Η σημερινή ηθική κατάπτωση της Ελληνικής κοινωνίας και τα σοφά αποφθέγματα των 7 Σοφών της Αρχαιότητας

Είναι πανθομολογούμενο πως η σημερινή Ελλάδα εκτός από οικονομική κρίση, βιώνει και μια μεγάλη ηθική κρίση, σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Παρακολουθούμε στην τηλεόραση την πολιτική και πνευματική ηγεσία να επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά να αποτυγχάνει χαρακτηριστικά να προτείνει μια πειστική λύση. Και αυτό γιατί η ίδια αυτή η ηγεσία όχι μόνο είναι φορέας του αυτού προβλήματος, αλλά κυρίως μόλυνε και την κοινωνία με αυτό. Κατά την γνώμη μας η λύση είναι απλή. Τμήμα της θα μπορούσε να είναι η συστηματική διδασκαλία των κάτωθι παραγγελμάτων των 7 Σοφών της Αρχαιότητας που ήταν γραμμένα στον ναό του Μαντείου των Δελφών.

Το Μαντείο των Δελφών έγινε διάσημο σε ολόκληρο το γνωστό τότε κόσμο, όχι μόνο για τους χρησμούς και τις πλείστες πληροφορίες που έδινε, αλλά και για το μεγάλο αριθμό παραγγελμάτων που είχαν χαρακτήρα συμβουλευτικό, κάτι σαν προτροπή προς τον ανθρώπινο νου, για να πορεύεται στο βίο του με σκοπό τη μελέτη των ηθικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Τα παραγγέλματα αυτά ήταν λιτά αποφθέγματα 2 έως 5 λέξεων αλλά μεστά σοφίας, και τα περισσότερα ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πρηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος) και ήσαν χαραγμένα στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά.

Κατά τον Σωσιάδη (Των Επτά Σοφών Υποθήκαι), τα επιγράμματα περιλαμβάνουν 147 παραγγέλματα, αλλά υπήρχαν και πίνακες που περιείχαν χωριστά τα παραγγέλματα ενός εκάστου των Επτά. Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων, για τα ανηρτημένα αυτά αποφθέγματα στο Μαντείο των Δελφών, ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.) να θεωρεί τους επτά σοφούς, γιους του Ήλιου, που με την ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο στην οδό της αρετής. Η επίδραση των λιτών αυτών διδαγμάτων υπήρξε τόσο μεγάλη στους μεταγενέστερους, ώστε να αποτελέσει σταθμό για την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου και να θεωρούνται και σήμερα η πρώτη πνευματική πηγή των εννοιών της ισότητας, της ηθικής και του δικαίου.

Τα παραγγέλματα των 7 Σοφών της Αρχαιότητας

Έπου θεώ      Ακολούθα τον θεό

Νόμω πείθου    Να πειθαρχείς στο Νόμο

Θεούς σέβου.   Να σέβεσαι τους θεούς.

Γονείς αίδου.   Να σέβεσαι τους γονείς σου.

Ηττώ υπέρ δικαίου.   Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.

Γνώθι μαθών.   Γνώρισε αφού μάθεις.


Ακούσας νόει.   Κατανόησε αφού ακούσεις.

Σαυτόν ίσθι.   Γνώρισε τον εαυτό σου.

Εστίαν τίμα.  Να τιμάς την εστία σου.

Άρχε σε αυτού.   Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.

Φίλους βοήθει.   Να βοηθάς τους φίλους.

Θυμού κράτε.   Να συγκρατείς το θυμό σου.

Όρκω μη χρω.   Να μην ορκίζεσαι.

Φιλίαν αγάπα.   Να αγαπάς τη φιλία.

Παιδείας αντέχου.   Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.

Σοφίαν ζήτει.   Να αναζητάς τη σοφία.

Ψέγε μηδένα.   Να μην κατηγορείς κανένα.

Επαίνει αρετήν.   Να επαινείς την αρετή.

Πράττε δίκαια.   Να πράττεις δίκαια.

Φίλοις ευνόει.   Να ευνοείς τους φίλους.

Εχθρούς αμύνου.   Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.

Ευγένειαν άσκει.  Να είσαι ευγενής.

Κακίας απέχου.   Να απέχεις από την κακία.

Εύφημος ίσθι.   Να έχεις καλή φήμη.

Άκουε πάντα.   Να ακούς τα πάντα.

Μηδέν άγαν.   Να μην υπερβάλλεις.

Χρόνου φείδου.   Να μη σπαταλάς το χρόνο.

Ύβριν μίσει.   Να μισείς την ύβρη.

Ικέτας αίδου.   Να σέβεσαι τους ικέτες.

Υιούς παίδευε.   Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.

Έχων χαρίζου.   Όταν έχεις, να χαρίζεις.

Δόλον φοβού.   Να φοβάσαι το δόλο.

Ευλόγει πάντας.   Να λες καλά λόγια για όλους.

Φιλόσοφος γίνου.   Να γίνεις φιλόσοφος.

Γνους πράττε.  Να πράττεις με επίγνωση.

Φόνου απέχου.   Να μη φονεύεις.

Σοφοίς χρω.   Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.

Ήθος δοκίμαζε.   Να επιδοκιμάζεις το ήθος.

Υφορώ μηδένα.   Να μην είσαι καχύποπτος.

Τέχνη χρω.   Να ασκείς την Τέχνη.

Ευεργεσίας τίμα.   Να τιμάς τις ευεργεσίες.

Φθόνει μηδενί.   Να μη φθονείς κανένα.

Ελπίδα αίνει.   Να δοξάζεις την ελπίδα.

Διαβολήν μίσει.   Να μισείς τη διαβολή.

Δικαίως κτω.   Να αποκτάς δίκαια.

Αγαθούς τίμα.   Να τιμάς τους αγαθούς.

Αισχύνην σέβου.   Να σέβεσαι την εντροπή.

Ευτυχίαν εύχου.   Να εύχεσαι ευτυχία.

Εργάσου κτητά.   Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.

Έριν μίσει.   Να μισείς την έριδα.

Όνειδος έχθαιρε.   Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.

Γλώσσαν ίσχε.  Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.

Ύβριν αμύνου.   Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.

Κρίνε δίκαια.   Να κρίνεις δίκαια.

Λέγε ειδώς.   Να λες γνωρίζοντας.

Βίας μη έχου.   Να μην έχεις βία.

Ομίλει πράως.   Να ομιλείς με πραότητα.

Φιλοφρόνει πάσιν.   Να είσαι φιλικός με όλους.

Γλώττης άρχε.   Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.

Σεαυτόν ευ ποίει.   Να ευεργετείς τον εαυτό σου.

Ευπροσήγορος γίνου.   Να είσαι ευπροσήγορος.

Αποκρίνου εν καιρώ.   Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.

Πόνει μετά δικαίου.   Να κοπιάζεις δίκαια.

Πράττε αμετανοήτως.   Να πράττεις με σιγουριά.

Αμαρτάνων μετανόει.   Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.

Οφθαλμού κράτει.   Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.

Βουλεύου χρήσιμα.   Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.

Φιλίαν φύλασσε.   Να φυλάττεις τη φιλία.

Ευγνώμων γίνου.   Να είσαι ευγνώμων.

Ομόνοιαν δίωκε.   Να επιδιώκεις την ομόνοια.

Άρρητα μη λέγε.   Να μην λες τα άρρητα.

Έχθρας διάλυε.   Να διαλύεις τις έχθρες.

Γήρας προσδέχου.   Να αποδέχεσαι το γήρας.

Επί ρώμη μη καυχώ.   Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.

Ευφημίαν άσκει.   Να επιδιώκεις καλή φήμη.

Απέχθειαν φεύγε.    Να αποφεύγεις την απέχθεια.

Πλούτει δικαίως.    Να πλουτίζεις δίκαια.

Κακίαν μίσει.    Να μισείς την κακία.

Μανθάνων μη κάμνε.   Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.

Ους τρέφεις αγάπα.    Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.

Απόντι μη μάχου.    Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.

Πρεσβύτερον αιδού.   Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.

Νεώτερον δίδασκε.   Να διδάσκεις τους νεότερους.

Πλούτω απόστει.    Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.

Σεαυτόν αιδού.    Να σέβεσαι τον εαυτό σου.

Μη άρχε υβρίζων.    Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.

Προγόνους στεφάνου.   Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.

Θνήσκε υπέρ πατρίδος.   Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.

Επί νεκρώ μη γέλα.     Να μην περιγελάς τους νεκρούς.

Ατυχούντι συνάχθου.   Να συμπάσχεις με το δυστυχή.

Τύχη μη πίστευε.   Να μην πιστεύεις την τύχη.

Τελεύτα άλυπος.   Να πεθαίνεις χωρίς λύπη

Σημ Φιλίστωρος: μέρος της μικρής εισαγωγής γράφτηκε από τον Ευθύμιο Φούντα)

Σχόλια

 1. oλα καλα αγαπητε φιλιστωρ,ομορφη και πλουσια η θεματολογια σου οπως παντα αλλα φιλε μου με εχουν σβησει καθε διαθεση για διαβασμα,για να χαμογελω και να αισθανομαι ομορφα,πλησιαζουν και οι μερες της Δ.Ε.Θ. στην θεσσαλονικη...........θα ανεβω με τα επομενα αδελφια να διαδηλωσουμε εναντια στην ξευτιλα και τον εμπαιγμο και την καταπατηση της οποιασδηποτε νομιμοτητας στο θεμα της ομαδας του ΗΡΑΚΛΗ........ασχετο το σχολιο μου με το θεμα εδω περα αλλα αυτοι οι απατεωνες μου στερουν εναν κυριο λογο να χαμογελο.......την καλημερα μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημέρα Φιλίστορ.
  Γνωρίζοντας τα πρόσωπα, δεν μπορώ να συνδέσω τις φωτογραφίες με το κείμενο. Δεν αναγνωρίζω στα πρόσωπά τους ούτε πολιτική, ούτε πνευματική ηγεσία. Έτσι όπως είναι το σκηνικό μου φέρνουν στον νου τους εκ δεξιών και αριστερών του Εσταυρωμένου Ιησού δύο ληστές αλλά δεν στέκει γιατί ο ένας τους μετεννόησε (άλλαξε στάση) έστω και την τελευταία στιγμή. Μάλλον για τους «σταυρωτές» του Ελληνισμού και του Ελληνικού Πνεύματος δείχνουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φίλε Χέρκουλες,

  Το μόνο που νιώθω μετά την πρωτοφανή απόφαση-σκάνδαλο της ΕΠΟ για τον ΗΡΑΚΛΗ μας είναι ΟΡΓΗ και ΑΗΔΙΑ. Τα καλόπαιδα της Τρίπολης σηζητούσανε στις κασέτες πως να στήσουν ματς του ΗΡΑΚΛΗ μας για να μείνουν στην κατηγορία.

  Τελικώς αποφασίστηκε να μείνουν στην κατηγορία έτσι η αλλιώς, ότι και να γίνει, με την συμπαιγνία-συνενοχή των κοπρόσκυλων της ΕΠΟ. Ντροπή και μόνο ΝΤΡΟΠΗ, φαιρ πλέη και μπούρδες.

  Σε πέντε λεπτά αφού έμαθα την απόφαση, έκοψα την συνδρομή μου στην ΝΟΒΑ κάτι που προτείνω σε όλους σας να κάνετε.

  Επίσης θεωρώ πως μια πολύ καλή αντίδραση θα ήταν η συνεχής προσπάθεια για δυσφύμιση του Πρωταθλήματος, της ΕΠΟ, του Πιλάφιου και όλου αυτού του έμμισθου θίασου της μεγάλης ομάδας του ΠΕΙΡΑΙΑ, που πολύ πιθανόν να ανεβάσει στην μεγάλη κατηγορία τον Ιωνικό, την Προοδευτική και το κερατσίνι για να μην κουράζονται οι βεντέτες του στα εκτός έδρας.

  Το θέμα δεν πρέπει να μείνει εδώ με τίποτε!!!

  Χίλια χρόνια ΗΡΑΚΛΗΣ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φίλε Οδυσσέα,

  Δεν έβαλα τα πρόσωπα αυτά τυχαία. ο κ. Βερέμης (έχω απόλυτο σεβασμό στην επιστημονική του κατάρτιση) έχει βγει μπροστά και τραυματίζει καίρια την εθνική μας ιστορική μνήμη.

  Από την άλλη πλευρά ο αξιότιμος κ. πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν λαμβάνει κάποια οδυνηρή για το αξίωμα του, θέση και αυτό δεν συνάδει με το ανώτατο αξίωμα που κατέχει.

  Θυμίζω: Ο Όθωνας εξορίστηκε και πέθανε από την λύπη του, ο Γεώργιος Α΄δολοφονήθηκε, ο Κωνσταντίνος εξόριστος πέθανε από την λύπη του, ο Γεώργιος Β εξόριστος 2 φορές, ο τελευταίος Κωνσταντίνος έκανε κίνημα κατά της Χούντας και έχασε για πάντα τον Θρόνο του.

  Ο αξιότιμος κ. Παπούλιας κάθεται σε ένα μέγαρο και οχυρωμένος πίσω από τις συνταγματικές επιταγές της κομματοκρατίας που τον θέλουν ανεύθυνο, υπογράφει οτιδήποτε του πάνε και διαβάζει λόγους που του γράφει το πολυπληθές προσωπικό της προεδρίας της Δημοκρατίας, όπου μας λέει πόσο λυπάται για αυτά που μας συμβαίνουν και πόσο μας συμπονάει.

  δεν θέλουμε την συμπόνια σας κ. Παπούλια, την ΘΥΣΙΑ σας θέλουμε (η κάποια απόπειρα θυσίας έστω) για να σωθούμε. Αλλιώς ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας ας είναι ο οποιοσδήποτε(και το εννοώ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ας αναζητηση κανείς το άρθρο του φιλολόγου ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ με τίτλο "η βαθυτέρα αιτία του κακού" ποτ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ελεύθερος" την παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011Ας αναζητηση κανείς το άρθρο του φιλολόγου ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ με τίτλο "η βαθυτέρα αιτία του κακού" ποτ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ελεύθερος" την παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεσποινίς και ε'ρρωσθε φίλε μουΔεσποινίς και ε'ρρωσθε φίλε μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. φιλε οδυσσεα σου αρμοζει να μαθεις πως λεγεται στα ελληνικα ο ¨κομπλεξικος΄΄

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Και οι τρεις μας καταφέραμε να παραβιάσουμε σχεδόν τα μισά σοφά αποφθέγματα που περιέχονται στο άρθρο (αναμφίβολα την μεγαλύτερη ευθύνη την φέρω εγώ καθώς έγραψα και το άρθρο!!).

  Σας καλώ λοιπόν να σταματήσουμε εδώ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ας πουμε οτι το καναμε για να καταλαβουμε την σοφια των αποφθεγματων αλλα και ποσο ευκολα δεν τηρουνται στην καθημερινοτητα......... :)))) τους θερμους σε ολους τους φιλους αυτου του υπεροχου διαδυκτιακου χωρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας