Η Ελληνική επιστράτευση του 1915-1916 μέσα από το ημερολόγιο του δεκανέα Κωνσταντίνου Λινάρδου

γράφει ο συνεργάτης του ιστολογίου μας Κωνσταντίνος Λινάρδος

Ο παππούς μου Κωνσταντίνος Λινάρδος , δάσκαλος από τα Λουσικά Νομού Αχαΐας , επιστρατεύτηκε τρεις φορές την δεκαετία 1910-20 , ανταποκρινόμενος κάθε φορά με ευσυνειδησία στο κάλεσμα της Πατρίδας . Η πρώτη επιστράτευση , το ημερολόγιο της οποίας είχα ήδη την τιμή να παρουσιάσω μέσω του παρόντος ιστολογίου , πραγματοποιήθηκε  τον Σεπτέμβριο του 1912 . Η επιστράτευση αυτή και οι μετέπειτα Βαλκανικοί πόλεμοι , έδωσαν την δυνατότητα στην Πατρίδα να ικανοποιήσει μέρος των εθνικών της πόθων , διπλασιάζοντας την έκταση και την ισχύ της.
Σήμερα θα παρουσιάσουμε αυτούσια τα όσα έχει γράψει (πολύ λιγότερα σε σχέση με τους Βαλκανικούς πολέμους)  για την επιστράτευση του Φθινοπώρου του 1915 , η οποία ως γνωστόν δεν κατέληξε σε πολεμική αναμέτρηση , αφού οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις αποφάσισαν τελικά να απέχουν του μεγάλου πολέμου. Από την αρχή των γραφομένων γίνεται  φανερό ότι το κλίμα που επικρατεί είναι ήδη βαρύ λόγω του διχασμού και δεν έχει καμία σχέση με το αντίστοιχο κλίμα που επικρατούσε το Φθινόπωρο του 1912. Παρόλα αυτά  προσπαθεί να περιγράψει με αντικειμενικότητα τα όσα διαδραματίστηκαν κατά το διάστημα αυτό (και ιδιαίτερα τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης) , αφήνοντας τον αναγνώστη να βγάλει μόνος του τα όποια συμπεράσματα.

Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ 1915

Από έτους και πλέον τα περισσότερα των Κρατών της γης είχον αναμιχθεί εις τον χορόν του Ευρωπαϊκού πολέμου και ημείς δε κατά το διάστημα αυτό ουδέποτε μείναμε ήσυχοι αναμένοντες από ημέρας εις ημέραν την επιστράτευση. Και απεσοβήθη μεν η ανάμιξις μας κατά Μάρτιον , ότε η Κυβέρνησις Βενιζέλου επέμενε να εξέλθομεν υπέρ της Αντάντ επιχειρούσης τότε την εκπόρθησιν των Δαρδανελίων, την 10η όμως Σεπτεμβρίου (1915) είδομεν εις εφημερίδας επιστράτευσιν της Βουλγαρίας και έκαστος ετοιμάζετο διευθετών τας υποθέσεις του. Την 17η εσπέρας ο τηλέγραφος του Σιδ. Σταθμού μας ανήγγειλε την επιστράτευσιν 20 ηλικιών. Την 12η μετέβην εις Σουδενέικα . Που η χαρά και τα τραγούδια , η προθυμία και η μανία της προηγουμένης επιστράτευσης (του 1912-3). Θλίψις και κατήφεια.

Την 14η αναχωρήσαμεν κατήλθομεν εις Αχαΐαν , εκείθεν εις Πάτρας και κατά το μεσονύκτιον εφτάσαμεν εις Αθήνας. Την 15η παρουσιάσθην . Αν και είχε λήξει η προθεσμία της προσελεύσεως από της προηγουμένης , ουδεμία βία παρετηρείτο , ως κατά την προηγουμένην επιστράτευσιν, ολίγοι παρουσιάζοντο , οι λοιποί περιεφέροντο όλην την εβδομάδα. Την πρώτην ημέραν της παρουσιάσεως μου απεσπάσθη δύναμις εκ του 1ου και 7ου Συντάγματος προς σχηματισμόν του Συντάγματος της προκαλύψεως με τας μεγαλυτέρας των ηλικιών. Ο λόχος μου απέσπασε 11 δεκανείς μεταξύ των οποίων και εγώ. Την αυτήν ημέραν μετά 4ωρον ορθοστασίαν έξωθεν του 1ου Συντάγματος
Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄
εχωρίσθημεν εις λόχους και εμείναμεν εις οικήματα παρά τον Αγ. Νικόλαον (Πευκάκια). Τας υπολοίπους ημέρας μέχρι της 29 εφωδιάζοντο οι άνδρες με τα διάφορα είδη εξαρτύσεως και εξηρχόμεθα δια γυμνάσια εις το πεδίον του Άρεως και κατόπιν , ότε εστρατωνίσθημεν εις το αρβυλοποιείον , εις την πλατεία του Θησείου.

Εμάθομεν εκ Πατρών , ότι ο Ταγματάρχης Βλαχογιάννης ανεχώρησε άμα τη κυρήξει της επιστράτευσης δια Φλώριναν με Τάγμα προκαλύψεως και δεν ήτο δυνατόν να μας εξηγήσει κανείς τον σκοπόν των τοιούτων Ταγμάτων καθ’ όσο πρώτην φοράν συνιστώντο τοιαύτα.
Την 29η (Σεπτεμβρίου) διετάχθη το Τάγμα να αναχωρήσει . Ητοιμάσθημεν, κατήλθομεν εις Πειραιά και περί το μεσονύκτιον όλον το Τάγμα επιβιβάσθη δύο επιτάκτων ατμοπλοίων. Την 30η επλησιάσαμεν εις Καραμπουρνού , ότε δύο Γαλλικά πλοία μεταφέροντα στρατόν εκ Δαρδανελίων μας έφθασαν. Επί τη θέα του Γαλλικού στρατού , όλοι εξέσπασαν εις ζητωκραυγάς , ως και οι Γάλλοι. Μετ’ ολίγην ώραν εβλέπομεν πάλιν την Θεσσαλονίκην κ’ οδηγούμενοι υπό πλοηγού διέλθομεν τον φράκτην των τορπιλλών και μετά μίαν ώραν αγκυροβολήσαμεν εις τον λιμένα , όπου πολλά μεταγωγικά ιδικά μας και ξένα πλήρη στρατού. Το εσπέρας απεβιβάσθημεν και εστρατωνίσθημεν εις τας αποθήκας του Καπνοκοπτηρίου . Εξελθόντες δε εις την πόλιν εθαυμάζομεν την ποικιλλίαν των στολών των ξένων στρατών. Γάλλοι, Άγγλοι, Ζουάβοι με κόκκινα πανταλόνια και μεγάλα φέσια, Σενεγαλέζοι , Ζηλανδοί , ιππείς κρανιοφόροι κλπ.
Την επομένην κατέβημεν εις σταθμόν Μοναστηρίου, διενεμήθησαν τροφαί 4 ημερών , την μεσημβρίαν επιβιβάσθημεν του τραίνου και μετά 10ωρον ταξείδιον περί το μεσονύκτιον εφθάσαμεν εις Σόροβιτς (Αμύνταιο) διαμείνοντες εις οικήματα.

ΣΟΡΟΒΙΤΣ 3-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Προ τριών ημερών είχε διέλθη το Τάγμα προκαλύψεως Βλαχογιάννη εκείθεν δια Φλώριναν. Παραμείναμεν επομένως ημείς εκεί 6 ημέρας αναμένοντες διαταγάς. Καιρός βροχερός , κρύο ,βορριάς. Αποτόμως από την ζέστην των Αθηνών εντός 4 ημερών μετεπέσαμεν εις χειμώνα.
Κατά τας ημέρας τοιαύτας εξηρχόμεθα την πρωίαν εις Γυμνάσιον , το απόγευμα εις τα καφενεία. Περιεργαζόμεθα τους τάφους των φονευθέντων Αξιωματικών κατά την υποχώρησιν της 5ης Μεραρχίας την 24η Οκτωβρίου 1912 ακούοντες πολλούς , οι οποίοι έτυχον τότε , διηγούμενους.
Την 8η ανεχωρήσαμεν ο 1ος κ’ 2ος Λόχος , ο μεν 1ος αναλαβών την φύλαξιν της σιδ. γραμμής από Αξιού μέχρι Βοδενών (Έδεσσα) , ο δε 2ος εις τα σύνορα προς Γευγελήν δ. του Αξιού. Την αυτήν ημέραν διήλθε τραίνο εις Θεσσαλονίκη μεταφέρων εκ Μοναστήριου τα αρχεία της Εθνικής τράπεζας της Σερβίας. Τα βαγόνια διάτρητα εκ σφαιρών καθ’ όσον είχε υποστεί επίθεσιν κομητατζίδων.  Εστερούμεθα εφημερίδων , μόλις δε την εσπέραν της ημέρας ταύτης είχομεν κ’ είδομεν προέλασιν Βουλγάρων εις Βελεσσά.
Την 9η ανέβημεν εις Σταθμόν κ’ επιβιβασθέντες κατά τας 10π.μ. τραίνου μετά 3ωρον ευχάριστον ταξείδιον ήλθομεν εις Βοδενά , αποβιβασθέντες δε υπό αδιάκοπον βροχήν διενεμήθημεν εις οικήματα. Την επομένην ο 3ος Λόχος έφυγεν δια Σούμποσκον.

ΒΟΔΕΝΑ (ΕΔΕΣΣΑ) 10 Οκτωβρίου – 27 Νοεμβρίου 1915

Στέφανος Σκουλούδης
Την πρωίαν περιεργάσθημεν τα εργοστάσια , τους θαυμασίους καταρράκτας και τα μάλλον αξιοθέατα μέρη της πόλεως. Όλην την εβδομάδα γυμνάσια και θεωρία, βροχή αδιάκοπος . Την Κυριακήν 18 εγένετο δοξολογία εις την μητρόπολιν επί τη επετείω της απελευθερώσεως της πόλεως. Εφημερίδων εστερούμεθα , διότι λόγω πλημμύρας του Αλιάκμονος είχε καταστραφή τμήμα της σιδ. γραμμής.
Επίσης κατά την επομένην εβδομάδα 18-25 η αυτή τακτική. Καιρός καλός. Προέλασις Βουλγάρων προς το Μοναστήριον, πρόσφυγες αθρόοι κ’ ιδίως γυναικόπαιδα. Σχηματισμός Κυβερνήσεως υπό Σκουλούδην.
25-31 . Ανελάβομεν ο Λόχος μας την φρουράν των φυλακών του Ταμείου. Διαδόσεις περί αποστρατεύσεως κ’ διαλύσεως της Βουλής , η μόνη τροφή των φαντάρων.
1-8 Νοεμβρίου . Καθ’ όλην την εβδομάδα οι Βούλγαροι προ του Μοναστηρίου . Διάδοσις καταλήψεως της πόλης υπό Ελλ. Στρατού. Όχι ευχάριστος η κατάστασις.
8-15 . Απειλαί Αγγλίας δι’ αποκλεισμού. Δοθείσης εγγυήσεως περί ασφαλείας των Ανταντικών στρατευμάτων ήρθη ο αποκλεισμός. Διακοίνωσις Βενιζέλου προς τον λαόν δι ης εκατηγόρει τον Βασιλέα ως Μονάρχην κλπ. Πολεμικαί επιχειρήσεις τίποτε. Χιόνι το Σάββατο εντός της πόλεως , κρύο , πάγοι φοβεροί.
15-22. Ψύχος δριμύ , το θερμόμετρον κατήλθεν 8 υπό το μηδέν. Οι Βούλγαροι προ του Μοναστηρίου. Δύσκολος η θέσις της Ελλάδος. Αι δυνάμεις απαιτούσιν εκκένωσιν της Μακεδονίας υπό του Ελλ. Στρατού.
23. Διαταγή υπό της μετόπισθεν υπηρεσίας υφ’ ην υπαγόμεθα όπως 66 άνδρες του Λόχου μας ενισχύσουν τα φυλάκια του 1ου Λόχου επί της γραμμής. Προωρίσθη η διμοιρία μου.
24. Από πρωίας ητοιμάσθημεν . Κατά την 1μμ μας παρέλαβεν ο λοχαγεύων του 1ου Ανθ/γος Δωρίδης και δια του σιδ. Σταθμού ακολουθούντες την γραμμήν εφθάσαμεν μέχρι Βλαδόβου αφήσαντες εις τα διάφορα φυλάκια κ’ σύραγγας πλέον του ημίσεως της δυνάμεως. Οι υπόλοιποι επανήλθον εις την πόλιν.
25. Κατά τας 2μμ ανεχωρήσαμεν εκ της πόλεως , αφήσαμεν 8 εις γέφυραν Τουρκόβιαννη , άλλους  απεστείλαμεν εις τα άνω των Βοδενών φυλάκια κ’ οι λοιποί 18 περί το λυκόφως υπό ομίχλην κ’ λεπτήν βροχήν εφθάσαμεν εις την μεγάλη σύραγγα υπ. Αριθμό 4 παρά το   χιλιόμ  (υπάρχει κενό).
αποβίβαση Γαλλικών στρατευμάτων στην Θεσ/νικη
Ερημεία τελεία . Φυλάκιον κατεστραμμένον . Αφ’ ου έδωσε διαταγάς ο λοχαγεύων έφυγε. Ημείς κατόπιν επεδόθημεν εις την ανεύρεσιν ύδατος , συλλογήν ξύλων και συσπειρωθέντες εις το κεραμοσκέπαστον ήμισυ του φυλακίου διήλθομεν την νύκτα παρά την πυράν.

Φυλάκιον  27 Νοεμβρίου 1915 – 15 Ιανουαρίου 1916

27. Από πρωίας επεδόθημεν εις την διόρθωσιν του φυλακίου. Με τα υπάρχοντα υλικά εσκεπάσαμεν το ήμισυ, κατεσκευάσαμεν θύραν, κρεβάτια, ώστε το εσπέρας ήτο κατοικήσιμον. Εχωρήσαμεν τους 8 άνδρας , οίτινες απετέλεσαν άλλο φυλάκιον εις την άλλην είσοδον και ήρχισε η κανονική υπηρεσία της φυλάξεως της σύραγγος.
28. Εστείλαμεν εις Βοδενά και ηγοράσαμεν χύτραν , τσεκούρι , φανάρι και όλα τα χρειώδη.
Ήρχισεν πλέον η τακτική ζωή του φυλακείου. Δηλ. εκτός της φρουράς όλην την ημέραν ησχολούμεθα εις την συλλογήν δύο τόνων ξύλων , ίνα καίη άσβεστον πυρ ημέραν και νύκτα και το απόγευμα 4-5μμ επεριμέναμεν τα τραίνα  όπως ο τροφοδότης του Λόχου μας πετάξη τρόφιμα , οι δε επιβάται εφημερίδας. Εστέλλομεν καθ’ εκάστη ένα εις Βοδενά δια την αλληλογραφίαν.
Εφημερίδας έγραφον υποχώρησιν Αγγλο-Γάλλων και οχύρωσιν αυτών εις Λαχανά κ’ Κιλκίς κ’ αποκλεισμόν της Ελλάδος.
29-30 . Διάδοσις, ότι διετάχθησαν τα διάφορα σώματα ίνα είνε έτοιμα προς αναχώρησιν με 6 ημερών τροφάς.
1-9 (Δεκεμβρίου) . Εκκένωσις της ζώνης Δοϊράνης υπό των ημετέρων. Κατάληψις της γεφύρας Δεμίρ Ισάρ και Αξιού. Σύγκρουσις ημετέρων μετά Βουλγάρων εις χωρίον της Πρέσπας.
9-22 . Σύλληψις προξένων Γερμανίας, Αυστρίας, Τουρκίας , Βουλγαρίας εν Θες/νίκην υπό Αγγλο-Γάλλων . Δημοσίευσις εγγράφων κατασχεθέντων επί Άγγλου ταξειδεύοντος δια του ελλ. Εμπορικού Σπέτσαι υπό Γερμ. υποβρυχίου δι’ ων η Αγγλία επεδίωκε εκθρόνισιν του Βασιλέως κλπ.
24-25. Αφ’ εσπέρας της παραμονής εις εκ των πλησίον παραχειμαζόντων βλαχοποιμένων μας εδώρησε ένα σφάγιον (γίδα) την οποίαν εβράζομεν μέχρι της 12ης ψάλλοντες τα κάλανδα και κατόπιν επεδόθημεν εις το φαγητόν.
1η Ιανουαρίου - 14 Ιανουαρίου 1916. Η αυτή ζωή.
14 . ‘Ελαβον φύλλον πορείας δια το Σύνταγμα.
15. Εκ. Βοδενών λαβόντες φύλλον πορείας ανεχωρήσαμεν δια Θεσσαλονίκην , όπως φοιτήσωμεν εις τους προπαρασκευαστικούς ουλαμούς Εφ. Αξιωματικών . Μετά θαυμάσιον ταξείδιον εφθάσαμεν το εσπέρας εις Θες/νίκην.

Θεσσαλονίκη 15 Ιανουαρίου – 2 Ιουλίου 1916

16. Παρουσιάσθημεν εις το Γ’ Σώμα Στρατού και προσεκολλήθημεν εις Λόχον του 27ου Συντάγματος μέχρις ότου αρχίσουν τα μαθήματα εις τους ουλαμούς.
17-18. Ασκόπως περιερχόμεθα ανά την πόλιν εξοδεύοντες.
19. Κατά την 3η πρωινήν κρότος τρομακτικός και θρύματα κεράμων επί του παραθύρου μας αφύπνισαν. Ενοήσαμεν αμέσως , ότι πρόκειται περί αεροπλάνων κ’ κατέβημεν εις το υπόγειον. Μετά τινά λεπτά ανήλθομεν εις το λιακωτόν και είδομεν καιομένην την αποθήκην της τραπέζης Θες/νίκης. Την πρωίαν είδομεν ότι ήτο Ζέπελιν (αερόστατο) το επιδραμόν, πλησίον δε του ξενοδοχείου είχε ρίψει δύο βόμβας.
24. Κατορθώθη επιτέλους να μας συγκεντρώσωσιν εις το Σύν/γμα και εκείθεν οδηγηθέντες εις την Σχολήν οργανώθημεν εις διμοιρίας , αφήσαμεν τα πράγματα μας κ’ εγκατεστάθημεν πλέον εις το επί της διασταυρώσεως των οδών Αγ. Δημητρίου κ’ Β. Κωνσταντίνου μέγαρον.
25. Ήρχισαν αι ασκήσεις και μετά δύο ημέρας παραδόσεις μαθημάτων. Ήρχισεν πλέον ο κανονικός μαθητικός βίος , όστις εκτός της αυστηροτάτης πειθαρχίας , ως συνήθως εις όλα τα στρατιωτικά σχολεία , κατά τα άλλα ήτο ευχάριστος μεταξύ τόσων επιστημόνων. Γυμνάσια πολλά και μελέται πολλαί. Μας εδόθη διπλή στολή. Είμεθα αξιοπρεπώς ενδεδυμένοι . Συσσίτιον εδίδετο , οποίον και εις τους Λόχους , αλλά επιτροπή καταρτιζομένη εκάστοτε εκ μαθητών εφρόντιζε περί της βελτιώσεως αυτού δια της πωλήσεως του καπνού , δια του μισθού και της καταβολής μιας δραχμής υφ΄ εκάστου μαθητού καθ’ εβδομάδα. Το Πάσχα μας εδόθη δωδεκαήμερος άδεια. Περί την 15 Μαΐου οι Γερμανο-Βούλγαροι προελάσαντες κατέλαβον το Ρούπελ και έφθασαν μέχρι Δεμίρ –Ισάρ (Σιδηρόκαστρο) κ’ Πορροίων.

Κατά την 21ην Μαΐου εορτήν της Α.Α του Βασιλέως εματαιώθη η τελετή υπό των Γάλλων. Ενώ παρετάχθη Σύνταγμα έξωθεν της Αγ. Σοφίας και προσήρχοντο οι επίσημοι , ασυνήθης κίνησις  Γαλλικών τμημάτων παρετηρείτο. Διεδόθη αστραπιαίως ότι οι Γάλλοι κατελάμβανον Ταχυδρομεία κλπ. δημόσια καταστήματα. Ο Στρατηγός Σαράιγ διεμήνυσεν εις τον Κ. Μοσχόπουλον ότι θα ημποδίζετο η τέλεσις της εορτής. Επιτελής του σώματος στρατού καταφθάσας διέταξε την επάνοδο του στρατού εις τους στρατώνας και την διάλυσιν του πλήθους. Ο κόσμος βλέπων την αποχώρησιν του στρατού απορούσεν ποικίλλαι δε διαδόσεις ελάμβανον χώραν. Ο κόσμος διεχύθη εις τας οδούς αγανακτησμένος δια την τοιαύτην προσβολήν κατά του προσώπου του Βασιλέως και τους δον-Κιχωτισμούς των Γάλλων , καθ’ όσον εκτός των περιπολιών , έστησαν αυτοκίνητα τεθωρακισμένα μετά πυροβόλων και πολυβόλων προ του Λευκού Πύργου και πυροβολαρχίας εις τα άνωθεν της πόλης υψώματα.

Σκηναί πολλαί τιμητικαί δια τα ελλ. Όπλα έλαβον χώραν ως η προ του Ταχυδρομείου υπό του εκ Πατρών Λοχίου Τραμπαδώρου όστις παρέταξε την εκ 10 ανδρών φρουράν προ της εισόδου μη επιτρέπων την είσοδο εις ουδένα επί δύο ώρας μέχρις ότου αξιωματικός του Σώματος έφερεν διαταγή προς αυτού εκ μέρους του Κ. Μοσχόπουλου περί αποχωρήσεως εις τας θέσεις του.
Ο κόσμος εμαίνετο κυριολεκτικώς φωνάζων εις τους Γάλλους << Βερντέν-Βερντέν >> καθ’ όσον διεδίδετο τότε , ότι είχε πέση το Βερντέν και οι Γερμανοί είχον καταναυμαχήσει τον Αγγλικόν στόλον. Ήρχισαν πλέον φανερά οι εξευτελισμοί και το μεταξύ υμών κ’ Αγγλο-Γάλλων μίσος εξογκούμενον.
22-25 . Πιέσεις της Ελλάδος περί αποστρατεύσεως . Αποκλεισμός των παραλίων . Έλλειψις άρτου , η κουραμάνα έφθασεν 3-4 δραχμάς. Είμεθα ανήσυχοι μη γνωρίζοντες τι πραγματικώς εγίνετο , καθ’ όσον τα αντίθετα φύλλα είχον παυθεί , δια των ιδικών των δε οργάνων εδημοσίευον , ότι τους συνέφερε .
25-31 . Κατόπιν Νότας επιδοθείσης εις την Κυβέρνησιν απεφασίσθη η αποστράτευσις.
1-5 Ιουνίου. Τα εν Π. Ελλάδι σώματα απέλυσαν τους άνδρες των ηλικιών 1892-1903, τα εν Μακεδονίαν όχι δι έλλειψιν ατμοπλοίων. Πολλαί μετακινήσεις Άγγλο-Γάλλων. Διαδόσεις περί πτώσεως του Βερντέν  τίποτε θετικό όμως δεν γνωρίζωμεν. Αντιβενιζελικαί εφημερίδες δεν ήρχοντο.
Ο Στρατός κατηγανακτισμένος κατά των Γάλλων , διότι δεν ηδύναντο να φύγωσιν.
Πτώσις Κυβερνήσεως και ανασχηματισμός υπό τον Ζαΐμην. Επανήλθε η επί των πλοίων επιβιβασθείσα Γαλλική Μεραρχία και τότε εμάθομεν ότι δεν έφευγε δια Βερντέν αλλά δια Πειραιά , όπως εξαναγκασθεί η Κυβέρνησις να δεχθεί τα αιτήματα των.

20. Ήρχισαν αι εξετάσεις μας περατωθείσαι μέχρι της 25ης. Πλοία ολίγα ήρχοντο , ως εκ τούτου βραδεώς εγένετο η αποστράτευσις. Ημείς επί μία εβδομάδα ανεμένομεν διαταγήν Υπουργείου εάν θα απολυθώμεν εκ των ουλαμών ή εκ των Σωμάτων μας. Επί τέλους μετά ταξείδιον 15 ημερών λόγω του αποκλεισμού και της λογοκρισίας ήλθεν η εγκύκλιος διατάσσουσα την εκ των ουλαμών απόλυσιν. Παρεδώσαμεν και εις τας 2 Ιουλίου δι Αικατερίνης ανεχωρήσαμεν, διανυκτερεύσαντες δε εις Λάρισσαν την επομένην εφθάσαμεν εις Αθήνας , πληροφορούμενοι των διαφόρων γεγονότων , πυρκαιάς Τατοίου , αποκλεισμού κλπ. πως ακριβώς συνέβησαν.

Σχόλια

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

α1 Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος26 Αβράαμ Λίνκολν1 Άγγελος Έβερτ1 Άγγελος Σικελιανός1 Αγγλία12 Άγιο Όρος5 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος3 Αδαμάντιος Κοραής9 Αθανάσιος Ευταξίας1 Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης2 Αθανάσιος Τσακάλωφ1 Αιγαίο17 Αιγαίο Ελληνική θάλασσα3 Αίγινα1 Αισχύλος1 Ακρόπολη12 Αλβανία13 Αλεξάνδρεια9 Αλέξανδρος Ζαϊμης6 Αλέξανδρος Κορυζής5 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος7 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος14 Αλέξανδρος Οθωναίος7 Αλέξανδρος Παπάγος18 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης7 Αλέξανδρος Παπαναστασίου18 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής1 Αλέξανδρος Σακελαρίου5 Αλέξανδρος Υψηλάντης8 Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος3 Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν5 Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Αναγέννηση3 Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος1 Αναστάσιος Παπούλας4 Ανατολική Ρωμυλία1 Ανδρέας Γ. Παπανδρέου16 Ανδρέας Καρκαβίτσας2 Ανδρέας Λόντος2 Ανδρέας Μεταξάς1 Ανδρέας Μιαούλης8 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος14 Ανδρέας Τζίμας1 Άνθιμος Γαζής1 Αννα Κομνηνή1 Άννα Κομνηνή1 Αννίβας1 Αντάντ18 Αντιβενιζελισμός31 αντισημιτισμός5 Αντόνιο Γκράμσι1 Αντώνης Σαμαράς1 Απεργίες4 Αποικιοκρατία6 Άραβες3 Αρβανίτες1 Άρειος Πάγος3 Άρης Βελουχιώτης9 Αριστείδης ο Αθηναίος2 Αριστοτέλης7 Αριστοτέλης Ωνάσης1 Αρχαία Αθήνα28 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία10 Αρχαία Σπάρτη22 Αρχαιοκαπηλεία6 Αρχαιολογία26 Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός3 Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος3 Αρχιμίδης4 Αστρονομία4 Αστυνομία2 Αυστρία4 Αυτοκράτορας Ηράκλειος3 Αφρική4 Αχαϊκή Συμπολιτεία2 β1 Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος43 Βαλκάνια26 βασανιστήρια1 Βασίλειος Τσίχλης23 Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄1 Βασιλιάς Γεώργιος Α΄22 Βασιλιάς Γεώργιος Β΄26 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄34 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄8 Βασιλιάς Όθων Α΄25 Βασιλιάς Παύλος Α΄7 Βασιλιάς Φίλιππος Β΄6 Βενιαμίν Λέσβιος1 Βιβλία και Βιβλιοθήκες37 Βιβλιοκρισίες87 Βιέννη5 Βιετνάμ2 Βιογραφίες80 Βλάσης Γαβριηλίδης1 Βουλγαρία14 γ1 Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης8 Γαλλία21 Γαλλική Επανάσταση6 Γαριβάλδι2 Γελιογραφίες4 Γενοκτονία των Αρμενίων3 Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου6 Γερμανία51 Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός2 Γεώργιος Α. Παπανδρέου19 Γεώργιος Βλάχος4 Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)7 Γεώργιος Ζησιμόπουλος2 Γεώργιος Θεοτόκης10 Γεώργιος Κάνιγκ3 Γεώργιος Καραϊσκάκης4 Γεώργιος Καρτάλης2 Γεώργιος Καφαντάρης9 Γεώργιος Κονδύλης18 Γεώργιος Κουντουριώτης4 Γεώργιος Λεοναρδόπουλος2 Γεώργιος Παπαδόπουλος2 Γεώργιος Παπανδρέου (GAP)1 Γεώργιος Πωπ1 Γεώργιος Ράλλης6 Γεώργιος Σεφέρης2 Γεώργιος Σταύρου2 Γεώργιος Στρέιτ1 Γεώργιος Τσολάκογλου4 Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας)1 Γιάννης Ιωαννίδης3 Γιάννης Ψυχάρης2 Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο)8 Γιουγκοσλαβία12 Γιώργης Σιάντος4 Γιώργος Ρωμανός1 Γκουλάγκς4 Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά35 Γράμμος - Βίτσι2 Γρηγόρης Φαράκος2 Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας)7 Γρηγόριος Ξενόπουλος4 δ1 Δαρδανέλλια1 Δέσποινα Κούρτη1 Δημήτρης Παρτσαλίδης3 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος1 Δημήτριος Βούλγαρης2 Δημήτριος Γούναρης24 Δημήτριος Ιωαννίδης1 Δημήτριος Καλλέργης1 Δημήτριος Μάξιμος1 Δημήτριος Ράλλης4 Δημήτριος Υψηλάντης10 Δημήτριος Ψαρρός4 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ)19 Δημοσθένης4 Δημοψήφισμα2 δημοψήφισμα 19243 Διατροφή5 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)3 Δικαιοσύνη7 Διονύσιος Σολωμός1 Διπλωματία24 δοσιλογισμός3 δουλεμπόριο3 Δύση2 Δωδεκάνησα13 Ε.Ρ.Ε.5 ΕΔΕΣ15 Εθνικά Δάνεια2 Εθνική αντίσταση13 Εθνική τράπεζα4 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.)8 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)6 Εθνικός Διχασμός (1914-1918)35 Εθνικός Συναγερμός3 Εθνοσυνέλευση5 ΕΚΚΑ4 Εκκλησιαστική Ιστορία10 ΕΛΑΣ29 Ελβετία4 ΕΛΔΥΚ1 Ελευθέριος Βενιζέλος71 Ελληνική λογοτεχνία5 Ελληνική Οικονομική Ιστορία34 Ελληνική Οικονομική κρίση33 Ελληνική Παιδεία23 Ελληνική Παράδοση2 Έλληνικό Έθνος33 Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος12 Ελληνικός στρατός43 Ελληνισμός27 Ελληνισμός της Αμερικής2 Ελληνοτουρκικές σχέσεις6 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 189711 Ελλήνων Πάσχα3 Εμμανουήλ Μπενάκης1 Εμμανουήλ Ξάνθος1 Εμμανουήλ Παπάς1 Εμμανουήλ Ρέπουλης5 Εμμανουήλ Ροϊδης4 Εμμανουήλ Τομπάζης2 Εμμανουήλ Τσουδερός5 Εμπόριο6 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.)1 Ένωση Κέντρου5 ΕΟΚ1 ΕΟΚΑ Α΄10 ΕΟΚΑ Β΄3 Επανάσταση στο Γουδή10 Επέτειος2 Επίκουρος1 Επιτάφιος1 Ερατοσθένης1 Ερυθρός Σταυρός3 ΕΣΣΔ19 Ευάγγελος Αβέρωφ3 Ευάγγελος Λεμπέσης1 Ευεργέτες1 Ευρωπαϊκή Ένωση3 Ευρωπαικός Διαφωτισμός3 εφημερίδα "Καθημερινή"5 Η γυναίκα στην Ιστορία2 Η δίκη των "εξ"25 Ήθη και έθιμα3 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)37 Ήπειρος14 Ηράκλειτος1 Ηρακλής Θεσσαλονίκης5 Ηρόδοτος13 Θαλής ο ΜΙλήσιος1 Θέατρο5 Θεμιστοκλής5 Θεμιστοκλής Σοφούλης9 Θεόδωρος Δηλιγιάννης6 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης13 Θεόδωρος Πάγκαλος20 Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος)1 Θεόδωρος Τουρκοβασίλης3 Θεόφιλος Καΐρης1 Θερμοπύλες2 Θεσσαλονίκη28 Θουκυδίδης10 Θράκη11 Θρασύβουλος Τσακαλώτος3 Θρησκεία3 Θωρηκτό Αβέρωφ9 Ι.Β.Δ.104 Ιαπωνία3 Ιατρική8 Ιερή Συμμαχία8 Ιερός Λόχος6 Ιλιάδα11 Ίμια3 Ιουλιανή κρίση του ΄652 Ιούλιος Βέρν2 Ιπποκράτης ο Κώος3 Ισλάμ6 Ισοκράτης2 Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Ιστορία622 Ιστορία της Αλβανίας12 Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας1 Ιστορία της Κρήτης16 Ιστορία του Αθλητισμού9 Ιταλία27 Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης2 Ιωάννης Γκούρας1 Ιωάννης Δεμέστιχας3 Ιωάννης Καποδίστριας24 Ιωάννης Κωλέττης6 Ιωάννης Μακρυγιάννης6 Ιωάννης Μεταξάς41 Ιωάννης Μιχαήλ5 Ιωάννης Παπακωνσταντίνου10 Ιωάννης Συκουτρής6 Ιωάννης Τσαγκαρίδης1 Ιωάννης Τσιμισκής1 Ιωάννινα5 Ίων Δραγούμης26 Ιωνική Επανάσταση1 Κ. Θ. Δημαράς2 Καλαμάτα1 Κανέλος Δεληγιάννης3 Καρλ Γιουνγκ1 Καρλ Μαρξ1 Κάρολος Παπούλιας2 Καρχηδόνα1 κατεχόμενα της Κύπρου1 Κατοχή13 Κατοχικά Δάνεια3 Κίμων ο Αθηναίος2 Κίνα7 Κίνημα του Ρομαντισμού2 κινηματογράφος3 Κινηματογράφος και Ιστορία4 Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.)3 Κολλυβάδες2 Κόμμα Φιλελευθέρων11 Κομμουνισμός29 Κομνηνός Πυρομάγλου2 Κοράνιο2 Κόρινθος6 Κύθηρα1 Κυπριακή Ιστορία46 Κυριάκος Κατσιμάνης14 Κύριλλος Λούκαρις2 Κωνσταντίνος Δεμερτζής1 Κωνσταντίνος Καβάφης3 Κωνσταντίνος Καναρης6 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή1 Κωνσταντίνος Καραμανλής11 Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος)2 Κωνσταντίνος Λινάρδος18 Κωνσταντίνος Μανιαδάκης6 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης4 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄8 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος8 Κωνσταντίνος Σημίτης4 Κωνσταντίνος Σμολένσκι2 Κωνσταντίνος Τσαλδάρης4 Κωνσταντίνος Φωτιάδης5 Κωνσταντινούπολη41 Κως4 Κώστας Βάρναλης1 Κώστας Περρίκος1 Κωστής Παλαμάς6 ΛΑ.Ο.Σ3 Λαθρομετανάστευση3 Λαικό Κόμμα7 Λαμία2 Λατινική Αμερική1 Λεονίντ Τρότσκι4 Λέσβος3 Λεωνίδας Παρασκευόπουλος1 Λόγιος Ερμής4 Λόρδος Βύρων8 Λουτράκι1 Λύσανδρος1 Μαζική πολιτική προπαγάνδα2 Μακάριος11 Μακεδονία48 Μακεδονικό Ζήτημα32 Μακεδονικός Αγώνας8 Μακεδονομάχοι5 Μάνη2 Μάο Τσε Τουνγκ2 Μαραθώνας3 Μάρκος Βαφειάδης9 Μάρκος Μπότσαρης1 Μάτζικερτ1 Μεγάλη Βρετανία37 Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia)1 Μέγαρο Μαξίμου1 Μέγας Αλέξανδρος8 Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών2 Μέγας Θεοδόσιος1 Μέγας Κωνσταντίνος1 Μελέτης Βασιλείου1 Μεσαίωνας5 Μέση Ανατολή2 Μεσόγειος2 Μεσολόγγι10 Μεσσήνη Μεσσηνίας12 Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974)43 Μέττερνιχ4 Μίκης Θεοδωράκης3 Μίκης Πρωτοπαπαδάκης8 Μικρά Ασία43 Μιλτιάδης ο Αθηναίος1 Μιλτιάδης Πορφυρογέννης1 Μιχαήλ Ψελλός3 Μνημείο14 Μοροζίνι2 Μουσολίνι12 Μπενιζέλος Ρούφος1 Μυστικές υπηρεσίες5 ναζισμός2 Νάξος2 Ναπολέων Βοναπάρτης2 Ναπολέων Ζέρβας10 Ναυαρίνο2 Ναύπακτος2 Ναύπλιο16 Ναυτική Ιστορία57 Νέα Δημοκρατία10 Νεοκλής Σαρρής1 Νεότουρκοι6 Νικήτας Σταματελόπουλος5 Νικηφόρος Φωκάς1 Νικίας2 Νικόλαος Δημητρακόπουλος1 Νικόλαος Λεωτσάκος3 Νικόλαος Πλαστήρας18 Νικόλαος Πολίτης1 Νικόλαος Στράτος5 Νίκος Ζαχαριάδης17 Νίκος Καζαντζάκης2 Νίκος Μπελογιάννης1 Νίκος Νικολούδης42 Νίτσε1 Ξάνθη1 Ξενοφών3 Οδυσσέας Ανδρούτσος1 Οδυσσέας Ελύτης4 Οδυσσέας Ιάλεμος2 Οδύσσεια7 Οθωμανική Αυτοκρατορία74 Οθωνική περίοδος (1832-1864)14 Οικουμενικό Πατριαρχείο8 Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά1 ομάδα των "Ιαπώνων"2 Όμηρος22 ομοφυλοφιλία1 Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)3 Οργάνωση "Χ"2 Ορθοδοξία32 π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος13 ΠΑ. ΣΟ. Κ.25 Παγκόσμιος Ιστορία23 Παλαιών Πατρών Γερμανός2 Παναγής Τσαλδάρης16 Παναγιώτης Δαγκλής1 Παναγιώτης Δεμέστιχας1 Παναγιώτης Κανελλόπουλος15 Πάνος Κορωναίος2 Πάτρα3 Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄5 Παύλος Γύπαρης4 Παύλος Κουντουριώτης14 Παύλος Μελάς2 Παυσανίας1 Παυσανίας Κατσώτας1 Παυσανίας ο περιηγητής1 ΠΕΑΝ2 Πειραιάς6 πειρατεία1 Πεισίστρατος1 Πελοποννησιακός πόλεμος7 Περικλής1 Περικλής Αργυρόπουλος1 Περικλής Γιαννόπουλος5 Περικλής Δεληγιάννης1 Περιοδικά Ιστορίας3 Περσικοί πόλεμοι10 Πετρέλαια στο Αιγαίο2 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης4 Πέτρος Γαρουφαλιάς1 Πέτρος Μακρής - Στάϊκος5 Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης13 Πλάτων9 Πλούταρχος7 Ποίηση και αισθητική18 Πόλεμος των Μπόερς1 Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι14 πολιτική δολοφονία18 Πολιτική Ιστορία17 Πολωνία2 Πόντος7 Πρίγκιπας Ανδρέας2 προπαγάνδα5 πρόσφυγες6 προσωκρατικοί φιλόσοφοι3 Προτεινόμενα3 Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές30 πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff1 Πύρρος της Ηπείρου1 Ρήγας Παλαμίδης1 Ρήγας Φερραίος3 ριζοσπάστης1 Ρόδος10 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία15 Ρώμη8 Ρωμηοσύνη5 Ρωσία23 Ρωσικο κόμμα3 Σάββας Γκαλιμαρίδης2 Σάμος1 Σαντόρε Σανταρόζα2 Σαντορίνη1 ΣΚΑΪ2 Σκάκι1 Σκωτία4 Σόλων3 Σοφοκλής Βενιζέλος3 Σοφοκλής Δούσμανης1 Σπυρίδων Μαρκεζίνης5 Σπυρίδων Τρικούπης3 Σταλινισμός15 Σταυροφορίες6 Σταφιδικό Ζήτημα2 Στέφανος Δραγούμης3 Στέφανος Σαράφης2 Στέφανος Σκουλούδης5 Στέφανος Στεφανόπουλος1 Στράβων5 Στρατής Μυριβίλης2 Στρατιωτικά κινήματα1 Στρατιωτική Ιστορία58 Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη3 Στυλιανός Γονατάς7 Στυλιανός Χούτας1 Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ2 Συνθήκη της Λοζάννης9 Συνθήκη των Σεβρών6 συντάξεις1 ΣΥΡΙΖΑ4 Σωκράτης3 Σώματα Ασφαλείας1 Ταγίπ Ερντογάν1 Τάγματα ασφαλείας2 Τείχος του Βερολίνου1 τεκτονισμός1 Τέχνες11 Τεχνολογία8 το παιχνίδι στην Ιστορία6 Τοπική Ιστορία1 Τουρκία20 Τουρκοκρατία (1453-1821)35 Τράπεζα της Ελλάδος5 Τράπεζες1 Τριπολιτσά2 Τσαούς Αντών (Φωστερίδης)1 Ύδρα5 Υποβρύχιο Παπανικολής1 υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ3 Υφαλοκρυπίδα1 Φαίδων Γκιζίκης3 Φαλμεράγιερ6 Φανάρι2 Φασισμός1 Φιλελληνισμός9 Φιλία1 Φιλική Εταιρεία9 Φιλολογικά και άλλα δοκίμια44 Φιλοποίμην2 Φιλορθόδοξη Εταιρεία1 Φιλοσοφία9 Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας25 Φλωρεντία1 Φλώρινα4 Φραγκοκρατία8 Φωκίων1 Φωτογραφικό Οδοιπορικό26 Χαλκιδική2 Χαράλαμπος Κατσιμήτρος3 Χαράλαμπος Τσερούλης2 Χαράτσι1 Χαρίλαος Τρικούπης13 Χαρίλαος Φλωράκης2 Χάτι Χουμαγιούν1 Χίτλερ17 Χούντα6 Χρεοκοπία10 Χρηματιστήριο4 χριστιανικό ολοκαύτωμα3 Χριστόδουλος Τσιγάντες1 Χριστούγεννα10 Χρυσόστομος Σμύρνης1 Χωροφυλακή2 Ψαρά3 ψυχολογία2 Ψυχρός Πόλεμος12 CIA4 John Iatrides1 K.K.E.44 KGB4 Mεσσήνη4 Robert Bruce2 Slider3 William Wallas2 Winston Churchil1
Εμφάνιση περισσότερων
"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας