχωμεν να ακούσωμεν ότι πόδας εχθρών ατίμασαν τα ένδοξα στενά των Θερμοπυλών . Τίποτε δεν συγκινεί , τίποτε δεν εξάπτει , τίποτε δεν εξεγείρει τους παλμούς και δεν δονεί τας ψυχάς. Μετεβλήθησαν όλοι εις βραχμάνες και αναμένουν πότε θα λήξη αυτή η ιστορία του πολέμου δια να αρχήσωμεν τας αιωνίας συζητήσεις , τα χαχανίσματα και τους κανκανισμούς. Αδράνεια σωμάτων και ψυχής παντού.
Συγκίνησις μεταδίδεται ολίγον , όταν η μία μετά την άλλην εγκαταλείπονται αι οχυραί θέσεις και ο στρατός υποχωρεί εντεύθεν πάντοτε. Τότε καταλαμβάνονται υπό τρόμου , τότε βλέπετε ωχράς μορφάς και ανήσυχα τα βλέμματα , και παραλύτους τας γλώσσας. Όταν περιέλθη όμως και αυτή η εντύπωσις πάλιν η πρώτη αδράνεια , πάλιν ο βουδισμός , πάλιν η αποκαρτέρησις , πάλιν οι εαρινοί περίπατοι και το βιολί του Μαρίνου και των ζυθοπωλείων η τροφή , και αι αμαξοδρομίαι  και τα φάιβ ο κλοκ , και νυκτερινοί κώμοι , και οι κιθαρωδίαι ως να πλέωμεν εν τη ευτυχία , ως να διαγελά με τας εαρινάς ημέρας και η ειρήνη εν τη χώρα.

Είναι  περίεργον φαινόμενον αληθώς τούτο. Είναι αλλόκοτος αύτη αναισθησία μιας πόλεως. Την αδιαφορίαν δε ταύτην πρέπει να την αναζητήση τις εις τον στρατολογικόν ημών νόμον και εις της ανωτάτης υγειονομικής επιτροπής την υδαρήν συνείδησιν. Ο νόμος μας είναι ταμιευτικός μάλλον , εδημιουργήθησαν δε ως εκ τούτου άπειροι απαλλαγέντες. Εις τας οδούς και εις τας πλατείας συναντά τις καθ’ εκάστην όλους τους γνωστούς νέους των Αθηνών , τους υπαγομένους μεν εις τας ηλικίας των κληθέντων επιστράτων , αλλά απαλλαγέντες.

Τα 8/10 των αθηναϊκών οικογενειών δια ποικίλλων τρόπων , δια μέσων πολλάκις επονείδιστων , κατόρθωσαν να απαλλάξωσι τα τέκνα των της στρατιωτικής υποχρεώσεως. Αυτοί καλά ευρίσκονται εδώ . Συγκινούνται ίσως αναγιγνώσκουσαι τας περιπετείας του στρατού , τας στερήσεις του στρατού , την πείνα αυτού , την ανδρείαν αυτού. Αλλά οι συγκινήσεις αύται εμποιούσιν την εντύπωσιν ην εμποιεί και η ανάγνωσις ενός μυθιστορήματος και η θέα δράματος τινός. Δεν υπάρχει το άμεσον ενδιαφέρον . Δεν ταράσσονται των Ατθίδων αι καρδίαι δια τα μαχόμενα τέκνα των , δεν πατά η ψυχή των εις τα πεδία των μαχών , όπου παλαίουν οι αδερφοί των.

Τα δάκρυα των δεν ρέουν δια τους καλούς νεανίας , οίτινες από δύο μηνών δεν ήλλαξαν υποκάμισον , οίτινες το Πάσχα διήλθον εσθίοντες μίαν γαλέταν και ολίγας ελαίας . Οι καλλίκομοι κύριοι , οίτινες σημειούνται ως απαλλαγέντες και οι οποίοι εκραύγαζον  `` ζήτω ο πόλεμος `` και  `` ελευθερία η θάνατος `` όχι μόνον δεν έσπευσαν υπό τας σημαίας , ως τόσοι άλλοι ομήλικες των  ,αλλά δεν ηθέλησαν να στερηθώσιν ούτε έν ζεύγος των εσωρρούχων των , ίνα ενδυθή ο γυμνητεύων , ο άστεγος στρατός.

Περιήλθομεν μετά της επιτροπής απείρους οικίας. Εκρούσαμεν παντού τα θύρας. Παρέστημεν εις σκηνάς συγκινητικάς αληθώς. Συνηντήσαμεν αβράς κόρας να προσφέρουν αληθώς ότι εζητούμεν , συνηντήσαμεν μητέρας προσφερούσας , αλλά πόσοι ήταν ούτοι ; Εντός δύο ημερών ηδύναντο να συναχθώσι τοσαύτα ενδύματα , ώστε να ενδυθή ολόκληρος ο στρατός από τας Αθήνας μόνον. Και όμως μηδαμή είναι η συλλογή απέναντι των αναγκών , απέναντι του πληθυσμού της πόλεως και του πλούτου αυτής. Κάποιος αρχιτέκτων Γερμανός , όστις έγεινεν εκατομμυριούχος εν Αθήναις , μετά σπαρακτικής χειρονομίας απεστερήθη ενός πενταδράχμου ίνα αγορασθή εν υποκάμισον. Άλλος κύριος όστις ξεκοκκάλιζε το εισόδημα του , προστρίβων την κοιλίαν του εφέρετο προς ημάς ως να εζητώμεν δι ημάς το έλεος του. Και τα παραδείγματα ήσαν άπειρα. Και η αδιαφορία αύτη συνέτριβε την ψυχήν μας.

Αυτοί δε οι κύριοι οι αρνούμενοι να δώσωσιν εν υποκάμισον , οι εκατομμυριούχοι των Αθηνών , οι μη δώσαντες ούτε εν δίφραγκον υπέρ του αγώνος , οι αξιούντες να κατέχωσι τας υπάτος θέσεις εν τη πολιτεία και τη κοινωνία και σφιγκτοδένοντες το πουγγί των εν τη μεγαλειτέρα των εθνικών αναγκών , ήκουσαν ότι σώμα στρατού βαδίζει κατά των Αθηνών , εξύπνησαν προχτές και ωχροί και περίτρομοι
Η Αθήνα στα τέλη του 1900
εθρήνουν εαυτούς και τας κτήσεις αυτών , ως να εφάνησαν τα φέσια των γκέγκηδων εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Ούτε τα ασφάλιστρα των οίκων των δεν επλήρωναν υπέρ των μαχομένων τέκνων της Ελλάδος , των μαχητών εκείνων , οίτινες ανακρατούν τους γκέγκηδες ίνα μη λαφυραγωγήσωσιν αυτούς. Λιποστρατία από τους νέους , αδιαφορία από τους δυνάμενους να δώσωσιν , αναισθησία κτηνώδης από τους εκατομμυριούχους και τους πλουσίους.

Είχε δίκαιον ο Δανός εκείνος όστις εγερθείς προ ολίγων ημερών εις το βρίθον κόσμον καφενείον της πλατείας του συντάγματος εκραύγαζεν:
"Εντροπή τόσοι άλκιμοι νέοι να μένετε εδώ , εν ω εχθρός πατεί το έδαφος της πατρίδος σας. Εντροπή να συζητείτε αντί να πυροβολήτε εις τον Δομοκόν και εις τον Άραχθον."
Παρ’ ολίγον να εκακοποιείτο , ο αγαθός φιλέλλην , όστις έσπευσεν από την βορεινήν πατρίδα του , ίνα χύση το αίμα του εις τα ελληνικά  όρη , από τους ενθουσιώδεις υπέρ του πολέμου απαλλαγέντες.
Άλλην όμως όψιν θα είχον αι Αθήναι , άλλην ζωήν θα εδείκνυον , άλλως θα εδονείτο η ψυχήν αυτών , αν προέτασσον τα στήθη τους υπέρ της πατρίδος και ούτοι.
Πάσης οικογενείας η διάνοια θα είχε στραφεί εκεί όπου ευρίσκοντο ούτοι. Από τον άρτον τον οποίον τρώγει , από τα ενδύματα τα οποία φέρει , από τα καλύμματα του οίκου θα εύρισκε τρόπον να προσφέρει ίνα περιφρουρήση εκ των στερήσεων τα τέκνα αυτής. Σήμερον το ενδιαφέρον δεν είνε άμεσον , και δια αυτό η αδράνεια , και δια αυτό η απάθεια , και δια αυτό η αναισθησία η κατέχουσα την πρωτεύουσαν.

Πιστεύω ότι θα κλεισθή η ειρήνη αλλ’ αν αι περιπέτειαι του πολέμου, δεν έληξαν και την ημισέληνον του Τούρκου κυματίση η αττική αύρα , τότε μόνον θα έδωμεν εγειρομένην εκ της νάρκης την πόλιν ταύτην των διαδηλώσεων τον υδροκέφαλον αυτόν του Πανελληνίου.


Θεόδωρος Βελλιανίτης 

Σχόλια

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

α1 Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος26 Αβράαμ Λίνκολν1 Άγγελος Έβερτ1 Άγγελος Σικελιανός1 Αγγλία12 Άγιο Όρος5 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος3 Αδαμάντιος Κοραής9 Αθανάσιος Ευταξίας1 Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης2 Αθανάσιος Τσακάλωφ1 Αιγαίο17 Αιγαίο Ελληνική θάλασσα3 Αίγινα1 Αισχύλος1 Ακρόπολη12 Αλβανία13 Αλεξάνδρεια9 Αλέξανδρος Ζαϊμης6 Αλέξανδρος Κορυζής5 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος7 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος14 Αλέξανδρος Οθωναίος7 Αλέξανδρος Παπάγος17 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης7 Αλέξανδρος Παπαναστασίου17 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής1 Αλέξανδρος Σακελαρίου5 Αλέξανδρος Υψηλάντης8 Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος3 Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν5 Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Αναγέννηση3 Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος1 Αναστάσιος Παπούλας4 Ανατολική Ρωμυλία1 Ανδρέας Γ. Παπανδρέου16 Ανδρέας Καρκαβίτσας2 Ανδρέας Λόντος2 Ανδρέας Μεταξάς1 Ανδρέας Μιαούλης8 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος13 Ανδρέας Τζίμας1 Άνθιμος Γαζής1 Αννα Κομνηνή1 Άννα Κομνηνή1 Αννίβας1 Αντάντ18 Αντιβενιζελισμός30 αντισημιτισμός5 Αντόνιο Γκράμσι1 Αντώνης Σαμαράς1 Απεργίες4 Αποικιοκρατία6 Άραβες3 Αρβανίτες1 Άρειος Πάγος3 Άρης Βελουχιώτης9 Αριστείδης ο Αθηναίος2 Αριστοτέλης7 Αριστοτέλης Ωνάσης1 Αρχαία Αθήνα28 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία10 Αρχαία Σπάρτη22 Αρχαιοκαπηλεία6 Αρχαιολογία26 Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός3 Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος3 Αρχιμίδης4 Αστρονομία4 Αστυνομία2 Αυστρία4 Αυτοκράτορας Ηράκλειος3 Αφρική4 Αχαϊκή Συμπολιτεία2 β1 Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος43 Βαλκάνια26 βασανιστήρια1 Βασίλειος Τσίχλης23 Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄1 Βασιλιάς Γεώργιος Α΄22 Βασιλιάς Γεώργιος Β΄26 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄34 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄8 Βασιλιάς Όθων Α΄25 Βασιλιάς Παύλος Α΄7 Βασιλιάς Φίλιππος Β΄6 Βενιαμίν Λέσβιος1 Βιβλία και Βιβλιοθήκες37 Βιβλιοκρισίες87 Βιέννη5 Βιετνάμ2 Βιογραφίες79 Βλάσης Γαβριηλίδης1 Βουλγαρία14 γ1 Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης8 Γαλλία21 Γαλλική Επανάσταση6 Γαριβάλδι2 Γελιογραφίες4 Γενοκτονία των Αρμενίων3 Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου6 Γερμανία51 Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός2 Γεώργιος Α. Παπανδρέου19 Γεώργιος Βλάχος4 Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)7 Γεώργιος Ζησιμόπουλος2 Γεώργιος Θεοτόκης10 Γεώργιος Κάνιγκ3 Γεώργιος Καραϊσκάκης4 Γεώργιος Καρτάλης2 Γεώργιος Καφαντάρης9 Γεώργιος Κονδύλης17 Γεώργιος Κουντουριώτης4 Γεώργιος Λεοναρδόπουλος2 Γεώργιος Παπαδόπουλος2 Γεώργιος Παπανδρέου (GAP)1 Γεώργιος Πωπ1 Γεώργιος Ράλλης6 Γεώργιος Σεφέρης2 Γεώργιος Σταύρου2 Γεώργιος Στρέιτ1 Γεώργιος Τσολάκογλου4 Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας)1 Γιάννης Ιωαννίδης3 Γιάννης Ψυχάρης2 Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο)8 Γιουγκοσλαβία12 Γιώργης Σιάντος4 Γιώργος Ρωμανός1 Γκουλάγκς4 Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά35 Γράμμος - Βίτσι2 Γρηγόρης Φαράκος2 Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας)7 Γρηγόριος Ξενόπουλος4 δ1 Δαρδανέλλια1 Δέσποινα Κούρτη1 Δημήτρης Παρτσαλίδης3 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος1 Δημήτριος Βούλγαρης2 Δημήτριος Γούναρης24 Δημήτριος Ιωαννίδης1 Δημήτριος Καλλέργης1 Δημήτριος Μάξιμος1 Δημήτριος Ράλλης4 Δημήτριος Υψηλάντης10 Δημήτριος Ψαρρός4 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ)19 Δημοσθένης4 Δημοψήφισμα2 δημοψήφισμα 19243 Διατροφή5 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)3 Δικαιοσύνη7 Διονύσιος Σολωμός1 Διπλωματία24 δοσιλογισμός3 δουλεμπόριο3 Δύση2 Δωδεκάνησα13 Ε.Ρ.Ε.5 ΕΔΕΣ15 Εθνικά Δάνεια2 Εθνική αντίσταση13 Εθνική τράπεζα4 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.)8 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)6 Εθνικός Διχασμός (1914-1918)34 Εθνικός Συναγερμός3 Εθνοσυνέλευση5 ΕΚΚΑ4 Εκκλησιαστική Ιστορία10 ΕΛΑΣ29 Ελβετία4 ΕΛΔΥΚ1 Ελευθέριος Βενιζέλος71 Ελληνική λογοτεχνία5 Ελληνική Οικονομική Ιστορία34 Ελληνική Οικονομική κρίση33 Ελληνική Παιδεία23 Ελληνική Παράδοση2 Έλληνικό Έθνος33 Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος12 Ελληνικός στρατός43 Ελληνισμός27 Ελληνισμός της Αμερικής2 Ελληνοτουρκικές σχέσεις6 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 189711 Ελλήνων Πάσχα3 Εμμανουήλ Μπενάκης1 Εμμανουήλ Ξάνθος1 Εμμανουήλ Παπάς1 Εμμανουήλ Ρέπουλης5 Εμμανουήλ Ροϊδης4 Εμμανουήλ Τομπάζης2 Εμμανουήλ Τσουδερός5 Εμπόριο6 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.)1 Ένωση Κέντρου5 ΕΟΚ1 ΕΟΚΑ Α΄10 ΕΟΚΑ Β΄3 Επανάσταση στο Γουδή10 Επέτειος2 Επίκουρος1 Επιτάφιος1 Ερατοσθένης1 Ερυθρός Σταυρός3 ΕΣΣΔ19 Ευάγγελος Αβέρωφ3 Ευάγγελος Λεμπέσης1 Ευεργέτες1 Ευρωπαϊκή Ένωση3 Ευρωπαικός Διαφωτισμός3 εφημερίδα "Καθημερινή"5 Η γυναίκα στην Ιστορία2 Η δίκη των "εξ"25 Ήθη και έθιμα3 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)37 Ήπειρος14 Ηράκλειτος1 Ηρακλής Θεσσαλονίκης5 Ηρόδοτος13 Θαλής ο ΜΙλήσιος1 Θέατρο5 Θεμιστοκλής5 Θεμιστοκλής Σοφούλης9 Θεόδωρος Δηλιγιάννης6 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης13 Θεόδωρος Πάγκαλος20 Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος)1 Θεόδωρος Τουρκοβασίλης3 Θεόφιλος Καΐρης1 Θερμοπύλες2 Θεσσαλονίκη28 Θουκυδίδης10 Θράκη11 Θρασύβουλος Τσακαλώτος3 Θρησκεία3 Θωρηκτό Αβέρωφ9 Ι.Β.Δ.104 Ιαπωνία3 Ιατρική8 Ιερή Συμμαχία8 Ιερός Λόχος6 Ιλιάδα11 Ίμια3 Ιουλιανή κρίση του ΄652 Ιούλιος Βέρν2 Ιπποκράτης ο Κώος3 Ισλάμ6 Ισοκράτης2 Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Ιστορία622 Ιστορία της Αλβανίας12 Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας1 Ιστορία της Κρήτης16 Ιστορία του Αθλητισμού9 Ιταλία27 Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης2 Ιωάννης Γκούρας1 Ιωάννης Δεμέστιχας3 Ιωάννης Καποδίστριας24 Ιωάννης Κωλέττης6 Ιωάννης Μακρυγιάννης6 Ιωάννης Μεταξάς41 Ιωάννης Μιχαήλ5 Ιωάννης Παπακωνσταντίνου10 Ιωάννης Συκουτρής6 Ιωάννης Τσαγκαρίδης1 Ιωάννης Τσιμισκής1 Ιωάννινα5 Ίων Δραγούμης26 Ιωνική Επανάσταση1 Κ. Θ. Δημαράς2 Καλαμάτα1 Κανέλος Δεληγιάννης3 Καρλ Γιουνγκ1 Καρλ Μαρξ1 Κάρολος Παπούλιας2 Καρχηδόνα1 κατεχόμενα της Κύπρου1 Κατοχή13 Κατοχικά Δάνεια3 Κίμων ο Αθηναίος2 Κίνα7 Κίνημα του Ρομαντισμού2 κινηματογράφος3 Κινηματογράφος και Ιστορία4 Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.)3 Κολλυβάδες2 Κόμμα Φιλελευθέρων11 Κομμουνισμός29 Κομνηνός Πυρομάγλου2 Κοράνιο2 Κόρινθος6 Κύθηρα1 Κυπριακή Ιστορία46 Κυριάκος Κατσιμάνης14 Κύριλλος Λούκαρις2 Κωνσταντίνος Δεμερτζής1 Κωνσταντίνος Καβάφης3 Κωνσταντίνος Καναρης6 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή1 Κωνσταντίνος Καραμανλής11 Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος)2 Κωνσταντίνος Λινάρδος18 Κωνσταντίνος Μανιαδάκης6 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης4 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄8 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος8 Κωνσταντίνος Σημίτης4 Κωνσταντίνος Σμολένσκι2 Κωνσταντίνος Τσαλδάρης4 Κωνσταντίνος Φωτιάδης5 Κωνσταντινούπολη41 Κως4 Κώστας Βάρναλης1 Κώστας Περρίκος1 Κωστής Παλαμάς6 ΛΑ.Ο.Σ3 Λαθρομετανάστευση3 Λαικό Κόμμα7 Λαμία2 Λατινική Αμερική1 Λεονίντ Τρότσκι4 Λέσβος3 Λεωνίδας Παρασκευόπουλος1 Λόγιος Ερμής4 Λόρδος Βύρων8 Λουτράκι1 Λύσανδρος1 Μαζική πολιτική προπαγάνδα2 Μακάριος11 Μακεδονία48 Μακεδονικό Ζήτημα32 Μακεδονικός Αγώνας8 Μακεδονομάχοι5 Μάνη2 Μάο Τσε Τουνγκ2 Μαραθώνας3 Μάρκος Βαφειάδης9 Μάρκος Μπότσαρης1 Μάτζικερτ1 Μεγάλη Βρετανία37 Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia)1 Μέγαρο Μαξίμου1 Μέγας Αλέξανδρος8 Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών2 Μέγας Θεοδόσιος1 Μέγας Κωνσταντίνος1 Μελέτης Βασιλείου1 Μεσαίωνας5 Μέση Ανατολή2 Μεσόγειος2 Μεσολόγγι10 Μεσσήνη Μεσσηνίας12 Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974)43 Μέττερνιχ4 Μίκης Θεοδωράκης3 Μίκης Πρωτοπαπαδάκης8 Μικρά Ασία43 Μιλτιάδης ο Αθηναίος1 Μιλτιάδης Πορφυρογέννης1 Μιχαήλ Ψελλός3 Μνημείο14 Μοροζίνι2 Μουσολίνι12 Μπενιζέλος Ρούφος1 Μυστικές υπηρεσίες5 ναζισμός2 Νάξος2 Ναπολέων Βοναπάρτης2 Ναπολέων Ζέρβας10 Ναυαρίνο2 Ναύπακτος2 Ναύπλιο16 Ναυτική Ιστορία57 Νέα Δημοκρατία10 Νεοκλής Σαρρής1 Νεότουρκοι6 Νικήτας Σταματελόπουλος5 Νικηφόρος Φωκάς1 Νικίας2 Νικόλαος Δημητρακόπουλος1 Νικόλαος Λεωτσάκος3 Νικόλαος Πλαστήρας18 Νικόλαος Πολίτης1 Νικόλαος Στράτος5 Νίκος Ζαχαριάδης17 Νίκος Καζαντζάκης2 Νίκος Μπελογιάννης1 Νίκος Νικολούδης42 Νίτσε1 Ξάνθη1 Ξενοφών3 Οδυσσέας Ανδρούτσος2 Οδυσσέας Ελύτης4 Οδυσσέας Ιάλεμος2 Οδύσσεια7 Οθωμανική Αυτοκρατορία74 Οθωνική περίοδος (1832-1864)14 Οικουμενικό Πατριαρχείο8 Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά1 ομάδα των "Ιαπώνων"2 Όμηρος22 ομοφυλοφιλία1 Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)3 Οργάνωση "Χ"2 Ορθοδοξία32 π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος13 ΠΑ. ΣΟ. Κ.25 Παγκόσμιος Ιστορία23 Παλαιών Πατρών Γερμανός2 Παναγής Τσαλδάρης16 Παναγιώτης Δαγκλής1 Παναγιώτης Δεμέστιχας1 Παναγιώτης Κανελλόπουλος15 Πάνος Κορωναίος2 Πάτρα3 Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄5 Παύλος Γύπαρης4 Παύλος Κουντουριώτης14 Παύλος Μελάς2 Παυσανίας1 Παυσανίας Κατσώτας1 Παυσανίας ο περιηγητής1 ΠΕΑΝ2 Πειραιάς6 πειρατεία1 Πεισίστρατος1 Πελοποννησιακός πόλεμος7 Περικλής1 Περικλής Αργυρόπουλος1 Περικλής Γιαννόπουλος5 Περικλής Δεληγιάννης1 Περιοδικά Ιστορίας3 Περσικοί πόλεμοι10 Πετρέλαια στο Αιγαίο2 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης4 Πέτρος Γαρουφαλιάς1 Πέτρος Μακρής - Στάϊκος5 Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης13 Πλάτων9 Πλούταρχος7 Ποίηση και αισθητική18 Πόλεμος των Μπόερς1 Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι14 πολιτική δολοφονία18 Πολιτική Ιστορία17 Πολωνία2 Πόντος7 Πρίγκιπας Ανδρέας2 προπαγάνδα5 πρόσφυγες6 προσωκρατικοί φιλόσοφοι3 Προτεινόμενα3 Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές30 πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff1 Πύρρος της Ηπείρου1 Ρήγας Παλαμίδης1 Ρήγας Φερραίος3 ριζοσπάστης1 Ρόδος10 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία15 Ρώμη8 Ρωμηοσύνη5 Ρωσία23 Ρωσικο κόμμα3 Σάββας Γκαλιμαρίδης2 Σάμος1 Σαντόρε Σανταρόζα2 Σαντορίνη1 ΣΚΑΪ2 Σκάκι1 Σκωτία4 Σόλων3 Σοφοκλής Βενιζέλος3 Σοφοκλής Δούσμανης1 Σπυρίδων Μαρκεζίνης5 Σπυρίδων Τρικούπης3 Σταλινισμός15 Σταυροφορίες6 Σταφιδικό Ζήτημα2 Στέφανος Δραγούμης3 Στέφανος Σαράφης2 Στέφανος Σκουλούδης5 Στέφανος Στεφανόπουλος1 Στράβων5 Στρατής Μυριβίλης2 Στρατιωτική Ιστορία57 Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη3 Στυλιανός Γονατάς7 Στυλιανός Χούτας1 Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ2 Συνθήκη της Λοζάννης9 Συνθήκη των Σεβρών6 συντάξεις1 ΣΥΡΙΖΑ4 Σωκράτης3 Σώματα Ασφαλείας1 Ταγίπ Ερντογάν1 Τάγματα ασφαλείας2 Τείχος του Βερολίνου1 τεκτονισμός1 Τέχνες11 Τεχνολογία8 το παιχνίδι στην Ιστορία6 Τοπική Ιστορία1 Τουρκία20 Τουρκοκρατία (1453-1821)35 Τράπεζα της Ελλάδος5 Τράπεζες1 Τριπολιτσά2 Τσαούς Αντών (Φωστερίδης)1 Ύδρα5 Υποβρύχιο Παπανικολής1 υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ3 Υφαλοκρυπίδα1 Φαίδων Γκιζίκης3 Φαλμεράγιερ6 Φανάρι2 Φασισμός1 Φιλελληνισμός9 Φιλία1 Φιλική Εταιρεία9 Φιλολογικά και άλλα δοκίμια44 Φιλοποίμην2 Φιλορθόδοξη Εταιρεία1 Φιλοσοφία9 Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας25 Φλωρεντία1 Φλώρινα4 Φραγκοκρατία8 Φωκίων1 Φωτογραφικό Οδοιπορικό26 Χαλκιδική2 Χαράλαμπος Κατσιμήτρος3 Χαράλαμπος Τσερούλης2 Χαράτσι1 Χαρίλαος Τρικούπης13 Χαρίλαος Φλωράκης2 Χάτι Χουμαγιούν1 Χίτλερ17 Χούντα6 Χρεοκοπία10 Χρηματιστήριο4 χριστιανικό ολοκαύτωμα3 Χριστόδουλος Τσιγάντες1 Χριστούγεννα10 Χρυσόστομος Σμύρνης1 Χωροφυλακή2 Ψαρά3 ψυχολογία2 Ψυχρός Πόλεμος12 CIA4 John Iatrides1 K.K.E.44 KGB4 Mεσσήνη4 Robert Bruce2 Slider3 William Wallas2 Winston Churchil1
Εμφάνιση περισσότερων
"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας