Η σημερινή ηθική κατάπτωση της Ελληνικής κοινωνίας και τα σοφά αποφθέγματα των 7 Σοφών της Αρχαιότητας

Είναι πανθομολογούμενο πως η σημερινή Ελλάδα εκτός από οικονομική κρίση, βιώνει και μια μεγάλη ηθική κρίση, σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Παρακολουθούμε στην τηλεόραση την πολιτική και πνευματική ηγεσία να επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά να αποτυγχάνει χαρακτηριστικά να προτείνει μια πειστική λύση. Και αυτό γιατί η ίδια αυτή η ηγεσία όχι μόνο είναι φορέας του αυτού προβλήματος, αλλά κυρίως μόλυνε και την κοινωνία με αυτό. Κατά την γνώμη μας η λύση είναι απλή. Τμήμα της θα μπορούσε να είναι η συστηματική διδασκαλία των κάτωθι παραγγελμάτων των 7 Σοφών της Αρχαιότητας που ήταν γραμμένα στον ναό του Μαντείου των Δελφών.

Το Μαντείο των Δελφών έγινε διάσημο σε ολόκληρο το γνωστό τότε κόσμο, όχι μόνο για τους χρησμούς και τις πλείστες πληροφορίες που έδινε, αλλά και για το μεγάλο αριθμό παραγγελμάτων που είχαν χαρακτήρα συμβουλευτικό, κάτι σαν προτροπή προς τον ανθρώπινο νου, για να πορεύεται στο βίο του με σκοπό τη μελέτη των ηθικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Τα παραγγέλματα αυτά ήταν λιτά αποφθέγματα 2 έως 5 λέξεων αλλά μεστά σοφίας, και τα περισσότερα ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πρηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος) και ήσαν χαραγμένα στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά.

Κατά τον Σωσιάδη (Των Επτά Σοφών Υποθήκαι), τα επιγράμματα περιλαμβάνουν 147 παραγγέλματα, αλλά υπήρχαν και πίνακες που περιείχαν χωριστά τα παραγγέλματα ενός εκάστου των Επτά. Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων, για τα ανηρτημένα αυτά αποφθέγματα στο Μαντείο των Δελφών, ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.) να θεωρεί τους επτά σοφούς, γιους του Ήλιου, που με την ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο στην οδό της αρετής. Η επίδραση των λιτών αυτών διδαγμάτων υπήρξε τόσο μεγάλη στους μεταγενέστερους, ώστε να αποτελέσει σταθμό για την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου και να θεωρούνται και σήμερα η πρώτη πνευματική πηγή των εννοιών της ισότητας, της ηθικής και του δικαίου.

Τα παραγγέλματα των 7 Σοφών της Αρχαιότητας

Έπου θεώ      Ακολούθα τον θεό

Νόμω πείθου    Να πειθαρχείς στο Νόμο

Θεούς σέβου.   Να σέβεσαι τους θεούς.

Γονείς αίδου.   Να σέβεσαι τους γονείς σου.

Ηττώ υπέρ δικαίου.   Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.

Γνώθι μαθών.   Γνώρισε αφού μάθεις.


Ακούσας νόει.   Κατανόησε αφού ακούσεις.

Σαυτόν ίσθι.   Γνώρισε τον εαυτό σου.

Εστίαν τίμα.  Να τιμάς την εστία σου.

Άρχε σε αυτού.   Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.

Φίλους βοήθει.   Να βοηθάς τους φίλους.

Θυμού κράτε.   Να συγκρατείς το θυμό σου.

Όρκω μη χρω.   Να μην ορκίζεσαι.

Φιλίαν αγάπα.   Να αγαπάς τη φιλία.

Παιδείας αντέχου.   Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.

Σοφίαν ζήτει.   Να αναζητάς τη σοφία.

Ψέγε μηδένα.   Να μην κατηγορείς κανένα.

Επαίνει αρετήν.   Να επαινείς την αρετή.

Πράττε δίκαια.   Να πράττεις δίκαια.

Φίλοις ευνόει.   Να ευνοείς τους φίλους.

Εχθρούς αμύνου.   Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.

Ευγένειαν άσκει.  Να είσαι ευγενής.

Κακίας απέχου.   Να απέχεις από την κακία.

Εύφημος ίσθι.   Να έχεις καλή φήμη.

Άκουε πάντα.   Να ακούς τα πάντα.

Μηδέν άγαν.   Να μην υπερβάλλεις.

Χρόνου φείδου.   Να μη σπαταλάς το χρόνο.

Ύβριν μίσει.   Να μισείς την ύβρη.

Ικέτας αίδου.   Να σέβεσαι τους ικέτες.

Υιούς παίδευε.   Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.

Έχων χαρίζου.   Όταν έχεις, να χαρίζεις.

Δόλον φοβού.   Να φοβάσαι το δόλο.

Ευλόγει πάντας.   Να λες καλά λόγια για όλους.

Φιλόσοφος γίνου.   Να γίνεις φιλόσοφος.

Γνους πράττε.  Να πράττεις με επίγνωση.

Φόνου απέχου.   Να μη φονεύεις.

Σοφοίς χρω.   Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.

Ήθος δοκίμαζε.   Να επιδοκιμάζεις το ήθος.

Υφορώ μηδένα.   Να μην είσαι καχύποπτος.

Τέχνη χρω.   Να ασκείς την Τέχνη.

Ευεργεσίας τίμα.   Να τιμάς τις ευεργεσίες.

Φθόνει μηδενί.   Να μη φθονείς κανένα.

Ελπίδα αίνει.   Να δοξάζεις την ελπίδα.

Διαβολήν μίσει.   Να μισείς τη διαβολή.

Δικαίως κτω.   Να αποκτάς δίκαια.

Αγαθούς τίμα.   Να τιμάς τους αγαθούς.

Αισχύνην σέβου.   Να σέβεσαι την εντροπή.

Ευτυχίαν εύχου.   Να εύχεσαι ευτυχία.

Εργάσου κτητά.   Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.

Έριν μίσει.   Να μισείς την έριδα.

Όνειδος έχθαιρε.   Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.

Γλώσσαν ίσχε.  Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.

Ύβριν αμύνου.   Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.

Κρίνε δίκαια.   Να κρίνεις δίκαια.

Λέγε ειδώς.   Να λες γνωρίζοντας.

Βίας μη έχου.   Να μην έχεις βία.

Ομίλει πράως.   Να ομιλείς με πραότητα.

Φιλοφρόνει πάσιν.   Να είσαι φιλικός με όλους.

Γλώττης άρχε.   Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.

Σεαυτόν ευ ποίει.   Να ευεργετείς τον εαυτό σου.

Ευπροσήγορος γίνου.   Να είσαι ευπροσήγορος.

Αποκρίνου εν καιρώ.   Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.

Πόνει μετά δικαίου.   Να κοπιάζεις δίκαια.

Πράττε αμετανοήτως.   Να πράττεις με σιγουριά.

Αμαρτάνων μετανόει.   Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.

Οφθαλμού κράτει.   Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.

Βουλεύου χρήσιμα.   Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.

Φιλίαν φύλασσε.   Να φυλάττεις τη φιλία.

Ευγνώμων γίνου.   Να είσαι ευγνώμων.

Ομόνοιαν δίωκε.   Να επιδιώκεις την ομόνοια.

Άρρητα μη λέγε.   Να μην λες τα άρρητα.

Έχθρας διάλυε.   Να διαλύεις τις έχθρες.

Γήρας προσδέχου.   Να αποδέχεσαι το γήρας.

Επί ρώμη μη καυχώ.   Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.

Ευφημίαν άσκει.   Να επιδιώκεις καλή φήμη.

Απέχθειαν φεύγε.    Να αποφεύγεις την απέχθεια.

Πλούτει δικαίως.    Να πλουτίζεις δίκαια.

Κακίαν μίσει.    Να μισείς την κακία.

Μανθάνων μη κάμνε.   Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.

Ους τρέφεις αγάπα.    Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.

Απόντι μη μάχου.    Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.

Πρεσβύτερον αιδού.   Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.

Νεώτερον δίδασκε.   Να διδάσκεις τους νεότερους.

Πλούτω απόστει.    Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.

Σεαυτόν αιδού.    Να σέβεσαι τον εαυτό σου.

Μη άρχε υβρίζων.    Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.

Προγόνους στεφάνου.   Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.

Θνήσκε υπέρ πατρίδος.   Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.

Επί νεκρώ μη γέλα.     Να μην περιγελάς τους νεκρούς.

Ατυχούντι συνάχθου.   Να συμπάσχεις με το δυστυχή.

Τύχη μη πίστευε.   Να μην πιστεύεις την τύχη.

Τελεύτα άλυπος.   Να πεθαίνεις χωρίς λύπη

Σημ Φιλίστωρος: μέρος της μικρής εισαγωγής γράφτηκε από τον Ευθύμιο Φούντα)

Σχόλια

 1. oλα καλα αγαπητε φιλιστωρ,ομορφη και πλουσια η θεματολογια σου οπως παντα αλλα φιλε μου με εχουν σβησει καθε διαθεση για διαβασμα,για να χαμογελω και να αισθανομαι ομορφα,πλησιαζουν και οι μερες της Δ.Ε.Θ. στην θεσσαλονικη...........θα ανεβω με τα επομενα αδελφια να διαδηλωσουμε εναντια στην ξευτιλα και τον εμπαιγμο και την καταπατηση της οποιασδηποτε νομιμοτητας στο θεμα της ομαδας του ΗΡΑΚΛΗ........ασχετο το σχολιο μου με το θεμα εδω περα αλλα αυτοι οι απατεωνες μου στερουν εναν κυριο λογο να χαμογελο.......την καλημερα μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημέρα Φιλίστορ.
  Γνωρίζοντας τα πρόσωπα, δεν μπορώ να συνδέσω τις φωτογραφίες με το κείμενο. Δεν αναγνωρίζω στα πρόσωπά τους ούτε πολιτική, ούτε πνευματική ηγεσία. Έτσι όπως είναι το σκηνικό μου φέρνουν στον νου τους εκ δεξιών και αριστερών του Εσταυρωμένου Ιησού δύο ληστές αλλά δεν στέκει γιατί ο ένας τους μετεννόησε (άλλαξε στάση) έστω και την τελευταία στιγμή. Μάλλον για τους «σταυρωτές» του Ελληνισμού και του Ελληνικού Πνεύματος δείχνουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φίλε Χέρκουλες,

  Το μόνο που νιώθω μετά την πρωτοφανή απόφαση-σκάνδαλο της ΕΠΟ για τον ΗΡΑΚΛΗ μας είναι ΟΡΓΗ και ΑΗΔΙΑ. Τα καλόπαιδα της Τρίπολης σηζητούσανε στις κασέτες πως να στήσουν ματς του ΗΡΑΚΛΗ μας για να μείνουν στην κατηγορία.

  Τελικώς αποφασίστηκε να μείνουν στην κατηγορία έτσι η αλλιώς, ότι και να γίνει, με την συμπαιγνία-συνενοχή των κοπρόσκυλων της ΕΠΟ. Ντροπή και μόνο ΝΤΡΟΠΗ, φαιρ πλέη και μπούρδες.

  Σε πέντε λεπτά αφού έμαθα την απόφαση, έκοψα την συνδρομή μου στην ΝΟΒΑ κάτι που προτείνω σε όλους σας να κάνετε.

  Επίσης θεωρώ πως μια πολύ καλή αντίδραση θα ήταν η συνεχής προσπάθεια για δυσφύμιση του Πρωταθλήματος, της ΕΠΟ, του Πιλάφιου και όλου αυτού του έμμισθου θίασου της μεγάλης ομάδας του ΠΕΙΡΑΙΑ, που πολύ πιθανόν να ανεβάσει στην μεγάλη κατηγορία τον Ιωνικό, την Προοδευτική και το κερατσίνι για να μην κουράζονται οι βεντέτες του στα εκτός έδρας.

  Το θέμα δεν πρέπει να μείνει εδώ με τίποτε!!!

  Χίλια χρόνια ΗΡΑΚΛΗΣ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φίλε Οδυσσέα,

  Δεν έβαλα τα πρόσωπα αυτά τυχαία. ο κ. Βερέμης (έχω απόλυτο σεβασμό στην επιστημονική του κατάρτιση) έχει βγει μπροστά και τραυματίζει καίρια την εθνική μας ιστορική μνήμη.

  Από την άλλη πλευρά ο αξιότιμος κ. πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν λαμβάνει κάποια οδυνηρή για το αξίωμα του, θέση και αυτό δεν συνάδει με το ανώτατο αξίωμα που κατέχει.

  Θυμίζω: Ο Όθωνας εξορίστηκε και πέθανε από την λύπη του, ο Γεώργιος Α΄δολοφονήθηκε, ο Κωνσταντίνος εξόριστος πέθανε από την λύπη του, ο Γεώργιος Β εξόριστος 2 φορές, ο τελευταίος Κωνσταντίνος έκανε κίνημα κατά της Χούντας και έχασε για πάντα τον Θρόνο του.

  Ο αξιότιμος κ. Παπούλιας κάθεται σε ένα μέγαρο και οχυρωμένος πίσω από τις συνταγματικές επιταγές της κομματοκρατίας που τον θέλουν ανεύθυνο, υπογράφει οτιδήποτε του πάνε και διαβάζει λόγους που του γράφει το πολυπληθές προσωπικό της προεδρίας της Δημοκρατίας, όπου μας λέει πόσο λυπάται για αυτά που μας συμβαίνουν και πόσο μας συμπονάει.

  δεν θέλουμε την συμπόνια σας κ. Παπούλια, την ΘΥΣΙΑ σας θέλουμε (η κάποια απόπειρα θυσίας έστω) για να σωθούμε. Αλλιώς ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας ας είναι ο οποιοσδήποτε(και το εννοώ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ας αναζητηση κανείς το άρθρο του φιλολόγου ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ με τίτλο "η βαθυτέρα αιτία του κακού" ποτ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ελεύθερος" την παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011Ας αναζητηση κανείς το άρθρο του φιλολόγου ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ με τίτλο "η βαθυτέρα αιτία του κακού" ποτ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ελεύθερος" την παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεσποινίς και ε'ρρωσθε φίλε μουΔεσποινίς και ε'ρρωσθε φίλε μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. φιλε οδυσσεα σου αρμοζει να μαθεις πως λεγεται στα ελληνικα ο ¨κομπλεξικος΄΄

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Και οι τρεις μας καταφέραμε να παραβιάσουμε σχεδόν τα μισά σοφά αποφθέγματα που περιέχονται στο άρθρο (αναμφίβολα την μεγαλύτερη ευθύνη την φέρω εγώ καθώς έγραψα και το άρθρο!!).

  Σας καλώ λοιπόν να σταματήσουμε εδώ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Έχεις δίκιο παραφέρθηκα. Τα αποσύρω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ας πουμε οτι το καναμε για να καταλαβουμε την σοφια των αποφθεγματων αλλα και ποσο ευκολα δεν τηρουνται στην καθημερινοτητα......... :)))) τους θερμους σε ολους τους φιλους αυτου του υπεροχου διαδυκτιακου χωρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

α1 Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος26 Αβράαμ Λίνκολν1 Άγγελος Έβερτ1 Άγγελος Σικελιανός1 Αγγλία12 Άγιο Όρος5 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος3 Αδαμάντιος Κοραής9 Αθανάσιος Ευταξίας1 Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης2 Αθανάσιος Τσακάλωφ1 Αιγαίο17 Αιγαίο Ελληνική θάλασσα3 Αίγινα1 Αισχύλος1 Ακρόπολη12 Αλβανία13 Αλεξάνδρεια9 Αλέξανδρος Ζαϊμης6 Αλέξανδρος Κορυζής5 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος7 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος14 Αλέξανδρος Οθωναίος7 Αλέξανδρος Παπάγος18 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης7 Αλέξανδρος Παπαναστασίου18 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής1 Αλέξανδρος Σακελαρίου5 Αλέξανδρος Υψηλάντης8 Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος3 Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν5 Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Αναγέννηση3 Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος1 Αναστάσιος Παπούλας4 Ανατολική Ρωμυλία1 Ανδρέας Γ. Παπανδρέου16 Ανδρέας Καρκαβίτσας2 Ανδρέας Λόντος2 Ανδρέας Μεταξάς1 Ανδρέας Μιαούλης8 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος14 Ανδρέας Τζίμας1 Άνθιμος Γαζής1 Αννα Κομνηνή1 Άννα Κομνηνή1 Αννίβας1 Αντάντ18 Αντιβενιζελισμός31 αντισημιτισμός5 Αντόνιο Γκράμσι1 Αντώνης Σαμαράς1 Απεργίες4 Αποικιοκρατία6 Άραβες3 Αρβανίτες1 Άρειος Πάγος3 Άρης Βελουχιώτης9 Αριστείδης ο Αθηναίος2 Αριστοτέλης7 Αριστοτέλης Ωνάσης1 Αρχαία Αθήνα28 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία10 Αρχαία Σπάρτη22 Αρχαιοκαπηλεία6 Αρχαιολογία26 Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός3 Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος3 Αρχιμίδης4 Αστρονομία4 Αστυνομία2 Αυστρία4 Αυτοκράτορας Ηράκλειος3 Αφρική4 Αχαϊκή Συμπολιτεία2 β1 Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος43 Βαλκάνια26 βασανιστήρια1 Βασίλειος Τσίχλης23 Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄1 Βασιλιάς Γεώργιος Α΄22 Βασιλιάς Γεώργιος Β΄26 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄34 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄8 Βασιλιάς Όθων Α΄25 Βασιλιάς Παύλος Α΄7 Βασιλιάς Φίλιππος Β΄6 Βενιαμίν Λέσβιος1 Βιβλία και Βιβλιοθήκες37 Βιβλιοκρισίες87 Βιέννη5 Βιετνάμ2 Βιογραφίες80 Βλάσης Γαβριηλίδης1 Βουλγαρία14 γ1 Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης8 Γαλλία21 Γαλλική Επανάσταση6 Γαριβάλδι2 Γελιογραφίες4 Γενοκτονία των Αρμενίων3 Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου6 Γερμανία51 Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός2 Γεώργιος Α. Παπανδρέου19 Γεώργιος Βλάχος4 Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)7 Γεώργιος Ζησιμόπουλος2 Γεώργιος Θεοτόκης10 Γεώργιος Κάνιγκ3 Γεώργιος Καραϊσκάκης4 Γεώργιος Καρτάλης2 Γεώργιος Καφαντάρης9 Γεώργιος Κονδύλης18 Γεώργιος Κουντουριώτης4 Γεώργιος Λεοναρδόπουλος2 Γεώργιος Παπαδόπουλος2 Γεώργιος Παπανδρέου (GAP)1 Γεώργιος Πωπ1 Γεώργιος Ράλλης6 Γεώργιος Σεφέρης2 Γεώργιος Σταύρου2 Γεώργιος Στρέιτ1 Γεώργιος Τσολάκογλου4 Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας)1 Γιάννης Ιωαννίδης3 Γιάννης Ψυχάρης2 Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο)8 Γιουγκοσλαβία12 Γιώργης Σιάντος4 Γιώργος Ρωμανός1 Γκουλάγκς4 Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά35 Γράμμος - Βίτσι2 Γρηγόρης Φαράκος2 Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας)7 Γρηγόριος Ξενόπουλος4 δ1 Δαρδανέλλια1 Δέσποινα Κούρτη1 Δημήτρης Παρτσαλίδης3 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος1 Δημήτριος Βούλγαρης2 Δημήτριος Γούναρης24 Δημήτριος Ιωαννίδης1 Δημήτριος Καλλέργης1 Δημήτριος Μάξιμος1 Δημήτριος Ράλλης4 Δημήτριος Υψηλάντης10 Δημήτριος Ψαρρός4 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ)19 Δημοσθένης4 Δημοψήφισμα2 δημοψήφισμα 19243 Διατροφή5 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)3 Δικαιοσύνη7 Διονύσιος Σολωμός1 Διπλωματία24 δοσιλογισμός3 δουλεμπόριο3 Δύση2 Δωδεκάνησα13 Ε.Ρ.Ε.5 ΕΔΕΣ15 Εθνικά Δάνεια2 Εθνική αντίσταση13 Εθνική τράπεζα4 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.)8 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)6 Εθνικός Διχασμός (1914-1918)35 Εθνικός Συναγερμός3 Εθνοσυνέλευση5 ΕΚΚΑ4 Εκκλησιαστική Ιστορία10 ΕΛΑΣ29 Ελβετία4 ΕΛΔΥΚ1 Ελευθέριος Βενιζέλος71 Ελληνική λογοτεχνία5 Ελληνική Οικονομική Ιστορία34 Ελληνική Οικονομική κρίση33 Ελληνική Παιδεία23 Ελληνική Παράδοση2 Έλληνικό Έθνος33 Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος12 Ελληνικός στρατός43 Ελληνισμός27 Ελληνισμός της Αμερικής2 Ελληνοτουρκικές σχέσεις6 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 189711 Ελλήνων Πάσχα3 Εμμανουήλ Μπενάκης1 Εμμανουήλ Ξάνθος1 Εμμανουήλ Παπάς1 Εμμανουήλ Ρέπουλης5 Εμμανουήλ Ροϊδης4 Εμμανουήλ Τομπάζης2 Εμμανουήλ Τσουδερός5 Εμπόριο6 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.)1 Ένωση Κέντρου5 ΕΟΚ1 ΕΟΚΑ Α΄10 ΕΟΚΑ Β΄3 Επανάσταση στο Γουδή10 Επέτειος2 Επίκουρος1 Επιτάφιος1 Ερατοσθένης1 Ερυθρός Σταυρός3 ΕΣΣΔ19 Ευάγγελος Αβέρωφ3 Ευάγγελος Λεμπέσης1 Ευεργέτες1 Ευρωπαϊκή Ένωση3 Ευρωπαικός Διαφωτισμός3 εφημερίδα "Καθημερινή"5 Η γυναίκα στην Ιστορία2 Η δίκη των "εξ"25 Ήθη και έθιμα3 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)37 Ήπειρος14 Ηράκλειτος1 Ηρακλής Θεσσαλονίκης5 Ηρόδοτος13 Θαλής ο ΜΙλήσιος1 Θέατρο5 Θεμιστοκλής5 Θεμιστοκλής Σοφούλης9 Θεόδωρος Δηλιγιάννης6 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης13 Θεόδωρος Πάγκαλος20 Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος)1 Θεόδωρος Τουρκοβασίλης3 Θεόφιλος Καΐρης1 Θερμοπύλες2 Θεσσαλονίκη28 Θουκυδίδης10 Θράκη11 Θρασύβουλος Τσακαλώτος3 Θρησκεία3 Θωρηκτό Αβέρωφ9 Ι.Β.Δ.104 Ιαπωνία3 Ιατρική8 Ιερή Συμμαχία8 Ιερός Λόχος6 Ιλιάδα11 Ίμια3 Ιουλιανή κρίση του ΄652 Ιούλιος Βέρν2 Ιπποκράτης ο Κώος3 Ισλάμ6 Ισοκράτης2 Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Ιστορία622 Ιστορία της Αλβανίας12 Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας1 Ιστορία της Κρήτης16 Ιστορία του Αθλητισμού9 Ιταλία27 Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης2 Ιωάννης Γκούρας1 Ιωάννης Δεμέστιχας3 Ιωάννης Καποδίστριας24 Ιωάννης Κωλέττης6 Ιωάννης Μακρυγιάννης6 Ιωάννης Μεταξάς41 Ιωάννης Μιχαήλ5 Ιωάννης Παπακωνσταντίνου10 Ιωάννης Συκουτρής6 Ιωάννης Τσαγκαρίδης1 Ιωάννης Τσιμισκής1 Ιωάννινα5 Ίων Δραγούμης26 Ιωνική Επανάσταση1 Κ. Θ. Δημαράς2 Καλαμάτα1 Κανέλος Δεληγιάννης3 Καρλ Γιουνγκ1 Καρλ Μαρξ1 Κάρολος Παπούλιας2 Καρχηδόνα1 κατεχόμενα της Κύπρου1 Κατοχή13 Κατοχικά Δάνεια3 Κίμων ο Αθηναίος2 Κίνα7 Κίνημα του Ρομαντισμού2 κινηματογράφος3 Κινηματογράφος και Ιστορία4 Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.)3 Κολλυβάδες2 Κόμμα Φιλελευθέρων11 Κομμουνισμός29 Κομνηνός Πυρομάγλου2 Κοράνιο2 Κόρινθος6 Κύθηρα1 Κυπριακή Ιστορία46 Κυριάκος Κατσιμάνης14 Κύριλλος Λούκαρις2 Κωνσταντίνος Δεμερτζής1 Κωνσταντίνος Καβάφης3 Κωνσταντίνος Καναρης6 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή1 Κωνσταντίνος Καραμανλής11 Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος)2 Κωνσταντίνος Λινάρδος18 Κωνσταντίνος Μανιαδάκης6 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης4 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄8 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος8 Κωνσταντίνος Σημίτης4 Κωνσταντίνος Σμολένσκι2 Κωνσταντίνος Τσαλδάρης4 Κωνσταντίνος Φωτιάδης5 Κωνσταντινούπολη41 Κως4 Κώστας Βάρναλης1 Κώστας Περρίκος1 Κωστής Παλαμάς6 ΛΑ.Ο.Σ3 Λαθρομετανάστευση3 Λαικό Κόμμα7 Λαμία2 Λατινική Αμερική1 Λεονίντ Τρότσκι4 Λέσβος3 Λεωνίδας Παρασκευόπουλος1 Λόγιος Ερμής4 Λόρδος Βύρων8 Λουτράκι1 Λύσανδρος1 Μαζική πολιτική προπαγάνδα2 Μακάριος11 Μακεδονία48 Μακεδονικό Ζήτημα32 Μακεδονικός Αγώνας8 Μακεδονομάχοι5 Μάνη2 Μάο Τσε Τουνγκ2 Μαραθώνας3 Μάρκος Βαφειάδης9 Μάρκος Μπότσαρης1 Μάτζικερτ1 Μεγάλη Βρετανία37 Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia)1 Μέγαρο Μαξίμου1 Μέγας Αλέξανδρος8 Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών2 Μέγας Θεοδόσιος1 Μέγας Κωνσταντίνος1 Μελέτης Βασιλείου1 Μεσαίωνας5 Μέση Ανατολή2 Μεσόγειος2 Μεσολόγγι10 Μεσσήνη Μεσσηνίας12 Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974)43 Μέττερνιχ4 Μίκης Θεοδωράκης3 Μίκης Πρωτοπαπαδάκης8 Μικρά Ασία43 Μιλτιάδης ο Αθηναίος1 Μιλτιάδης Πορφυρογέννης1 Μιχαήλ Ψελλός3 Μνημείο14 Μοροζίνι2 Μουσολίνι12 Μπενιζέλος Ρούφος1 Μυστικές υπηρεσίες5 ναζισμός2 Νάξος2 Ναπολέων Βοναπάρτης2 Ναπολέων Ζέρβας10 Ναυαρίνο2 Ναύπακτος2 Ναύπλιο16 Ναυτική Ιστορία57 Νέα Δημοκρατία10 Νεοκλής Σαρρής1 Νεότουρκοι6 Νικήτας Σταματελόπουλος5 Νικηφόρος Φωκάς1 Νικίας2 Νικόλαος Δημητρακόπουλος1 Νικόλαος Λεωτσάκος3 Νικόλαος Πλαστήρας18 Νικόλαος Πολίτης1 Νικόλαος Στράτος5 Νίκος Ζαχαριάδης17 Νίκος Καζαντζάκης2 Νίκος Μπελογιάννης1 Νίκος Νικολούδης42 Νίτσε1 Ξάνθη1 Ξενοφών3 Οδυσσέας Ανδρούτσος1 Οδυσσέας Ελύτης4 Οδυσσέας Ιάλεμος2 Οδύσσεια7 Οθωμανική Αυτοκρατορία74 Οθωνική περίοδος (1832-1864)14 Οικουμενικό Πατριαρχείο8 Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά1 ομάδα των "Ιαπώνων"2 Όμηρος22 ομοφυλοφιλία1 Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)3 Οργάνωση "Χ"2 Ορθοδοξία32 π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος13 ΠΑ. ΣΟ. Κ.25 Παγκόσμιος Ιστορία23 Παλαιών Πατρών Γερμανός2 Παναγής Τσαλδάρης16 Παναγιώτης Δαγκλής1 Παναγιώτης Δεμέστιχας1 Παναγιώτης Κανελλόπουλος15 Πάνος Κορωναίος2 Πάτρα3 Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄5 Παύλος Γύπαρης4 Παύλος Κουντουριώτης14 Παύλος Μελάς2 Παυσανίας1 Παυσανίας Κατσώτας1 Παυσανίας ο περιηγητής1 ΠΕΑΝ2 Πειραιάς6 πειρατεία1 Πεισίστρατος1 Πελοποννησιακός πόλεμος7 Περικλής1 Περικλής Αργυρόπουλος1 Περικλής Γιαννόπουλος5 Περικλής Δεληγιάννης1 Περιοδικά Ιστορίας3 Περσικοί πόλεμοι10 Πετρέλαια στο Αιγαίο2 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης4 Πέτρος Γαρουφαλιάς1 Πέτρος Μακρής - Στάϊκος5 Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης13 Πλάτων9 Πλούταρχος7 Ποίηση και αισθητική18 Πόλεμος των Μπόερς1 Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι14 πολιτική δολοφονία18 Πολιτική Ιστορία17 Πολωνία2 Πόντος7 Πρίγκιπας Ανδρέας2 προπαγάνδα5 πρόσφυγες6 προσωκρατικοί φιλόσοφοι3 Προτεινόμενα3 Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές30 πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff1 Πύρρος της Ηπείρου1 Ρήγας Παλαμίδης1 Ρήγας Φερραίος3 ριζοσπάστης1 Ρόδος10 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία15 Ρώμη8 Ρωμηοσύνη5 Ρωσία23 Ρωσικο κόμμα3 Σάββας Γκαλιμαρίδης2 Σάμος1 Σαντόρε Σανταρόζα2 Σαντορίνη1 ΣΚΑΪ2 Σκάκι1 Σκωτία4 Σόλων3 Σοφοκλής Βενιζέλος3 Σοφοκλής Δούσμανης1 Σπυρίδων Μαρκεζίνης5 Σπυρίδων Τρικούπης3 Σταλινισμός15 Σταυροφορίες6 Σταφιδικό Ζήτημα2 Στέφανος Δραγούμης3 Στέφανος Σαράφης2 Στέφανος Σκουλούδης5 Στέφανος Στεφανόπουλος1 Στράβων5 Στρατής Μυριβίλης2 Στρατιωτικά κινήματα1 Στρατιωτική Ιστορία58 Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη3 Στυλιανός Γονατάς7 Στυλιανός Χούτας1 Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ2 Συνθήκη της Λοζάννης9 Συνθήκη των Σεβρών6 συντάξεις1 ΣΥΡΙΖΑ4 Σωκράτης3 Σώματα Ασφαλείας1 Ταγίπ Ερντογάν1 Τάγματα ασφαλείας2 Τείχος του Βερολίνου1 τεκτονισμός1 Τέχνες11 Τεχνολογία8 το παιχνίδι στην Ιστορία6 Τοπική Ιστορία1 Τουρκία20 Τουρκοκρατία (1453-1821)35 Τράπεζα της Ελλάδος5 Τράπεζες1 Τριπολιτσά2 Τσαούς Αντών (Φωστερίδης)1 Ύδρα5 Υποβρύχιο Παπανικολής1 υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ3 Υφαλοκρυπίδα1 Φαίδων Γκιζίκης3 Φαλμεράγιερ6 Φανάρι2 Φασισμός1 Φιλελληνισμός9 Φιλία1 Φιλική Εταιρεία9 Φιλολογικά και άλλα δοκίμια44 Φιλοποίμην2 Φιλορθόδοξη Εταιρεία1 Φιλοσοφία9 Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας25 Φλωρεντία1 Φλώρινα4 Φραγκοκρατία8 Φωκίων1 Φωτογραφικό Οδοιπορικό26 Χαλκιδική2 Χαράλαμπος Κατσιμήτρος3 Χαράλαμπος Τσερούλης2 Χαράτσι1 Χαρίλαος Τρικούπης13 Χαρίλαος Φλωράκης2 Χάτι Χουμαγιούν1 Χίτλερ17 Χούντα6 Χρεοκοπία10 Χρηματιστήριο4 χριστιανικό ολοκαύτωμα3 Χριστόδουλος Τσιγάντες1 Χριστούγεννα10 Χρυσόστομος Σμύρνης1 Χωροφυλακή2 Ψαρά3 ψυχολογία2 Ψυχρός Πόλεμος12 CIA4 John Iatrides1 K.K.E.44 KGB4 Mεσσήνη4 Robert Bruce2 Slider3 William Wallas2 Winston Churchil1
Εμφάνιση περισσότερων
"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας