Το αιματοβαμμένο φιρμάνι του Σουλτάνου για την εκτέλεση του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε'

«Επειδή χρέος των ανωτέρων και των αρχηγών, οιουδήποτε έθνους, είναι το επαγρυπνείν νυχθημερόν επί των εις την επιτήρησιν αυτών εμπεπιστευμένων προσώπων, το πληροφορείσθαι περί πασών των πράξεων αυτών και αναφέρειν εις την κυβέρνησιν πάντα τα μεταξύ αυτών ανακαλυπτόμενα εγκλήματα και οι Πατριάρχαι, όντες επίσης, ως εκ της θέσεως αυτών, ανώτεροι και αρχηγοί των υπηκόων, οίτινες ζώσιν εν ασφαλεία υπό την σκιάν της αυτοκρατορικής εξουσίας, οφείλουσιν, ίνα προ πάντων ώσιν άμωμοι, έντιμοι, χρηστοί και ειλικρινείς κεκτημένοι δε τας ιδιότητας ταύτας, αφ' ου εννοήσωσι τας αγαθάς και κακάς κλίσεις λαού τίνος, οφείλουσιν, ίνα προλαμβάνωσιν εγκαίρως τας κακάς δι' απειλών τε και συμβουλών, εν ανάγκη δια τιμωριών κατά τα παραγγέλματα της θρησκείας αυτών, και πληρούσιν ούτω μέρος της ευγνωμοσύνης ην οφείλουσι τη υψηλή Πύλη δια τας ευεγερσίας και τας ελευθερίας, ην απολαύουσιν υπό την αγοθοεργόν αυτής σκιάν.
 
Αλλ' ο άπιστος Έλλην Πατριάρχης, όστις όμως έδωκε  προηγουμένως τοσαύτα αφοσιώσεως δείγματα, δεν ηδυνήθη να μη συμμεθέξη νυν εις τας στάσεις και την επανάστασιν του έθνους αυτού, επιχειρισθείσαν υπό διαφόρων διεφθαρμένων ανθρώπων, επιλαθομένων εαυτών και παρασυρομένων υπό διαβολικών και χιμαιρικών ιδεών χρέος δε αυτού ην, όπως διδάξη τους αμαθείς, ότι προέκειτο ενταύθα περί επιχειρήσεως ματαίας, ουδέποτε δυναμένης ίνα πραγματοποιηθή, επειδη τα κακα σχέδια ουδέποτε θριαμβεύουσι κατα της μωαμεθανικης ισχύος και θρησκείας, λαβουσών την ύπαρξιν αυτών παρά του θεού από χιλίων και πλέον ετών, και διατηρηθησομένων μέχρι της τελευταίας κρίσεως, ως βεβαιεί ημάς ο ουρανός δια αποκαλύψεων και θαυμάτων. Εν τούτοις ένεκα της διαφθοράς της καρδίας αυτού ου μόνον δεν εγνωστοποίησεν, ουδ' ετιμώρησε τους απλούς ανθρώπους, οίτινες επλανήθησαν, αλλά, κατά πάσαν πιθανότητα, αυτός ο ίδιος μετέσχε κρυφίως ως αρχηγός της επαναστάσεως, ώστε αναποφεύκτως σχεδόν άπαν το Ελληνικόν έθνος, εν υπάρχουσι πολλοί αθώοι και δυστυχείς υπήκοοι, ουδέ την ελαχίστην ταύτης γνώσιν έχοντες, θέλει καταστραφή ίσως εκ θεμελίων και καταστή το αντικείμενον της οργής του Θεού.

Όταν η αστυνομία επληροφορήθη περί της επαναστάσεως, και αφ' ου αυτή εγνώσθη υπό του κοινού, η υψηλή Πύλη, υπό μόνης της συμπαθείας προς τους δυστυχείς αυτής υπηκόους ορμουμένη, εζήτησεν ίνα επαναγάγη αυτούς δια της γλυκύτητος εις την οδόν της σωτηρίας, και διεύθυνεν επί τούτω προς τον Πατριάρχην προσταγήν, διαλαμβάνουσαν διαταγάς και συμβουλάς αναλόγους προς τον σκοπόν τούτον, μετά διαταγής προς τον Πατριάρχην, όπως αναθεματίση πάντα τα μέρη του τόπου, ένθα ο τρόπος ούτος κατέστη αναγκαίος κατά των συμμετασχόντων της επαναστάσεως υπηκόων.
Άλλ' αντί να δαμάση αυτούς, και πρώτος αυτός να επανέλθη εις το χρέος αυτού, αυτός ο άπιστος υπήρξεν υπέρ πάντα άλλον ο άξων πασών των αταξιών, των μέχρι του δεδιαταραξασών την κοινήν ησυχίαν, επείσθημεν, ότι και αυτός εγεννήθη εις Πελοπόννησον, και ότι συμμετέσχε πασών των βιαίων πράξεων, ας τινές υπήκοοι πεπλανημένοι έπραξαν εκεί και εις την επαρχίαν των Καλαβρύτων. Ούτω λοιπόν αυτός ο ίδιος υπήρξεν αίτιος της εξοντώσεως και της απωλείας, ην βεβαίως θέλουσιν υποστεί τη βοήθεια του Θεού.
Επειδή δε επείσθημεν απανταχόθεν περί της προδοσίας αυτού ου μόνον κατά της υψηλής Πύλης, αλλά και κατά του ιδίου αυτού έθνους, αναγκαίον κατέστη, όπως αφαιρεθή το σώμα του από της γης και δια τούτο απηγχονίσθη, ίνα χρησιμεύση εις παράδειγμα δια τους λοιπούς.»

Εξεδόθη την 19 του μηνός Ρετζέπ έτος 1230
(10 Απριλίου 1821)

Η κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, όπου απαγχονίστηκε ο Γρηγόριος Ε´, παραμένει κλειστή και σφραγισμένη μέχρι και σήμερα, σε ένδειξη τιμής. Στο Πατριαρχείο εισέρχεται κανείς από τότε μόνο από τις πλάγιες πύλες.

ΠΗΓΕΣ


 

Σχόλια

 1. Τι μας λέει δηλαδή αυτό το φιρμάνι κ. Ι.Β.Δ ;

  Το ότι τον κρέμασαν με διαταγή του σουλτάνου είναι γνωστό .
  Αποδεικνύει μήπως την φιλοπατρία του Γρηγορίου ; Δεν νομίζω .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό έγγραφο, καθώς αποδεικνύει περίτρανα ότι ο Πατριάρχης αφόρησε τους επαναστάτες μετά από αφόρητες πιέσεις του Σουλτάνου και υπό το βάρος κινδύνου γενικής σφαγής τους.

  Στην τελευταία παράγραφο μου φαίνεται πως καταγράφεται ότι οι Οθωμανοί δεν αντιλαμβάνονταν τους εξεγερμένους Έλληνες αποκλειστικά ως ένα θρησκευτικό μιλλιέτ (όπως υποστηρίζεται ευρύτερα), αλλά ξεκάθαρα το φιρμάνι τους αντιδιαστελλει και ΦΥΛΕΤΙΚΑ (Επειδή δε επείσθημεν απανταχόθεν περί της προδοσίας αυτού ου μόνον κατά της υψηλής Πύλης, αλλά και κατά του ιδίου αυτού έθνους,).

  ένας ακόμη λόγος που το παραθέτω είναι γιατί ως φοιτητής σε προφορική εξέταση αντιμετώπισα με πάθος έναν "συνεργάτη" του διδάσκοντα καθηγητή κ. Πεσμαζόγλου ο οποίος προσπάθούσε να με πείσει ότι ο Πατριάρχης εκτελέστηκε ως αποτυχημένος υπάλληλος της Πύλης!!!

  Τέλος να υπενθυμίσω ότι ο Γρηγόριος ο Ε΄ είχε ευκαιρίες να φύγει και να γλιτώσει την ζωή του, πράγμα που δεν έπραξε. Επίσης υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις (όχι αποδείξεις) ότι γνώριζε για την Φιλική Εταιρεία για αρκετό καιρό πριν την επανάσταση (και είναι λογικό να γνώριζε καθώς ειδικά προς το τέλος λόγω των πολλών μυήσεων το "μυστικό" δεν ήταν και τόσο μυστικό).

  Αναμφίβολα ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε όπως και σημαντικό τμήμα του κλήρου, αντιλαμβάνονταν αλλιώς τις πρωτεραιότητες των Ορθοδόξων. Πιστεύω πάντως ότι είναι Ιστορικό ψεύδος όταν του αποδίδεται προδοσία από δωδεκαθειστικούς αριστεριστικούς και αθειστικούς κύκλους, για τον αφορισμό (ο Σκαρίμπας έφτασε να γράψει ότι η εκτέλεση του Πατριάρχη έγινε...κατά λάθος!! Ναι μάλλον ήταν συννωνυμία...).

  Κατά την γνώμη μου λοιπόν φίλε "Μακεδόνα", ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ ήταν με εμάς και όχι με τους άλλους.Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι σφαγές στην Τριπολιτσά που έκαναν οι Έλληνες ήταν αντίποινα για τηνν εκτέλεση του Πατριάρχη τους.

  Ένα πολύ καλό σχετικό βιβλίο είναι του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου με τίτλο "Γρηγόριος Ε΄, ο Πατριάρχης της Οδύνης". Σας το συνιστώ θερμά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σχολιάστε με τον Λογαριασμό σας Google εάν θέλετε να είστε σε θέση να διαχειρίζεστε τα σχόλιά σας στο μέλλον. Εάν σχολιάζετε ανώνυμα, δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το σχόλιό σας. Μάθετε περισσότερα

   Ο αφορισμός υπεγράφη μόνο απο τους δύο εκ των τεσσάρων ορθόδοξων πατριαρχών....οι πατριάρχες Αντιόχειας και Αλεξάνδρειας δεν υπέγραψαν αν και ήταν υπήκοοι του σουλτάνου...αυτό πιστοποιεί οτι ο Γρηγόριος δεν πιέστηκε ούτε του ζητήθηκε κάτι απο το σουλτάνο.....όλοι οι ιστορικοί το γνωρίζουμε αλλά το αποσιωπούμε....

   Επίσης μην ξεχνάμε (ου γαρ εστίν εξουσία ειμή υπό θεού......αι δε ούσαι υπό θεού τεταγμέναι......)

   Επί Καποδίστρια και πριν καλά-καλά οριστικοποιηθούν τα σύνορα ο Πατριάρχης προβαίνει σε ανακοινωση ζητώντας απο την ελληνική κυβέρνηση να παραδώσει τα όπλα και να ζητήσει συγχώρεση απο τον Σουλτάνο!...και ο σουλτάνος θα δείξει την φιλεσπλαχνία του !!!!.....

   Οποιος αμφισβητεί τα παραπάνω τον προτρέπω να ανατρέξει σε όποιο ιστορικό θέλει .... Παπαρρηγόπουλο,Κορδάτο,εκδοτική Αθηνών κλπ.

   Ο Τσολάκογλου που συνεργάστηκε με τους Γερμανούς δικάστηκε και καταδικάστηκε απο το λαό αλλά και τα δικαστήρια ως δοσίλογος......σε τι διαφέρει ο Τσολάκογλου απο τον Γρηγόριο;;;;;;;

   Διαγραφή
 3. Αγαπητε φίλε "Φιλίστωρ" . Ο Γρηγόριος δεν δέχτηκε καμία πίεση στον τρίτο αφορισμό ο οποίος ήταν εμπιστευτικός και απευθύνονταν αποκλειστικά προς τους Αρχιερείς (όχι στον κατώτερο Κλήρο) χωρίς εντολή του Σουλτάνου .

  (αλλά ξεκάθαρα το φιρμάνι τους αντιδιαστελλει και ΦΥΛΕΤΙΚΑ) Εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό .

  Ο μητροπολίτης Πισιδίας Ευγένιος (μέσα στον γενικό χαμό που έγινε στην πόλη μετά την κήρυξη της επανάστασης) , που απὸ καιρὸ φιλοδοξούσε να γίνει πατριάρχης, βρήκε την ευκαιρία να κατηγορήσει στον σουλτάνο τον Γρηγόριο Ε΄, πως ήταν δήθεν γνώστης της προετοιμασίας της Ἐπανάστασης και δήθεν μέλος της Φιλικῆς Ἑταιρείας . (Όποιος είχε λεφτά και την εύνοια του σουλτάνου γινόταν πατριάρχης - σε διάστημα 77 ετών (1623-1700) έγιναν περίπου 50 αλλαξοπατριαρχίες)

  Ὁ Γρηγόριος φίλε μου ουδεμία σχέση είχε με την «ελληνικὴ φιλοπατρία» και την «ελληνοπρέπεια», που του αποδίδεις . Είχε αντιδράσει πολὺ πριν την επανάσταση, όπως μαρτυρεί πατριαρχικὸ γράμμα (εγκύκλιος διαταγή), που έστειλε στους νησιώτες, να μην στασιάσουν και να μην δεχθούν τις προτάσεις της Ρωσσίας προς επανάσταση:
  «Καὶ ἄλλοτε διὰ πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡμῶν ἐγκυκλίων γραμμάτων ἐδηλώσαμεν πρὸς πάντας τοὺς ὁμογενεῖς ἡμῶν εὐσεβεῖς...τῆς κραταιᾶς καὶ ἀηττήτου Βασιλείας τὸ χρέος ὅπου ἔχομεν νὰ φυλάττωμεν τὸ πιστὸν ἡμῶν τοῦ ραγιαλικίου καὶ νὰ δεικνύωμεν πάντοτε λόγοις καὶ ἔργοις καὶ κατ’ἐξοχὴν ἐν τοῖς παροῦσι καιροῖς...νὰ διατηρήσητε ἑαυτοὺς ἀνωτέρους πάσης διαβολῆς καὶ ἐνέδρας τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐχθρῶν τῆς κραταιᾶς βασιλείας...δίκην σάλπιγγος ἐπηχήσαμεν εἰς ὅλων τὰς ἀκοάς...νὰ μὴν τολμήσητε καθ’οἱονδήποτε τρόπον νὰ δεχθῆτε ποτὲ τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐχθροὺς κατὰ τῆς κραταιᾶς βασιλείας...». Τὸ πατριαρχικὸ αὐτὸ γράμμα, ποὺ γράφτηκε τὸν Μάιο τοῦ 1807, ὑπάρχει δημοσιευμένο στὸ «Ἀρχεῖο τῆς Κοινότητας Ὕδρας» (τόμος 3ος, σελ.41-45). Ὁ σύγχρονος τῆς Ἐπανάστασης ἱστορικὸς Σπυρ.Τρικούπης γράφει σχετικὰ μὲ τὸ Γρηγόριο: «Ὁ Πατριάρχης ἑταῖρος ,ὃ ἐστὶ συνωμότης κατὰ τῆς τουρκικῆς ἐξουσίας ,δὲν ἦτο και ,ὄχι μόνον οὐδόλως ἐνεθάρρυνε τὴν ἑλληνικὴν ἐθνεγερσίαν, ἀλλὰ καὶ πάντοτε ἀπέτρεπε τοὺς πρὸς οὗς διελέγετο φιλεπαναστάτας, θεωρῶν ἐθνοφθόρον τὸ τοιοῦτον τόλμημα.»

  Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά , αλλά ο χώρος δεν προσφέρεται ... εν ολίγοις δεν πιστεύω πως ήταν μαζί μας ...

  Με εκτίμηση
  Μακεδόνας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. εγώ επιμένω ότι ο Γρηγόριος ο Ε΄ τήρησε πατριωτική στάση. Για τα ενδιαφέροντα σημεία που θίγεις δεν βρήκα τίποτε ούτε στον βακαλόπουλο ούτε στον Σπυρίδωνα Τρικούπη.

  Αντιθέτως σύμφωνα με τον Βακαλόπουλο ο πατριάρχης γνώριζε για την επανασταση πολύ πριν αυτή γίνει.

  Αν λοιπόν ήταν προδότης θα την κατέδιδε στον Σουλτάνο.

  Δεν το έκανε και έχασε το κεφάλι του.

  Ότι ο Γρηγόριος Ε ήταν κατά του Διαφωτισμού και του ξεσηκωμού χωρίς σοβαρή προετοιμασία, αλλά με την επίκληση μιας "ανώτατης αρχής" που σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η αρχή υπήρχε μόνο στο μυαλό του Σκουφά...ε ναι! αυτό ισχύει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπέρα φίλε μου.

  ". Για τα ενδιαφέροντα σημεία που θίγεις δεν βρήκα τίποτε ..."

  Τι ακριβώς δεν βρήκες ; Αν μπορώ να βοηθήσω .

  Το πατριαρχικὸ γράμμα που αναφέρω στο προηγούμενο σχόλιο μου γράφτηκε τον Μάιο του 1807, και υπάρχει δημοσιευμένο στο «Αρχείο της Κοινότητας Ύδρας» (τόμος 3ος, σελ.41-45).

  Ο δε σύγχρονος της Επανάστασης ιστορικὸς Σπυρ.Τρικούπης γράφει σχετικά με τον Γρηγόριο: «Ὁ Πατριάρχης ἑταῖρος ,ὃ ἐστὶ συνωμότης κατὰ τῆς τουρκικῆς ἐξουσίας ,δὲν ἦτο και ,ὄχι μόνον οὐδόλως ἐνεθάρρυνε τὴν ἑλληνικὴν ἐθνεγερσίαν, ἀλλὰ καὶ πάντοτε ἀπέτρεπε τοὺς πρὸς οὗς διελέγετο φιλεπαναστάτας, θεωρῶν ἐθνοφθόρον τὸ τοιοῦτον τόλμημα.»

  Διακρίνω ειρωνεία στην τελευταία παράγραφό σου ; Δώσμου ένα στοιχείο όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως ο Γρηγόριος συέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στον διαφωτισμό ή στην επανάσταση . Εκτός και αν θεωρείς του αφορισμούς και τις καταδίκες αγωνιστών και λογίων ως διαφωτισμό .

  Να σου αφιερώσω και κάτι από τον Μακρυγιάννη (όπου Ναπολέων , βάλε Φιλιστωρ): Πάμε, Ναπολέων, να ιδούμεν τους παλιούς τους Έλληνες εις το μέρος οπού κατοικούνε, να ᾿βρούμε τον γέρο Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Θεμιστοκλή, τον λεβέντη Λεωνίδα και να τους ειπούμεν τις χαροποιές είδησες, ότι αναστήθηκαν οι απόγονοί τους, οπού ήταν χαμένοι και σβυσμένοι από τον κατάλογον της ανθρωπότης. Αυτείνοι οι αγαθοί και οι δίκαιγοι, το φως της αλήθειας, οι γενναίγοι ᾿περασπισταί της λευτεριάς, με πατριωτισμόν, με καθαρή αντρεία, μ᾿ αρετή κι᾿ όχι δόλον κι᾿ απάτη επλούτηναν την ανθρωπότητα από αυτά κι᾿ αν ήταν αυτείνοι φτωχοί εις τα προσωρινά και μάταια, είναι πλούσιοι πολύ εις τα ᾿στορικά του κόσμου. Δι᾿ αυτούς ήταν τα έργα τους αγώνες της αρετής.

  Καλό σου βράδυ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. πάλι ο καπηλευτής του ονόματος των Μακεδόνων ο νεοπαγανιστής άρχισε τις προσπάθειες να προσαρμόσει την ιστορία στην αρχαιοπληξία του!
  Ο Γρηγόριος ο Ε΄ και αναγκαστικά και καλώς έπραξε!Ο σουλτάνος είχε αρχίσει τρομερές σφαγές στην Κωνσταντινούπολη εναντίον του εκεί ελληνισμού!Μελέτησε και δες πόσους είχε σφάξει από τους επιφανείς και πως προσπαθούσαν να πείσουν τον Γρηγόριο τον Ε΄ να φύγει για να γλιτώσει,πράγμα που φυσικά δεν δέχτηκε...Όσο για τους αρχαίους "παπάδες" που πας να δείξεις ότι μόνο στον χριστιανισμό υπάρχουν διεφθαρμένοι ιερείς σε παραπέμπω στον Αριστοφάνη...κοινό φαινόμενο κάθε ιερατείου η διαφθορά.
  Μην προσπαθείτε οι αρχαιόπληκτοι να βγείτε πιο Έλληνες από εμάς του χριστιανούς,οι δε μανία σας για το ποιος είναι πιο Έλληνας ή γνήσιος Έλληνας (λες κι εσύ και ο κάθε αρχαιόπληκτος παίζατε τάβλι με τον Περικλή χθες...) είναι φαιδρό,μην πω τίποτε άλλο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ιστορικός Δ. Κόκκινος γράφει:" Η πράξη αυτή του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' δεν ήταν αποτέλεσμα ολιγοπιστίας από αδυναμία, αλλά πράξη συνέσεως και σκληρή προσπάθεια για αποτροπή του μεγάλου κακού, των σφαγών"

  Σύμφωνα με τον Τ. Κανδηλώρο, βιογράφο του Πατριάρχη, ο Γρηγόριος "Ως αντιπρόσωπος του Χριστού ουδέποτε έπρεπεν να υπογράψει έγγραφον εις το οποίον δεν επίστευεν. Αλλ' ως αρχηγός κινδυνεύοντος έθνους ώφειλε να στέρξει μέτρον, όπερ έστω και προσωρινώς έσωζε τους ανίσχυρους και εμπεπιστευμένους αυτώ πληθυσμούς εκ της σφαγής"

  Σύμφωνα επίσης με την επιστολή που απέστειλε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης προς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τους Σουλιώτες, στις 19 Ιανουαρίου: "Ο μεν Πατριάρχης βιαζόμενος παρά τας Πόρτας (σσ. Τουρκική Αυλή) σας στέλλει αφοριστικά και εξάρχους παρακινώντας σας να ενωθήτε με την Πόρτα, εσείς όμως να τα θεωρείται ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βία και δυναστείαν και άνευ θελήσεως του πατριάρχου"

  Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτικής Αθηνών, τόμ. ΙΒ', σ. 32 και 36 (Α. Δεσποτόπουλος) γράφει σχετικά: "...Επικρίθηκε εν τούτοις ο Πατριάρχης και επικρίνεται ακόμη, επειδή έστερξε στον αφορισμό και έστειλε τις νουθετικές εγκυκλίους. Οι επικριτές όμως δεν αναλογίζονται τι θα πάθαινε το ΄Εθνος, αν ο Πατριάρχης τηρούσε αρνητική στάση απέναντι στις αξιώσεις του Σουλτάνου. Συμμορφώθηκε, άλλωστε, τότε ο Πατριάρχης προς την σταθερή παράδοση της Εκκλησίας, που με παρόμοια στάση κατόρθωνε σε ανάλογες κρίσιμες περιστάσεις να σώζει το Γένος. Άλλωστε θα ήταν εντελώς παράλογη και ανεύθυνη διαφορετική απόφαση. Αν δεν γινόταν ο αφορισμός, ήταν σχεδόν βέβαιο, ότι θα εξοντώνονταν εκατοντάδες χιλιάδες ορθοδόξων χριστιανών".

  Ο Th. Gordon, ιστορικός του Αγώνα (Ιστορία της Ελλην. Επαναστάσεως, μετάφρ. Φ. Βράχα, τομ. Α', σ. 134) γράφει: "Δεν τολμούμε να βεβαιώσουμε, πως ο Πατριάρχης και τα μέλη της Συνόδου ήταν απόλυτα αθώοι συνωμοσίας κατά του κράτους. Αντίθετα, έχομε λόγους να πιστεύουμε, ότι ο Γρηγόριος γνώριζε την ύπαρξη της Εταιρείας και ότι μερικοί από τους άλλους Ιεράρχες ήταν βαθειά πλεγμένοι στις μηχανορραφίες της".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Και ένα τελευταίο επιχείρημα. Όλοι οι "αφορισμένοι" επαναστάτες δεν αντιμετώπισαν τον Πατριάρχη ως ένα μισητό φιλότουρκο παπά, αλλά ως ένα αγαθό νεομάρτυρα.

  καλό είναι λοιπόν, να θεωρούμε και να κρίνουμε και με τα δεδομένα εκείνης της εποχής.

  Επαναλαμβάνω πως δεν λέω ότι ο Πατριάρχης ήταν υπέρ της Επανάστασης. Απλά τήρησε μια υπεύθυνη στάση σύμφωνα με τις συνθήκες που αντιμετώπιζε ο ίδιος, όταν δηλαδή έπεφτε να κοιμηθεί περικυκλωμενος από γεννίτσαρους, μέσα σε ένα καταθλιπτικό κλίμα μυσουλμανικού φανατισμού και μίσους, με τον Τσάρο (την "αόρατη αρχή") και την πανίσχυρη "Ιερά συμμαχία" ήδη να έχει καταδικάσει το κίνημα.

  Επίσης φίλε μακεδόνα θα αντιστρέψω λίγο τους όρους με μια υποθετική ερώτηση που θέλει όμως μια έντιμη απάντηση. Αν ο Γρηγόριος ο Ε ήταν επίσκοπος στην Πελοπόννησο, μέσα σε παλλαικό ενθουσιασμό και περιτρυγιρισμένος από ένοπλους χριστιανούς επαναστατες θα ευλογούσε τα όπλα η όχι;

  υ.γ. δεν είχα καμια πρόθεση ειρωνείας. Την τελευταία παράγραφο διαβάστε τι αυτολεξεί και επιμένω σε αυτή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "Χριστιανόπληκτε" sapphire ,το να μάθεις μία λέξη , έναν χαρακτηρισμό και να τον αποδίδεις σε κάποιον θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζεις τι σημαίνει . Μάθε λοιπόν τι σημαίνει "καπηλευτής" και μετά μιλάμε ... και προσπάθησε να καταλαβαίνεις τι διαβάζεις , τι γράφει ο άλλος ...

  Αρχαίοι "παπάδες" ο Πλάτωνας , ο Θεμιστοκλής , ο Σωκράτης , ο Λεωνίδας !!! Θα ΄πρεπε να ντρέπεσαι ...

  Ο Αριστοφάνης ήταν ο μεγαλύτερος από τους αρχαίους Έλληνες κωμωδιογράφους ... που κολάει εδώ , μόνο εσύ το γνωρίζεις ...

  Δεν προσπαθώ να βγω πιό Έλληνας από κανέναν ... αυτά τα λένε οι "απολογητές" για να μην χάσουν την πελατειακή σχέση που έχουν με κάτι "πρόβατα" σαν και του λόγου σου . Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ιστορική αλήθεια και τιποτε άλλο .

  Καλό σου βράδυ φίλτατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φίλε μου Φιλίστωρ ,Θα τοποθετηθώ στο σύνολο του σχολίου σου .
  Ο Γρηγόριος αφόρισε την επανάσταση για τους εξης απλούς λόγους :
  α) Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια αποτίναξης του ζυγού ήταν αντιχριστιανική
  β) Γιατί θα θίγονταν τα συμφέροντα της Πύλης, τα οποία ο ίδιος ο Πατριάρχης ορκίστηκε να φυλάττει
  γ) Γιατί θα κινδύνευε να χάσει τα προνόμιά του
  δ) Γιατί η ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους θα περιόριζε το ρόλο του και την επιρροή του, τόσο θρησκευτικά (με την πιθανή αυτονόμηση της ελλαδικής εκκλησίας όπως και έγινε) όσο και πολιτικά (ελλείψει πολιτικής αρχής το πατριαρχείο είχε και πολιτικό ρόλο στους κατακτημένους ραγιάδες).
  ε) Γιατί ο πατριάρχης υπερεκτίμησε τη θέση που είχε το πατριαρχείο στη συνείδηση των Ελλήνων σε σχέση με το εθνικό συναίσθημα και θεώρησε πως ο λόγος του θα έπιανε τόπο. Δυστυχώς γι'αυτόν, οι επαναστατημένοι είχαν άλλη άποψη.

  Για την επιστολή στους Σουλιώτες ... Ο Υψηλάντης ήταν χρόνια διπλωμάτης. Γνώριζε πολύ καλά την επίδραση που θα είχε πάνω στους αγωνιστές ο αφορισμός του πατριαρχείου. Προσπαθώντας να αμβλύνει τις εντυπώσεις, τους λέει αυτά που τους λέει. Προσπαθεί να τους πείσει πως ο αφορισμός είναι ψεύτικος και να μη δώσουν σημασία.

  Ο εγκυρότερος μελετητής της περιόδου, καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης στο βιβλίο του «Νεοελληνικός Διαφωτισμός» (Μ.Ι.Ε.Τ. 1996) γράφει τα εξής για την στάση και τις θέσεις της εκκλησίας:

  Οι απόψεις αυτές διατυπώνονται στο περιφημότερο από τα άντεπαναστατικά κείμενα πού εκδόθηκαν κατά τη δεκαετία του 1790, το φυλλάδιο «Διδασκαλία Πατρική», πού αποδίδεται στον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων Άνθιμο Στ' και τυπώθηκε το 1798 στο ανασυγκροτημένο πατριαρχικό τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη. Το Πατριαρχείο δεν είχε τυπογραφικό πιεστήριο από την εποχή της πατριαρχίας του Κύριλλου Λούκαρη, στις αρχές του δέκατου εβδόμου αιώνα. Το γεγονός ότι μπόρεσε να επανασυγκροτηθεί, εκείνη ακριβώς την εποχή και με την έγκριση των οθωμανικών αρχών, τυπογραφείο υπό τον άμεσο έλεγχο του Πατριαρχείου ήταν ενδεικτικό της πιεστικής ανάγκης πού ένιωθαν τόσο ή Εκκλησία όσο και ή Πύλη να καταπολεμήσουν τα ρεύματα των νέων Ιδεών, πού διαδίδονταν μέσω των εκδόσεων των τυπογραφείων της διασποράς και ιδιαίτερα εκείνων της Βενετίας και της Βιέννης. Ή «Διδασκαλία Πατρική» προειδοποιούσε αυστηρά για «τας νεοφανείς ελπίδας της Ελευθερίας», τις οποίες ο συγγραφέας θεωρούσε ως «νεοφανή και έντεχνον παγίδα», το τελευταίο τέχνασμα το όποιο «έμεθοδεύθη» «ο πρώτος αποστάτης διάβολος» για να παραπλανήσει τους ευσεβείς. Ως αντίδοτο στην επώδυνη φωνή της ελευθερίας, ο συγγραφέας συμβούλευε υποταγή στην «ισχυράν βασιλείαν των Οθωμανών», ή οποία ήταν το δώρο του θεού προς τους ορθόδοξους χριστιανούς, σταλμένο για να τους προστατεύει από τις αιρέσεις. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ή Οθωμανική αυτοκρατορία είχε δημιουργηθεί από τον θεό εκ του μηδενός, σε μια εποχή πού ή χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία άρχισε να «χωλαίνει εις τα της ορθοδόξου πίστεως φρονήματα», με σκοπό να «είναι εις μεν τους Δυτικούς ωσάν ένας χαλινός, εις δε τους Ανατολικούς ημάς πρόξενος σωτηρίας».

  συνέχεια στο επόμενο μήνυμα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οι πραγματικοί ορθόδοξοι χριστιανοί, κατά συνέπεια, όφειλαν να υποταχθούν με ευγνωμοσύνη στους θεόσταλτους αφέντες τους και να ξεχάσουν κάθε μάταιη συζήτηση για απατηλές ελευθερίες πάνω σ' αυτή τη γη. Το «νυν θρυλλούμενον σύστημα της ελευθερίας», πού είχε εμφανισθεί στις χώρες της Δύσης εκείνη την εποχή, αντέβαινε προς «τα ρητά της θείας Γραφής και των Αγίων Αποστόλων, οπού μας προστάζουν να υποτασσόμεθα εις τας υπερέχουσας αρχάς». Δεν αντιπροσώπευε παρά αναρχία και «ακαταστασία», οπού «το καθ' αυτό σκοπούμενον ταύτης της ελευθερίας μία μισητή ολιγαρχία και τυραννία, ως εκ της πείρας φαίνεται». Ό υπαινιγμός σε σχέση με τις πολιτικές περιπέτειες της Γαλλικής Επανάστασης ήταν σαφής σ’ αυτές τις τελευταίες προειδοποιήσεις. (σελ. 276-277).

  Όταν ο Κοραής (που απάντησε στην «Διδασκαλία Πατρική» με το φυλλάδιό του «Αδελφική Διδασκαλία») έμαθε αργότερα τον θάνατο του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, αναφώνησε: «Τώρα ο Σουλτάνος σκοτώνει και τους φίλους του;»

  Η απάντηση στην ερώτησή σου αν ο Γρηγόριος ο Ε΄ ωε επίσκοπος θα ευλογούσε τα όπλα είναι πως ΟΧΙ , δεν θα τα ευλογούσε , όπως δεν τα ευλόγησε κανένας από τους 30 (αν δεν κάνω λάθος) επισκόπους στην Πελλοπόνησο τότε (πλην ενός , του Παπαφλέσσα ).

  Απάντηση στο υ.γ. : Ωραία . Γίνε πιό σαφής τότε ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τα ίδια και τα ίδια από τους αντιχριστιανούς "Ελληνάρες". Δεν ήξεραν όλοι οι άλλοι, δεν ήξερε ο Υψηλάντης, και ξέρουν αυτοί, οι ημιμαθείς και αγράμματοι 200 χρόνια μετά.
  Όσο και να σας ενοχλεί ο Γρηγόριος Ε' υπήρξε εθνομάρτυρας, κι ο κλήρος υπήρξε πρωτεργάτης στην επανάσταση. Εσείς πάτε να κάνετε καμιά θυσία στην Αθηνά να ξελαμπικάρετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ό,τι λέει η αλήθεια και η λογική, όχι ό,τι θέλει η προπαγάνδα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η αλήθεια είναι μία , το ψέμα χρειάζετε να εφευρεθεί ... Ανοίξτε και διαβάστε κανένα βιβλίο ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ρε εμπαθέστατε παγανιστόπληκτε ψεύτη που χαρακτηρίζω εγώ αυτούς που ανέφερες ως αρχαίους παπάδες;μιλάω για το πως αναφέρει ανόητε ο Αριστοφάνης τους αρχαίους ιερείς για να πω ότι πάντα και σε κάθε θρησκεία υπήρχαν και διεφθαρμένοι,τώρα για τ'άλλα καπηλευτή του ελληνισμού (γιατί πρέπει να χλαμυδοφορείς και να στηρίζεσαι σε ψεύδη για να είσαι Έλληνας,εσύ απευθείας απόγονε του Βουκεφάλα) δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τίποτε άλλο από ονόματα όπως του Σαλώνων Ησαία (και τη σχέση του με τον Γρηγόριο το Ε' και την αλληλογραφία τους) που έπεσε ηρωικά στη μάχη της Αλαμάνας και το τι λέει ο Μακρυγιάννης για την προσφορά του κλήρου,για μάθε σε κάθε περιοχή πως άρχισε η επανάσταση τυφλωμένε ανιστόρητε και μετά μίλα και κυρίως μετά βρύσε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μην κάνεις τον έξυπνο sepphire διότι μόνο τέτοιος δεν είσαι .

  Ανάφερα : τον γέρο Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Θεμιστοκλή, τον λεβέντη Λεωνίδα και απάντησες : Όσο για τους αρχαίους "παπάδες" . Καπηλευτής και ψεύτης είσαι εσύ και όλοι οι όμοιοί σου , που χωρίς να ανοίξετε ένα ιστορικό βιβλίο γίνατε ειδήμονες .

  Μάθε λοιπόν άσχετε ιστορικέ πως μπορώ να σου αναφέρω κληρικούς πολλούς περισσότερους απ΄όσους γνωρίζεις εσύ που πράγματι δώσαν την ζωή τους για τον αγώνα . Αυτοί όλοι΄όμως , ήσαν του "κατώτερου" κλήρου .

  Ο Ησαϊας (Ηλίας) είναι ο μόνος ανώτερος κληρικός (αν και κατέθεσε τα άμφιά του ) που έπεσε στον αγώνα ... ο μόνος !!

  Μαθήματα ιστορίας να κάνεις στους χριστιανόπληκτους αδελφούς σου , όχι σε μένα .

  ΥΓ. Δεν έβρισα κανέναν σε αντίθεση με σένα που σε διακατέχει χριστιανικό ήθος ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Συνεχίζεις να μην καταλαβαίνεις,εμπάσει περιπτώσει αυτό που εννοούσα είναι ότι όπως ανέφερα σε κάθε θρησκεία υπάρχει διαφθορά αναπόφευκτα λόγω της μεγάλης λεπτότητας του θέματος και της ανησυχίας του ανθρώπου που βρίσκουν κάποιοι αφορμή να την εκμεταλλευτούν και μιας κι εσύ είσαι νεοπαγανιστής σου ανέφερα τι λέει στις κωμωδίες του Αριστοφάνης για τους τότε ιερείς και μάντεις με τους οποίους ήταν καυστικότατος!Αυτό εννούσα,αν δεν κατάλαβες ή αν έγινε λεκτική παρεξήγηση στο διευκρινίζω για ακόμα μία φορά εδώ!

  Ο Ησαϊας κατέθεσε ορθότατα τα άμφιά του μετά από συνεννόηση με τον Π.Π.Γερμανό και τους άλλους ιεράρχες της Πελοποννήσου γιατί ένας ιερέας ή αρχιερέας δεν μπορεί να πολεμάει και να σκοτώνει κόσμο (παρά το γεγονός ότι πολλοί άλλοι πολέμησαν κανονικά χωρίς να παρετιθούν),για να ξέρεις πάντως η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη μένουν ανεξάρτητα από άμφια ή οτιδήποτε άλλο ακόμα και από αλλαγή θρησκείας!και τα κατέθεσε γι'αυτό όχι από αποκήρυξη της πίστης όπως θα 'θελες,μην ξεχνάς ότι σκοτώθηκε με τον σταυρό στο χέρι!
  Τώρα το αν ξέρεις παρά πάνω από ΄μένα και το αν έχω ή όχι διαβάσει πολλά βιβλία ιστορίας είναι γελοίο μόνο να το συζητάμε!Ούτε σε ξέρω ούτε με ξέρεις,σε σχολιάζω όμως από αυτά τα ανιστόρητα που γράφεις στο ιστολόγιο σου και σε διάφορα άλλα!
  Αν είσαι έξυπνος όπως λες θα είχες κατανοήσει σε τι σχοινί έπρεπε να βαδίσει ο ανώτερος κλήρος και αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις διαφθοράς και βολέματος νομίζω ότι τα πήγαν μια χαρά (και μην πεις ότι η διαφθορά και το βόλεμα είναι χριστιανικό φαινόμενο...θα σου πω δυο ονόματα μόνο Αλκιβιάδης και Ανδρέας Παπανδρέου,κανένας από τους δύο δεν ήταν χριστιανός).Να θυμίσω απλώς ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας όπως για παράδειγμα οι Σπέτσες και η Σύρος η Επανάσταση άρχισε μαζί με το "Χριστός Ανέστη" το βράδυ της Αναστάσεως της χρονιάς εκείνης και από τους επισκόπους!Στη Σύρο για παράδειγμα την ώρα που ο ορθόδοξος επίσκοπος κήρυξε την Επανάσταση ο Φράγκος ύψωσε την γαλλική σημαία για να προστατευτεί η κοινότητά του.Τώρα τι άλλο να αναφέρω;ότι από τους 50 περίπου διδασκάλους του Γένους οι 45 ήταν κληρικοί;για τον Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο;για τον Αλεξανδρείας Θεόφιλο;για το ότι το 1/3 της συνόδου που "αφόρησε" την επανάσταση ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας (για την ακρίβεια την απόφαση δεν πήρε κάποια ιεραρχική σύνοδος αλλά η κληρικολαϊκή συνέλευση της Πόλης όταν ήδη επί ένα μήνα είχαν γίνει τρομερές σφαγές στην Πόλη και αν κάποιος ξέρεις από εκκλησιαστικά θα δει ότι το κείμενο δεν είναι αφορισμός και αν κάποιος ξέρει από ιστορία θα ξέρει ότι επί της ουσίας στάλθηκε σε ελάχιστα άτομα και με πολύθ καθυστέρηση);για τις επιστολές του Γρηγορίου του Ε' στον Ησαϊα;για προεπαναστατικές μορφές όπως ο αρχιεπίσκοπος Λαρίσης και Τρίκκης Διονύσιος ο Φιλόσοφος;ή μήπως περίμενες γερόντια όπως ήταν οι περισσότεροι επίσκοποι να είναι ικανοί να πάρουν όπλο;ο Ησαϊας ήταν και νέος σχετικά,38 χρόνων.Αυτό που αναφέρει ο Μακρυγιάννης ότι το 1/4 των μοναχών σκοτώθηκε στην Επανάσταση;να αναφέρω τον Άνθιμο Γαζή;
  Και ακόμα και να βγάλουμε έξω εντελώς τους εκκλησιαστικούς άνδρες ο Μακρυγιάννης που αγγίζει την αγιότητα που ο λόγος του είναι βαθειά θεολογικός τι ήταν;μην πεις ότι λάτρευε κανέναν Γανυκήδη!ο Κωλοκοτρώνης ο βαθύτατα θρησκευόμενος;ο Κανάρης;ο Μαυρομιχάλης;ακόμα και άτομα σαν τον Ανδρούτσο...σε παραπέμπω σε δηλώσεις και γραπτά τους!
  Η διοίκηση της εκκλησίας πάντως πολύ ορθά έκανε και έδειξε διπλωματία καθ'όλη την διάρκεια της τουρκοκρατίας,χωρίς όμως να της λείπει και ο ηρωισμός και η αυταπάρνηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Και επιτέλους ξεκαθαρίστε που ακριβώς και τι στοχεύετε εσείς οι νεοπαγανιστές να δείξετε...μήπως το ότι ο χριστιανισμός επέδρασε δυσμενώς στην Επανάσταση;μα είχαμε νέφος νεομαρτύρων και όλοι οι οπλαρχηγοί ήταν πολύ θρησκευόμενοι!μήπως ότι οι κληρικοί δεν πήραν μέρος;χαζό και εύκολα απορριπτόμενο επιχείρημα...μήπως ότι η ανώτατη ιεραρχία ήταν ανθελληνική;μα αυτή διατήρησε το Γένος!μην ξεχνάς για ποια εποχή μιλάμε,με ποιους είχαμε να κάνουμε,ποια και αν υπήρχε η σημασία του έθνους τότε κτλ κτλ...ή μήπως θέλετε να δείξετε ότι μας απελευθέρωσε καμιά ομάδα Ε και ο κεραυνός του Δία...;για οργανωθείτε καλύτερα...πείτε στα φιλαράκια σας από το εξωτερικό που σας χρηματοδοτούν κιόλας να σας τα μάθουν καλύτερα!
  Επίσης να πω ότι όχι εγώ δεν είπε καπηλευτής γιατί εγώ δεν αποκλείω κάποιον από το να είναι Έλληνας με βάση το θρήσκευμα και τα πιστεύω όπως πάντα κάνετε εσείς!Δεν πουλάω εγώ ελληνισμό για δύναμη και ακολούθους όπως κάνετε εσείς!δεν πουλάω ελληνισμό για να τον διαιρέσω όπως κάνετε εσείς!δεν καπηλεύομαι εγώ αρχαία σύμβολα ούτε το παίζω ότι χτες έπιναν καφέ με τον Σωκράτη όπως εσείς!γιατί εγώ δεν λέω ότι "διώξαμε το '21 τον Τούρκο η επανάσταση δεν τελείωσε μέχρι να σφάξουμε και τον τελευταίο ιουδαιοχριστιανό" όπως λένε οι ομόδοξοί σου,λες και αυτοί που έκαναν την επανάσταση δεν ήταν και μάλιστα ακραιφνώς "ιουδαιοχριστιανοί"!Πόσες φορές δεν έτυχε να διαβάσω τέτοια κείμενα από παγανιστές!Χαίρομαι πάντως που η θρησκεία μου μου επιτρέπει να έχω τόσους αδελφούς όπως εσύ με ειρωνεύεσαι...και που η αγάπη μου με την πατρίδα με κάνει να αισθάνομαι αδερφό και τον κάθε Έλληνα,αντίθετα με σας τους νεοπαγανιστές που μόνο τη βία θαυμάζεται!Τέλος όχι δεν σε έβρισα εγώ πρώτος,αντίθετα εσύ βρίζεις από το ιστολόγιό σου και με υποτιμάς χωρίς να με ξέρεις καν!Εμπάσει περιπτώσει το θέμα δεν είναι προσωπικό,δεν είναι δα και η πρώτη φορά που αγριοπαγανιστές απειλούν και φωνάζουν και με κόψιμο και ράψιμο προσπαθούν να φέρουν την ιστορία στα μέτρα τους!

  Το αστείο είναι ότι εσύ με βρίζεις έτσι ενώ τα ακούω και από "φαναριώτες" κυρίως και από κάτι άλλους απίστευτους όπως οι οπαδοί του Ρωμανίδη και με κατηγορούν για τα εντελώς αντίθετα!Αποφασίστε τελικά...Μου θυμίζει τότε που με χαρακτήρισαν τόσο κομμουνιστή όσο και φασίστα,μέχρι και πασοκτζή με έχουν πει!!!Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην έννοια του διαλόγου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Εξηγούμαι : δεν πιστεύω σε κανέναν θεό ,σε καμια θρησκεία , δεν είμαι μέλος σε κανένα στάβλο ... και ως εκ τούτου δεν χρηματοδοτούμε από κανέναν σε αντίθεση με την εκκλησία σας και πιθανόν και εσένα ... άλλωστε εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα πως να αποκτάτε προνόμια ...

  Λοιπόν ... Διδάσκαλος του γένους Γεννάδιος Σχολάριος : "ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝ"

  Διδάσκαλος του γένους Κωσμάς Αιτωλός : «Έμαθα πως με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς αιρετικοί, άθεοι, αλλΌ είσθενε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είσθενε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας.»

  Αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι είναι οι διδάσκαλοι του έθνους ! Ευσεβείς πόθοι λέω εγώ ...

  Θα πρέπει να καταλάβεις επίσης πως στα σχόλιά μου δεν καταφέρομαι ενάντια στον χριστιανισμό αλλά στους φιλάργυρους , θρασύδειλους , χαμερπείς , σελτζούκους εκπροσώπους του .

  Το ότι ο Μακρυγιάννης και άλλοι αγωνιστές ήταν θρησκευόμενοι δεν αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης φιλοπατρίας του πατριαρχείου και γενικά του ιερατείου . Κάθε άλλο μάλιστα .

  Λέει ο ιστορικός Φωτιάδης : «Ούτε ο διαφωτισμός της αστικής τάξεως ούτε και αυτοί οι αγωνιστές του «`21» θα θυμηθούν το βυζάντιο. Δεν θα ανατρέξουν ούτε μια φορά σε αυτό, δεν θα αναφέρουν ούτε έναν στρατηγό ούτε έναν αυτοκράτορα. Τα πνευματικά, τα ιδεολογικά και πατριωτικά τους ιδανικά θα τα αναζητήσουν στην Αρχαία Ελλάδα»

  Ο ιστορικός Γ . Τενεκίδης λέει: «Η φλόγα της Αρχαιολατρίας τρέφει το πατριωτικό αίσθημα της πνευματικής ηγεσίας του ταλαιπωρημένου έθνους»

  Ο Κοραής στην «Αδελφική Διδασκαλία» λέει : «ο Λαός προδόθηκε από τον χριστιανικό κλήρο στους τούρκους για να αναχαιτιστεί το κίνημα του Πλήθωνος Γεμιστού στον Μυστρά που απαιτούσε επιστροφή στους Ελληνικούς τρόπους και ήθη για να σωθεί η Ελλάδα»

  Τώρα από που συμπέρανες πως η ανώτερη ιεραρχία "διατήρησε" το γένος , το ξέρεις εσύ και το συνάφι σου ...

  ΥΓ. Υπεδειξε μου που σε έβρισα στο ιστολόγιο μου για να ανακαλέσω .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Δεν ανήκω σε κανένα συνάφι,ούτε ιερεύς είμαι,ούτε καν έχω σχέση ιδιαίτερη με ιερατικούς κύκλους...τώρα είσαι πράγματι τόσο αδαής ή σκοπίμως μπερδεύεις τις έννοιες της λέξης Έλλην;ξέρεις πόσες φορές άλλαξε νόημα;μήπως και ο Όμηρος που δεν το χρησιμοποιεί ως εθνικό προσδιορισμό ήταν ανθέλληνας;Το έθνος μας άλλαξε πολλά ονόματα,και πες μου την εποχή του Κοραή πόσοι αυτοαποκαλλούνταν Έλληνες!ούτε καν ο ίδιος!
  Τώρα ποια ήταν τα κίνητρα τις επανάστασης,θα ήταν ανόητο αν ισχυριστούμε ότι ο λαός είχε φιλοσοφικά και πιο βαθειά κίνητρα παρά την επιβίωση,την αντεκδίκηση πολλές φορές και την θρησκευτική του αξιοπρέπεια!οι αρχηγοί σαφώς και είχαν και κάποιες ιδεολογίες,αλλά διάβασε τι λέει ο Κωλοκοτρώνης για το Βυζάντιο,δες το μνημόσυνο που έγινε "για τους αειμνήστους ημών χριστιανούς βασιλείς" από την πρώτη εθνοσυνέλευση,δες τι είπαν για τον Όθωνα όταν ήρθε,δες τους λαϊκούς μας θρύλους,τα τραγούδια και τις λαϊκές ελπίδες για τον μαρμαρωμένο βασιλιά και την Πόλη.Αν μερικές ξένοι και ξενόφερτοι θολοκουλτουριάρηδες τις εποχής είχαν μόνο τις ιδέες που λες,οι περισσότεροι είχαν την συνέχεια του Έθνους στο νου και όχι το πήδημα 2000 χρόνων(μπας και ζούσε η Ρεπούση και τότε που λέει ότι οι Έλληνες εξαφανίστηκαν το 143 π.Χ....;).Ειλικρινά πάντως δεν νομίζω ότι δεν τα ξέρεις αυτά,απλά δεν θες να τα δεις!για κάποιο λόγο στο θέμα αυτό είσαι πωρωμένος,ίσως και προσωπικό,καλύτερα να το ψάξεις!Ό,τι επιχείρημα και να σου φέρουν θετικό δεν θα πεις εσύ για την προσφορά της εκκλησίας!πως στο διάολο όμως όλοι οι "κακοί" βρε παιδί μου εκεί μαζεύτηκαν...εσύ κι ο Βλάσσης ο Ρασσιάς το ξέρετε!
  Δεν είπα ότι εμένα έβρισες στο ιστολόγιό σου αλλά γενικά και ατεκμηρίωτα ή ακόμα χειρότερα λέγοντας τη μισή αλήθεια βρίζεις την Εκκλησία,το Χριστό και την παράδοσή του Γένους μας ολόκληρη!άλλωστε αν έβριζες εμένα προσωπικά δεν θα με ενδιέφερε και τόσο...
  Τώρα ο Κοράης ξέρεις άνθρωπος ήταν και έκανε και λάθη και αρκετά μάλιστα,οι περίφημοι "κορακισμοί" που δεν ήταν μόνο στη γλώσσα και εμπάσει περιπτώσει ποιος σου είπε ότι εγώ βρίσκω σωστό ό,τι είπε ο Κοραής,πάντως μην επαίρεστε και πολύ για τον Κοραή εσείς οι αντίχριστοι/αντορθόδοξοι γιατί καθόλου σαν κι εσάς δεν ήταν όπως υποστηρίζουν πολλοί.Τις κακές ενέργειες ιερωμένων όλοι τις κρίνουμε και ειδικά εγώ,αλλά δεν έχει σημασία τι θα πω εδώ για μένα,μόνο τι μου γράφουν οι πατριαρχοληγούρηδες να δεις...τώρα και βραχμανισμός να ήταν η θρησκεία μας πάλι πολλοί ιερείς έτσι θα 'ταν τι να κάνουμε;μίλα με Άραβες και δες τι κάνουν οι δικοί τους,το ίδιο και οι Εβραίοι,το ίδιο και οι "τα πάντα καλώς ποιήσαντες" αρχαίοι ημών πρόγονοι,αφού σε κάθε ιερατείο παρεισφρύουν άνθρωποι ανάξιοι που πάνε εκεί μόνο και μόνο για λεφτά και κοινωνική θέση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Τώρα γιατί η μεγάλη θρησκευτικότητα των οπλαρχηγών αποτελεί επιχείρημα για σένα και γιατί "σελτζούκοι" (και όχι οθωμανοί πχ...) και ποιος είναι αυτός ο Τενεκές...
  Επίσης η Νομαρχία και η Αδελφική διδασκαλία δεν ξέρουμε με σιγουριά ποιου είναι και ειδικά η νομαρχία αποδίδεται και στον Ουγγροβλαχίας,όχι ότι ότι γράφεται εκεί είναι σωστό...!!!
  Αλλά τι κάθομαι και γράφω τόσα επιχειρήματα;δες καλύτερα τις βαθύτερες αιτίες τις πώρωσής σου στο θέμα αυτό και μετά ευχαρίστως να τα ξαναπούμε.
  (υπόψιν ότι σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ό,τι γινόταν στο Βυζάντιο ήταν καλό ή ό,τι γινόταν στην αρχαία εποχή,να πω την αλήθεια καμία εποχή δεν θεωρώ καλύτερη από τη δική μας,ούτε καν πιο "ελληνική",και ακόμα περισσότερο δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπερτονίζουμε μόνο μια εποχή της ιστορίας μας!τώρα για το πόσο γραφικό θα ήταν να υπερπηδήσουμε 2000 χρόνια ιστορίας και να έχουμε την αξίωση να πείσουμε ότι είμαστε Έλληνες έτσι χωρίς ενδιάμεση συνέχεια ε είναι τρελό!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. και μια αφιέρωση για τον φίλο μας τον "Μακεδόνα"...http://www.youtube.com/watch?v=210O7FEXdBw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. και κάτι πιο λόγιο από τον Ύμνος εις την Ελευθερία του εθνικού μας ποιητή:

  Πνίγοντ' ὅλοι οἱ πολεμάρχοι
  καὶ δὲν μνέσκει ἕνα κορμί·
  χαίρου, σκιὰ τοῦ Πατριάρχη,
  ποὺ σὲ πέταξαν ἐκεῖ.

  Ἐκρυφόσμιγαν οἱ φίλοι
  μὲ τσ' ἐχθρούς τους τὴ Λαμπρή,
  καὶ τοὺς ἔτρεμαν τὰ χείλη
  δίνοντάς τα εἰς τὸ φιλί.

  Κειες τὲς δάφνες ποὺ ἐσκορπίστε
  τώρα πλέον δὲν τὲς πατεῖ,
  καὶ τὸ χέρι ὀποῦ ἐφιλῆστε
  πλέον, ἅ, πλέον δὲν εὐλογεῖ.

  Ὂλοι κλαψτε· ἀποθαμένος
  ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησιάς·
  κλάψτε, κλάψτε· κρεμασμένος
  ὠσὰν νὰ 'τανε φονιάς!

  Ἔχει ὀλάνοικτο τὸ στόμα
  π' ὧρες πρῶτα εἶχε γευθεῖ
  τ' Ἅγιον Αἷμα, τ' Ἅγιον Σῶμα·
  λὲς πὼς θὲ νὰ ξαναβγῇ

  ἡ κατάρα ποὺ εἶχε ἀφήσει,
  λίγο πρὶν νὰ ἀδικηθῇ,
  εἰς ὁποῖον δὲν πολεμήσει
  καὶ ἠμπορεῖ νὰ πολεμῇ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Δεν μπερδεύω καμία έννοα καμιάς λέξης . Προσπαθείς να εκτρέψεις τον διάλογο . Επειδή μίλησες για διδασκάλους του γένους έκανα μια αναφορά για το ποιους θεωρείτε εσείς οι χριστιανόπληκτοι διδασκάλους του γένους . Όσο για το τι λένε οι απολογητές για τον Όμηρο , άστο καλύτερα … οι άνθρωποι είναι «αλλού» … μην πας κι εσύ εκεί … ο διάλογος αυτός γίνεται για να κερδίσεις κάτι …

  Όταν η απλή αναφορά στο όνομα «Έλλην» επί αιώνες, επέσυρε την ποινή του θανάτου , όταν κάθε τι ελληνικό , επί μιάμιση χιλιετία (θέατρο , μουσική , μαθηματικά αστρονομία , ιατρική κλπ) είχε απαγορευθεί , διασυρθεί , διαστρεβλωθεί από του χριστιανούς πατέρες ακόμη και μέχρι την εποχή του Γρηγορίου του Ε΄ , πως περίμενες να αποκαλούνταν … Θα γνωρίζεις ασφαλώς πως ο Γρηγόριος ο Έ απαγόρευε να βαπτίζονται οι Έλληνες με Έλληνικά ονόματα , έτσι;

  «Και η κατά καινοτομίαν παρά ταύτα εισαχθείσα των παλαιών ελληνικών ονομάτων επιφώνησις εις τα βαπτιζόμενα βρέφη των πιστών, ως ηκούσαμεν, λαμβανομένη ως μία καταφρόνησις της χριστιανικής ονοματοθεσίας, είναι διόλου απροσφυής και ανάρμοστος• όθεν ανάγκη η Αρχιερωσύνη σας να διαδώσητε παραγγελίας εντόνους εις τους Ιερείς των ενοριών σας, και νουθεσίας πνευματικάς εις τους ευλογημένους επαρχιώτας σας, δια να λείψη τουντεύθεν και η κατάχρησις αύτη, και αφεθέντες της ακαίρου και μηδέν εχούσης το χρήσιμον φιλοτιμίας και επιδείξεως οι γονείς και ανάδοχοι να ονοματοθετώσιν εις το εξής εν τω καιρώ της θείας και μυστικής αναγεννήσεως τα ειθισμένα ταις ευσεβέσιν ακοαίς πατροπαράδοτα χριστιανικά ονόματα των εγνωσμένων τη Εκκλησία και των ενδόξως υπ’ αυτής εορταζομένων Αγίων, δια να είναι έφοροι και φύλακες των βαπτιζομένων νηπίων και ταχείς και αδιάλειπτοι χορηγοί της χάριτος αυτών εις τους μετά πίστεως»


  Ο όρος Έλλην ως εθνολογική έννοια υφίστατο βέβαια αλλά εδραιώθηκε από κεί και πέρα .

  Οι «Ρωμιοί» πλέον άρχισαν να βαπτίζουν τα παιδιά τους με αρχαία Ελληνικά ονόματα , με ότι συνεπάγεται αυτό . Ο Αλή πασάς είχε υποψιαστεί ότι κάτι ετοίμαζαν οι υπόδουλοι Έλληνες και είπε «Εσείς οι Ρωμιοί, μπρε, κάτι μεγάλο έχετε στο νου σας. Δεν βαφτίζετε πια τα παιδιά σας Γιάννη, Πέτρο, Κώστα, παρά Λεωνίδα, Θεμιστοκλή, Αριστείδη. Σίγουρα κάτι μαγειρεύετε»

  Ο τότε αρχιμανδρίτης Διονύσιος Πύρρος ερωτηθείς : πώς πρέπει να ονομαζώμεθα ημείς, Έλληνες ή Ρωμαίοι; απόκρίθηκε : . Ποτέ να μη θελήσετε να ονομάζεσθε Ρωμαίοι, αλλά Έλληνες, διότι οι Ρωμαίοι, ήγουν οι Ρωμάνοι, εβαρβάρωσαν και ηφάνισαν την Ελλάδα την γλυκυτάτην μας πατρίδα. Και αν τινάς νέος έχη όνομα ή Ρωμαϊκόν, ή Εβραϊκόν, ή Ρωσσικόν, ή Αραβικόν, πρέπει ευθύς να το αλλάξη, και να ονομάζηται με όνομα Ελληνικόν, τουτέστιν ή Μιλτιάδης, ή Θεμιστοκλής, ή Αχιλλεύς, ή Θησεύς, ή Αλέξανδρος, ή Πλάτων, ή Δημοσθένης, κ.τλ. και τότε ένας νέος αλλάζων το όνομά του θέλει εντρέπεται να μην έχη και τα έργα των προγόνων του".

  Όπως βλέπεις υπήρχαν και ιερείς με Ελληνική συνείδηση και τους το αναγνωρίζω , διότι ήταν πρώτα Έλληνες και μετά χριστιανοί … έτσι πάει φίλε μου .

  Η πρώτη εθνοσυνέλευση ήταν ελεγχόμενη από ξένα όργανα .. ότι ειπώθηκε εκεί είναι ανάξιο λόγου και αναφοράς . Το δε σύνταγμα που ψηφίστηκε στη 1/1/ Δεν μπερδεύω καμία έννοα καμιάς λέξης . Προσπαθείς να εκτρέψεις τον διάλογο . Επειδή μίλησες για διδασκάλους του γένους έκανα μια αναφορά για το ποιους θεωρείτε εσείς οι χριστιανόπληκτοι διδασκάλους του γένους . Όσο για το τι λένε οι απολογητές για τον Όμηρο , άστο καλύτερα … οι άνθρωποι είναι «αλλού» … μην πας κι εσύ εκεί … ο διάλογος αυτός γίνεται για να κερδίσεις κάτι …

  Όταν η απλή αναφορά στο όνομα «Έλλην» επί αιώνες, επέσυρε την ποινή του θανάτου , όταν κάθε τι ελληνικό , επί μιάμιση χιλιετία (θέατρο , μουσική , μαθηματικά αστρονομία , ιατρική κλπ) είχε απαγορευθεί , διασυρθεί , διαστρεβλωθεί από του χριστιανούς πατέρες ακόμη και μέχρι την εποχή του Γρηγορίου του Ε΄ , πως περίμενες να αποκαλούνταν … Θα γνωρίζεις ασφαλώς πως ο Γρηγόριος ο Έ απαγόρευε να βαπτίζονται οι Έλληνες με Έλληνικά ονόματα , έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. «Και η κατά καινοτομίαν παρά ταύτα εισαχθείσα των παλαιών ελληνικών ονομάτων επιφώνησις εις τα βαπτιζόμενα βρέφη των πιστών, ως ηκούσαμεν, λαμβανομένη ως μία καταφρόνησις της χριστιανικής ονοματοθεσίας, είναι διόλου απροσφυής και ανάρμοστος• όθεν ανάγκη η Αρχιερωσύνη σας να διαδώσητε παραγγελίας εντόνους εις τους Ιερείς των ενοριών σας, και νουθεσίας πνευματικάς εις τους ευλογημένους επαρχιώτας σας, δια να λείψη τουντεύθεν και η κατάχρησις αύτη, και αφεθέντες της ακαίρου και μηδέν εχούσης το χρήσιμον φιλοτιμίας και επιδείξεως οι γονείς και ανάδοχοι να ονοματοθετώσιν εις το εξής εν τω καιρώ της θείας και μυστικής αναγεννήσεως τα ειθισμένα ταις ευσεβέσιν ακοαίς πατροπαράδοτα χριστιανικά ονόματα των εγνωσμένων τη Εκκλησία και των ενδόξως υπ’ αυτής εορταζομένων Αγίων, δια να είναι έφοροι και φύλακες των βαπτιζομένων νηπίων και ταχείς και αδιάλειπτοι χορηγοί της χάριτος αυτών εις τους μετά πίστεως»


  Ο όρος Έλλην ως εθνολογική έννοια υφίστατο βέβαια αλλά εδραιώθηκε από κεί και πέρα .

  Οι «Ρωμιοί» πλέον άρχισαν να βαπτίζουν τα παιδιά τους με αρχαία Ελληνικά ονόματα , με ότι συνεπάγεται αυτό . Ο Αλή πασάς είχε υποψιαστεί ότι κάτι ετοίμαζαν οι υπόδουλοι Έλληνες και είπε «Εσείς οι Ρωμιοί, μπρε, κάτι μεγάλο έχετε στο νου σας. Δεν βαφτίζετε πια τα παιδιά σας Γιάννη, Πέτρο, Κώστα, παρά Λεωνίδα, Θεμιστοκλή, Αριστείδη. Σίγουρα κάτι μαγειρεύετε»

  Ο τότε αρχιμανδρίτης Διονύσιος Πύρρος ερωτηθείς : πώς πρέπει να ονομαζώμεθα ημείς, Έλληνες ή Ρωμαίοι; απόκρίθηκε : . Ποτέ να μη θελήσετε να ονομάζεσθε Ρωμαίοι, αλλά Έλληνες, διότι οι Ρωμαίοι, ήγουν οι Ρωμάνοι, εβαρβάρωσαν και ηφάνισαν την Ελλάδα την γλυκυτάτην μας πατρίδα. Και αν τινάς νέος έχη όνομα ή Ρωμαϊκόν, ή Εβραϊκόν, ή Ρωσσικόν, ή Αραβικόν, πρέπει ευθύς να το αλλάξη, και να ονομάζηται με όνομα Ελληνικόν, τουτέστιν ή Μιλτιάδης, ή Θεμιστοκλής, ή Αχιλλεύς, ή Θησεύς, ή Αλέξανδρος, ή Πλάτων, ή Δημοσθένης, κ.τλ. και τότε ένας νέος αλλάζων το όνομά του θέλει εντρέπεται να μην έχη και τα έργα των προγόνων του".

  Όπως βλέπεις υπήρχαν και ιερείς με Ελληνική συνείδηση και τους το αναγνωρίζω , διότι ήταν πρώτα Έλληνες και μετά χριστιανοί … έτσι πάει φίλε μου .

  1822 δεν εφαρμόστηκε ποτέ . Ο δε Κολοκοτρώνης έγραψε στα απομνημονεύματά του : ο κόσμος άκουσε το σύνταγμα και δεν καταλάβαινε πως ήταν σύντριμμα … και ο Μακρυγιάννης : Φτανει πια ο δόλος και η απάτη . Χορτάσαμε πλέον λευτεριά συνταγματική από τους Άγγλους και τους Γάλλους .

  Στο ιστολόγιό μου ότι γράφετε είναι πλήρης στοιχείων και τεκμηρίων … βέβαια για σας η αλήθεια αποτελεί ύβρη … δεν φταίω εγώ όμως .

  Θα συμφωνήσω μαζί σου στο ότι σε κάθε χώρο υπάρχουν ανάξιοι , φιλάργυροι κλπ Όμως όταν αυτό είναι η θεμελιώδεις αρχή η οποία διδάσκετε μέσα από ιερά βιβλία τότε αλλάζει το πράγμα …

  Τα επιχειρήματα που γράφεις είναι επιπέδου δημοτικού και δηλώνουν την αμάθειά σου και την πλάνη σου από τους ειδήμονες απολογητές της oode .

  Πωρωμένος δεν είμαι εγώ αλλά εσύ που προσβάλλεις τον κάθε ένα που έχει αντίθετη άποψη με σένα όπως ακριβώς κάνεις με τον καθηγητή Τενεκίδη .

  Ως ανταπόδοση του αφιερώματός σου , σου χαρίζω το παρακάτω δημοτικό τραγούδι :

  Καλόγερος εκλάδευε, μωρέ, στης Αιμυαλούς τ'αμπέλι
  Βλέπει δυό κλέφτες, βλέπει δυό κλέφτες να'ρχονται
  Βλέπει δυό κλέφτες να'ρχονται, μωρέ, δυό λερωφορεμένους
  Κι από μακριά, κι από μακριά τον χαιρετούν
  Κι από μακριά τον χαιρετούν, μωρέ, κι από κοντά του λένε
  Γειά και χαρά, γεια και χαρά, καλόγερε
  Γειά και χαρά, καλόγερε-Καλώς τ'τα παλικάρια
  Καλόγερε, ψωμί , κρασί, να φάν'τα παλικάρια
  Πέραστ' άπάνω στο ληνό, ψωμί, κρασί να φέρω
  Τήρα καλά, καλόγερε, και μη μας μαρτυρήσεις
  Σου παίρνει ο Γιάννης τα μαλλιά κι ο Γιώργης το κεφάλι
  ...Μικροί μεγάλοι στ'άρματα, γυναίκες με τις ρόκες
  Τους κλέφτες για να πιάσουμε τους Κολοκοτρωναίους.

  Δημοτικό τραγούδι για τη δολοφονία
  του Γιάννη Κολοκοτρώνη, αδελφού του Θόδωρου

  Τέλος για τον ύμνο στην ελευθερία τι να πω ! Το έβαλες να αποδείξεις τι ; Την φιλοπατρία του Γρηγορίου ή την θεοσέβεια του Σολωμού ; Ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Επειδή πρώτα γράφω στο πρόχειρο ,εκ παραδρομής κάποια σημεία επαναλαμβάνονται . Ζητώ συγνώμη για την απροσεξία μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ενώ εσύ ξεσήκωσες τα επιχειρήματα του Βλάσση Ρασσιά...μπράβο!δεν έχει νόημα η συζήτηση με σένα,δεν βγάζει πουθενά αφού πορεύεσαι μόνο με βάση ότι οι χριστιανοί δεν είμαστε Έλληνες,ότι εσείς οι ειδωλολάτρες είστε Έλληνες ενώ εμείς όχι,ότι χριστιανισμός είναι το αντίθετο του ελληνισμού και άλλες λογικές...υπερβάσεις!Τώρα περί θανατικών ποινών και άλλων βλακειών που λες ναι πράγματι είναι πιασάρικο να τα γράφει κάποιος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αλήθεια το Αχιλλέας,το Αφροδίτη και το Άδωνις είναι ελληνικά ονόματα...κι αν κάποιος ή κάποιοι έκαναν λάθη αυτό δε σημαίνει κάτι...μάλλον πρέπει να δείτε πιο επιστημονικά και πιο ελεύθερα τα πράγματα στο στάβλο που ανήκεις εσύ,πρέπει να παραδεχτείς πάντως ότι είσαι φανατικός και ιδεοληπτικός!Ένα έστω και ένα καλό των χριστιανών δεν έχεις βρει...λες και η προδοσία του Έλληνα του ειδωλολάτρη του Εφιάλτη ή του Αλκιβιάδη ήταν διαφορετική από του καλόγερου...λες και τότε προδοσίες δεν γίνονταν!λες και η ψυχοπάθεια πολλών βασιλέων της ελληνιστικής εποχής είναι καλύτερη από την αντίστοιχη ψυχοπάθεια της βυζαντινής...τι ωραία άλλωστε που ο Έλλην Δημήτριος είχε κάνει τον Παρθενώνα μπουρδέλο!κατά τ'άλλα οι χριστιανοί σε πείραξαν (οι ασυμβίβαστοι με τον ελληνισμό κατ'εσέ κι άλλους καπηλευτές) που τον έκαναν εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία...
  Όσο για την ΟΟΔΕ έχω διαφωνίσει πολύ μαζί τους για πολλά θέματα και δεν θα ανεχτώ κατηγοριοποίηση!
  Λες ότι εγώ μιλάω σαν παιδί δημοτικού και με χαρακτήρισες "μη έξυπνο" και άλλα πολλές φορές,καλύτερα να δεις ξανά τα μούτρα σου γιατί όπως και η αριστερά εσείς οι ψευτοκουλτουριάρηδες οι νεοπαγανιστές πρέπει να κάνετε μια καλή αυτοκριτική...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Δεν θα ύψωνα τη φωνή μου φυσικά αν εσύ σταματούσες τους χαρακτηρισμούς!το δε μπλογκ σου στερείτε σοβαρότητας και είναι προϊόν ιδεοληψίας!ο δε καθηγητής Τενεκές είναι παντελώς άγνωστος στο ιστορικό στερέωμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Η έλλειψη επιχειρημάτων σε οδηγεί σε εκφράσεις αλλοπρόσαλλες. Εκτός αυτού δεν είσαι σε θέση να κατανοήσεις απλές έννοιες . Δεν είπα πως οι χριστιανοί δεν είναι Έλληνες , αλλοίμονο ! Όταν όμως οι ίδιοι το λένε , ε τότε το πράγμα αλλάζει .

  Ο Ελληνισμός εδώ και 17 αιώνες είναι κάτω απ΄ την αρβύλα του χριστιανισμού είτε το θέλεις είτε όχι .

  Καλό θα ήταν να άνοιγες και κανένα βιβλίο … ότι λέω για τις θανατικές καταδίκες είναι αποδεδειγμένο ιστορικά και δεν χωρά αμφισβήτηση .

  Το «Αχιλλέας» είναι ελληνικό όνομα από το άχος (θλίψη) και το ιλλεύς (περιπλανώμαι ,τριγυρνώ) .

  Το «Αφροδίτη» είναι Ελληνικό όνομα από το αφρός και το δύομαι .

  Για το Άδωνις δεν γνωρίζω … θα το ψάξω όταν θα έχω χρόνο . Είμαι σίγουρος όμως πως τα ονόματα Ιωσήφ , Ισαάκ , Σάρα μάρα κλπ δεν είναι Ελληνικά !
  Τι θέλεις να πεις όμως με τις ανοησίες αυτές ;

  ΄΄ Ένα έστω και ένα καλό των χριστιανών δεν έχεις βρει...’’ Ποιών χριστιανών ; Βρες εσύ και πέστο και σε μένα …
  Η προδοσία και άλλοτε και τώρα, απ΄ όπου και να προέρχεται ,είναι κατακριτέα . Εγώ δεν εκθείασα και δεν αγιοποίησα κανέναν προδότη σε αντίθεση με σένα και τους ομόσταυλούς σου .

  Ποσώς μ΄ ενδιαφέρει αν διαφώνησες με τους ΟΟΔΕϊτες και σε ποια θέματα . Αυτό που είναι ορατό είναι η απόλυτη ταύτιση εκφοράς σκέψης και λόγου .

  ‘’Δεν θα ύψωνα τη φωνή μου φυσικά αν εσύ σταματούσες τους χαρακτηρισμούς!’’

  Εσύ άρχισες , μην παραπονιέσαι λοιπόν . Εγώ δεν θα γυρίσω το άλλο μάγουλο … θα ανταποδώσω τα ίσα …

  Το μπλοκ μου είναι από τα πιο σοβαρά μπλοκ του διαδικτύου . Ότι γράφετε εκεί είναι τεκμηριωμένο με στοιχεία .Τα δε στοιχεία που αναρτώ είναι αδιαμφισβήτητα . Για τα προσωπικά μου σχόλια δεν μ΄ ενδιαφέρει καθόλου το αν συμφωνείς ή όχι . Δικαίωμά σου είναι Όσο για το αν είναι προϊόν ιδεοληψίας κάνεις μέγα λάθος … είμαι απολύτως συνειδητοποιημένος ώστε να ξέρω τι μου γίνεται .Μήπως να ψαχτείς εσύ λίγο ;
  Ο δε καθηγητής Γ. Τενεκίδης είναι πασίγνωστος , εσύ είσαι αδιάβαστος και άσημος φίλτατε . Μπορεί κάλλιστα να με επιβεβαιώσει ο φιλίστωρ . Η δε τακτική σου να προσβάλεις ανθρώπους συνάδει άριστα με το χριστιανικό πνεύμα αιώνων …

  Το θέμα για μένα έχει λήξει και ο υποτιθέμενος διάλογος έλαβε τέλος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. παιδιά θα διακόψω την συζήτηση σας, που ήταν σε πολλά σημεία της ενδιαφέρουσα, καθώς πλέον είναι σε οριακό σημείο και λαμβάνει χαρακτήρα προσωπικής μονομαχίας.

  Γενικώς δεν είμαι ενάντια σε σκληρά και αιχμηρά μηνύματα, αλλά πιστεύω πως πλέον δεν υπάρχει ιδιαίτερο νόημα να συνεχίσετε έτσι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ναι έχεις δίκηο Φιλίστορα,δες κι αυτό http://www.antibaro.gr/node/2921 νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον γιατί στηρίζεται και στην άποψη τον οθωμανών και μάλιστα και σε αρχεία τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ευχαριστώ για την φιλοξενία Φιλίστωρ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Είναι αστείο να μαλώνετε κάτω από το φιρμάνι του Σουλτάνου, ισχυριζόμενοι ότι το έγραψε χωρίς να έχει σώας τας φρένας.
  Αν θέλετε να ενημερώνεστε από τον Κιτρομηλίδη και να πιστεύετε τα εκατομμύρια ψέματα που έχουν ειπωθεί, αυτό γίνεται επειδή τα ψέματα είναι τερατώδη και είναι εκατομμύρια. Δεν έχουμε δηλαδή να κάνουμε με απλή παραποίηση, αλλά με πλήρη αντιστροφή που λέει: η Γαλλική Επανάσταση ήταν κάτι καλό που έγινε απ' τον λαό και η Ελληνική ήταν παρόμοια. Η αλήθεια είναι ότι η Ελληνική έγινε από χριστιανούς και η Γαλλική από τους πολέμιούς του. Τις προεκτάσεις τις βλέπετε από την δίκη του Κολοκοτρώνη που αντιτάχθηκε στην απόσχιση από το Πατριαρχείο και στο κλείσιμο μοναστηριών μέχρι σήμερα που βάλλεται ο χριστιανισμός όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Ρίξτε μια ματιά κι εδώ, http://vimeo.com/64852803#t=7s έχει αυτά που γράφει ο Φιλίστωρ και αρκετά περισσότερα, φαίνεται όμως και ποια πλευρά λέει ψέματα και γιατί λέει ψέματα και γιατί η ίδια πλευρά ανέκαθεν έλεγε ψέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. http://alphaomega.pblogs.gr/pages/5.html ή Ο Μακεδών δεν έπαιξε σωστά! Όσο για το Γεώργιο Τενεκίδη δεν ήταν ιστορικός, αλλά καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στην Πάντειο Σχολή! Κθηγητής ων της Νομικής Σχολής, εξεφώνησε κατά τη διάρκεια του μαθήματός του της 28ης Οκτωβρίου 1941 Πανηγυρικό, στο τέλος του οποίου παρότρυνε τους φοιτητές να ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο. Συμμετείχε στη δράση της Αντιστασιακής Οργάνωσης Ελευθερία και συνελήφθη από τους Γερμανούς το 1944! Μεταπολεμικά, εξελέγη Ακαδημ'ι'κός. Ήταν ξάδελφος του Γ. Σεφέρη, του Διεθνολόγου Στ. Σεφεριάδη και της Ιωάννας Τσάτσου. Ιστορικός δεν ήταν, ούτε από χαράγματα; βγαίνουν συμπεράσματα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Δεν ήταν ιστορικός ; Ίσως ! Συγνώμη για την ανακρίβεια .

  Θα πρέπει να ξέρεις όμως πως η ιστορία είναι απαραίτητο κεφάλαιο στο διεθνές δίκαιο .

  Μπορείς να ενημερωθείς από εδώ :
  des.panteion.gr/docs/eksetastes_paradoseis_dd_1_14_1_13_2013.pdf

  Όμως δεν έιναι αυτό το θέμα ... επί της ουσίας να σχολιάσεις ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Η ουσία είναι ότι δεν παίζεις έντιμα! Ως Magister Δημοσίου Δικαίου γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η γνώση της Ιστορίας για το Δίκαιο, ιδιααιτέρως η γνώση της πολιτικής Ιστορίας για το Διεθνές Δίκαιο. Το απόσπασμα που αναφέρεις-σίγουρα προερχόμενο από κάποιον Πανηγυρικό, πηγή δεν αναφέρεις, διότι πέρα από το κείμενο που επεσήμανα δεν γνωρίζεις κάτι άλλο- αναφέρεται στην Ιστορία των Ιδεών και του Πνεύματος. Ξέρεις καλά ότι η αρχαιολατρεία εκείνην την εποχή χαρακτήριζε τόσο τους οπαδούς του Διαφωτισμού, όσο και τους οπαδούς του Ρομαντισμού. Και οι μεν πρώτοι τηρούσαν μια μη φιλική σχέση με το Χριστιανισμό, οι δε δεύτεροι ενστερνίζονταν τα πιστεύω του και τη μυστικιστική του πλευρά και εξήραν την πρόσδεσή του από τα Έθνη της Ευρώπης! Το χάραγμα που παρθέτεις δεν επιτρέπει να εννοήσουμε ποιοι είναι οι αναφερόμενοι πνευματικοί ηγέτες: ο κύκλος του Κοραή, ο Ψαλίδας, οι Κολυβάδες, οι Αρχιερείς και οι Κληρικοί, οι Καλογεροδιδάσκαλοι στη Δημητσάνα, την Αθωνιάδα, την Πατμιάδα, την Πατριαρχική Ακαδημία; Λοιπόν, έντιμα δεν παίζεις, και θέτω τελεία και παύλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Η ουσία είναι άλλη, παίδες ! Ακόμη κι οι .. φίλοι μας οι Τουρκαλέοντες (που θα ΄λεγαν και τα ... Ημισκούμπρια) παραδέχονται πως ο Εθνομάρτυς και Άγιος Γρηγόριος ο Ε΄απηγχονίσθη γιατί η Επανάσταση ξεκίνησε ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ !!! Κι οι καημένοι οι Οθωμανοί κάτι θα ΄ξεραν παραπάνω, ε; Αν θυμάμαι καλά, στην επικράτειά τους ανήκαν οι περιοχές που ξεσηκώθηκαν ... Δε χρειαζόταν να τούς τα πει ο Πουκεβίλ ή το ... Ρώυτερ της εποχής ! Σάς φιλώ με την ελπίδα να προκάλεσα άλλον έναν ... Εμφύλιο Πόλεμο - αυτή τη φορά μεταξύ Φαρίδος-Ταιναρικής Χερσονήσου και Κυναίθης ! (λες και δεν έχουμε άλλα προβλήματα, ε; )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ειλικρινά χαίρομαι για το μορφωτικό σου επίπεδο .
  Να επισημάνω πως δεν παίζω , ειδικά με τέτοιου είδους θέματα , πόσο μάλλον ανέντιμα .

  Καίτοι λοιπόν Magister Δημοσίου Δικαίου δεν δικαιολογείσαι να περιφρονείς τον κ, Τενεκίδη . Λες πως ο κ. Τενεκίδης δεν ήταν ιστορικός , πολύ καλά , συμφωνώ ! Ούτε ο Παπαρηγόπουλος ήταν ιστορικός με την έννοια της κατοχής πανεπιστημιακού πτυχίου και διδακτορικού συνεπεία σπουδών σ΄ αυτά . Κι όμως αναγνωρίζεται ή χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας της Ελληνικής ιστοριογραφίας . Δεν μου λέει κάτι λοιπόν η παρατήρησή σου αυτή .

  Θα ήταν αφελές όμως και από μέρους μου να υποστήριζα πως από μια πρόταση , ένα χάραγμα, θα μπορούσε κανείς να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα . Και δεν υποστήριξα κάτι τέτοιο . Απεναντίας ! Έχω παραθέσει πλείστα παραδείγματα σε προηγούμενα σχόλια που μου προκαλεί εντύπωση η αβλεψία σου , δεδομένου της παρατήρησής σου για την ιδιότητα του κ. Τενεκίδη ως ιστορικού .Υποθέτω πως δεν διάβασες όλα τα σχόλιά μου . Εν πάση περιπτώσει ακόμα και αν διακρίνεις μία ασάφεια στην επίμαχη φράση , είναι σαφές πως δεν ευθύνομαι εγώ γι΄ αυτό.

  Θα ήταν πολύ εύκολο για σένα να λύσεις την απορία σου για το ποια είναι η πνευματική ηγεσία , και επικαλούμαι την οξυδέρκειά σου , αναζητώντας σε κάποιο λεξικό την ερμηνεία του όρου . Σε διευκολύνω λοιπόν : Πνευματική ηγεσία ενός τόπου είναι, κυρίως οι διανοούμενοι, καλλιτέχνες και επιστήμονες ενός τόπου (λεξ. Τριανταφυλλίδη). Τώρα αν θέλεις να μπούμε σε μια συζήτηση σχετικά με το ποιους εννοεί ο κ. Τενεκίδης πνευματικούς ηγέτες και αν η ασάφεια που διέκρινες δεν ξεκαθάρισε , λυπάμαι !

  Και εν τέλει δεν καταλαβαίνω γιατί αναλίσκεσαι στην “εντιμότητά” μου . Είναι ανήθικο από μέρους σου για κάτι που δεν καταλαβαίνεις να κατηγορείς άλλους .


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Μακεδών, το πρώτο μου σχόλιο κατά ποσοστό 80% αποτελεί σύντομο βιογραφικό του Γεωργίου Τενεκίδη, πώς λοιπόν διαπιστώνεται περιφρόνηση στο πρόσωπό του από εμένα; Από εκεί και πέρα, η επίκληση στην αυθεντία λειτουργεί με ορισμένους κανόνες τους οποίους εσύ δεν ακολούθησες, αλλά περιορίστηκες σε ένα απλό copy-and-paste από συγκεκριμένο κείμενο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο, και μέχρι τώρα δεν το παραδέχεσαι, όπως καταλαβαίνω! Γι' αυτό, σε χαρακτηρίζω ανέντιμο! Επιπλέον, καταλογίζω στο συντάκτη του κειμένου περιφρόνηση στη μνήμη ενός διεθνούς εμβέλειας επιστήμονα υπό τη μορφή της απομόνωσης και της παρερμηνείας και της συνθηματοποίησης φράσεων από έργα που εισέτι δεν αποκαλύπτουν διότι απλά δεν τα γνωρίζουν! Χρειάζεται να αναφέρω για παράγειγμα το έργο του Αγίου πρώην Πενταπόλεως Νεκταρίου για τις Οικουμενικές Συνόδους, που κάποιες φράσεις του δημιουργούν την εντύπωση ότι υπεστήριζε την Εικονομαχία; Τώρα, γιατί ασχολούμαι με τα σχόλιά σου; Γιατί η μελέτη της Ιστορίας και η τεχνική της γενίκευσης είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους! Σχετικά με την έννοια του πνευματικού ηγέτη, πιστεύω ότι έχεις δίκιο, αλλά πάλι ποιοι ήταν άραγε οι αρχαιολάτρες διανοούμενοι, οι της γραμμής Κοραή ή οι της ανατολικής παραδόσεως; Και ο Ρήγας με τη Σημαία με το ρόπαλο του Ηρακλή και τους Τρεις Σταυρούς πού ανήκει-για να σε εμποδίσω να απαντήσεις βεβιασμένα οι της Γραμμής Κοραή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο ! Φίλτατε Νίκο , το γεγονός της καταγραφής του βιογραφικού του Γ. Τενεκίδη δεν λέει κάτι . Η επισήμανση όμως της επιστημονικής ιδιότητάς του δείχνει αν μη τι άλλο έναν αρνητισμό . Ωστόσο οφείλω να παραδεχτώ πως ίσως να παρανόησα , μετά και τα τελευταία σου σχόλια .

  Θα παρακαλούσα όμως να ανακαλέσεις και εσύ τον ατυχή χαρακτηρισμό σου . Πουθενά στα σχόλιά μου δεν λέω και δεν αφήνω να εννοηθεί πως το εν λόγω κείμενο (και όχι μόνο) δεν είναι copy-paste . Ασφαλώς και είναι από το διαδύκτιο και ασφαλώς δεν είναι μεμπτό αυτό . Αν γνωρίζεις την πλαστότητά του , παρακαλώ να το αναφέρεις και ανακαλώ την χρήση του στα σχόλιά μου. Όμως απ΄ ότι καταλαβαίνω δεν αμφιβάλεις για την γνησιότητά του , απεναντίας γνωρίζεις και κάτι παραπάνω . Έχω άδικο ;

  Λες :Η μελέτη της Ιστορίας και η τεχνική της γενίκευσης είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους . Δεν έχω καμία αντίρρηση επ΄ αυτού και συμφωνώ απολύτως! Δεν είδα όμως να παρατηρείς τον sapphire για τις γενικεύσεις του ! Γιατί; Πέραν τούτου είναι σαφές πως σ΄ ένα παράθυρο διαλόγου έτσι πράττουν όλοι . Κάπου θα γενικεύσεις, κάπου θα εντρυφήσεις ... και κουβέντα να γίνεται .

  Τελειώνεις το σχόλιό σου με τον τρόπο που με παρατήρησες : γενικευμένα ... οι της γραμμής Κοραή ή οι της ανατολικής παραδόσεως , και δεν ξέρω αν και κατά πόσο θέλεις να ανοίξουμε αυτόν τον διάλογο ... Αν πω τους μεν θα μου παραδειγματίσεις κάποιον από τους άλλους όπως κάνεις με τον Ρήγα.
  Δεν θέλω να εμπλακώ σ ΄έναν ατέρμονα διάλογο . Αν πάλι επιμένεις ας το εξειδικεύσομε ... ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν ! Εγώ μόνο να κερδίσω έχω .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Μακεδών,για τον Τενεκίδη ότι είχα να γράψω τό έγραψα! Τώρα, αν θεωρείς περιφρονητικό να πω ότι ο, κατά σε, φούρναρης Α είναι τσαγκάρης και ως εκ τούτου δεν έχει το ίδιο βάρος η γνώμη του για την παρασκευή του άρτου, τι να κάνουμε! Οι γιαγιάδες και οι παππούδες στα Δωδεκάνησα γνωρίζουν όλοι Ιταλικά, Δάντη από το πρωτότυπο λίγοι δύνανται να διαβάσουν, όσοι πήγαν και σε κάποιο Γυμνάσιο ή διετήρησαν και μετά την Απελευθέρωση επαφή με την Ιταλική γλώσσα! Πάντως, στα σχόλιά μου σου αναφέρω και άλλους λόγους που δεν θεωρώ την επιλογή του αποσπάσματος επιτυχημένη- και δεν έχει να κάνει με το αν περιφρονώ ή τιμώ τον αείμνηστο Καθηγητή και το έργο του!
  Παραπονείσαι ότι δεν διάβασα τα Σχόλιά σου! Τά διάβασα από την πρώτη στιγμή! Απηχούν συγκεκριμένη ιδεολογική στάση και ερμηνεία των πηγών, την οποία είσαι ελεύθερος να υποστηρίζεις!
  Μου γράφεις για το Sapphire! Φράσεις και των δύο δεικνύουν ότι κονταροχτυπήθηκαν ο Διγενής κι ο Χάρος πολλές φορές στα μαρμαρένια αλώνια του Διαδικτύου - πιθανόν όχι μόνο στου Φιλίστορος το στέκι των Ιστοριοδιφών! Πέραν κάποιων άκομψων αναφορών για αρχαίους παπάδες, τι είδους γενικεύσεις να καταλογίσω; Ίσα ίσα σε πολλά σημεία δεν του έχεις απαντήσει! Αλλά και γιατί να εμπλακεί ο τρίτος μεταξύ σας; Εγώ δεν θεωρώ ότι ενεπλάκην επειδή επεσήμανα ένα μεθοδολογικό σφάλμα σου! Το ίδιο θα έκανα και για το sapphire, αν έβλεπα κάποιο! Όσο για το σχόλιο για τους αρχαίους παπάδες, επαναλάμβανω ότι φαίνεται ότι απηχεί παλαιότερες αναμετρήσεις σας, για τις οποίες δεν γνωρίζω τίποτα!
  Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποσύρω κάποιον χαρακτηρισμό! Το ανέντιμος αναφερόταν στην ηθική ποιότητα της ενέργειας και όχι του πρόσωπου- δεν μίλησα για τον άτιμο το Μακεδόνα, ένας ΑΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΣ δεν χαρακτηρίζεται ποτέ άτιμος - σε τέτοια περίπτωση ο χαρακτηρισμός επιστρέφει στο ανθρωπάκι που τον χρησιμοποίησε-, αλλά για το ανέντιμο παιχνίδι που έχει παίξει στη συγκεκριμένη περίσταση ο Μακεδών! Αυτό δεν το ανακαλώ,ούτε αποτελει επιχείρημα για το αντίθετο ότι ''το ίδιο κάνουν όλοι''!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Συγχώρησε την καθυστερημένη απάντηση μου αγαπητέ φίλε . Μόλις προχθές συνοδεύσαμε την πεθερά μου στην τελευταία της κατοικία και καταλαβαίνεις πως δεν έιχα και δεν έχω ακόμη διάθεση για διάλογο . Όμως επειδή με τιμάς με τα σχόλιά σου θα τοποθετηθώ εν συντομία .

  Είναι εύκολο φίλτατε να δίνεις ακραία παραδείγματα για να εδραιώσεις την άποψή σου (τσαγκάρης-φούρναρης) . Σεβαστή μεν, αλλά δεν την ενστερνίζομαι . Γι΄αυτό άλλωστε σου ανέφερα και τον Παπαρηγόπουλο . Ίσως πάλι έχω λάθος ...

  Απ΄την άλλη πάλι δεν μπορώ να σε πιάσω από πουθενά . Την μια λες πως είμαι ανέντιμος διότι δεν παραδέχομαι πως το κείμενο είναι copy paste και την άλλη λες πως το ανέντιμος αναφερόταν στην ηθική ποιότητα της ενέργειας και όχι του πρόσωπου !

  Εν πάση περιπτώσει , έχω παραδεχθεί πως το κείμενο είναι copy paste , άλλωστε όταν αναφέρεσαι στα λεγόμενα κάποιου άλλου δεν μπορείς να τα αλλοιώσεις . 'H copy paste θα κάνεις ή επί λέξη αντιγραφή, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι το σημείο στο οποίο δεν σε καταλαβαίνω .

  Με τον Sapphire δεν έχω ξανασυζητήσει αλλά αν παρακολουθήσεις την διαλεκτική του θα διαπιστώσεις πως είναι πανομοιότυπη με άλλων φανατικών θρησκόληπτων και παραπέμπουν στην πρακτική της ΟΟΔΕ : κατάρα και ανάθεμα σ΄ολους πλην χριστιανών !

  Επίσης στον Sapphire απάντησα σ΄ότι έκρινα πως έχριζε απάντησης . Ίδια πρακτική ισχύει για όλους . Μην το εκλάβεις ως αδυναμία σχολιασμού .

  Τέλος , θέλω να σ΄ ευχαριστήσω για τον εποικοδομητικό μας διάλογο. Νομίζω πως κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε . Δεν είμαι ψυχολογικά καλά . Είχα μεγάλη αδυναμία στην συγχωρημένη ... καλή της ώρα .

  Να ΄σαι καλά .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Ειλικρινή Συλλυπητήρια για τη μακαρίτισσα! Να έχετε την ευχή της!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας