Η συχνή ανυπακοή των πληρωμάτων του Ελληνικού στόλου κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821

Διονυσίου Α. Κόκκινου (Ιστορικού Συγγραφέως –Ακαδημαϊκού)


Το βρίκιον "ΑΡΗΣ" . ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: François G. Roux ΦΩΤΟ: Wikipedia

Κατά την 6ην Ιουνίου ο στόλος ευρίσκετο πλησίον των Ψαρών, και εκείθεν ο Τομπάζης απηύθηνε προκήρυξιν προς τας νήσους όπου είχαν αποβιβασθή οι διασωθέντες Κυδωνιείς και Μοσχονησιώται, ζητών να τους περιποιηθούν. Τούτο ήτο το τελευταίον έγγραφον που έφερε την υπογραφήν του ως ναυάρχου, ίσως διότι δεν επρόκειτο περί ενεργείας η οποία θα απήτει την κίνησιν των πλοίων. Ο στόλος παρέμεινεν εις την αυτήν θέσιν μέχρι της 8ης Ιουνίου. Εγίνοντο κατά το διάστημα τούτο συμβούλια δια να ληφθούν αποφάσεις δια την επιβαλλομένην δράσιν. Αλλ’ εις τα συμβούλια αυτά δεν ελάμβαναν μέρος μόνον οι ναύαρχοι, αλλά και οι πλοίαρχοι. Η απουσία του εχθρού από το Αιγαίο έδωσεν αέρα εις τας μόλις συγκρατουμένας φιλοδοξίας, που έγιναν ταχύτατα ασυμβίβαστοι, και η ιεραρχία είχε καταλυθή. Παρά τους ναυάρχους ήσαν και οι πλοίαρχοι ως ίσοι προς ίσους και τα συμβούλια απέδειξαν ότι έλειπεν εκείνος που θα ήτο δυνατόν να επιβληθή επί όλων των άλλων. Οι ναύαρχοι δεν ήσαν ανεκτοί από όλους τους πλοιάρχους. Το μόνον επί του οποίου συνεφώνησαν ήτο η ανάγκη της κατασκευής πυρπολικών.
Αλλ’ ούτε οι Υδραίοι, ούτε οι Σπετσιώται προέβησαν εις σχετικήν ενέργειαν. Μόνον οι Ψαριανοί έδειξαν ότι αντελαμβάνοντο το επείγον αυτής της ανάγκης, λόγω της θέσεως της νήσου των, και παρέδωσαν μετ’ ολίγον τέσσαρα πλοία εις τον Πατατούκον δια να τα μεταβάλη εις πυρπολικά. Επί του φλέγοντος ζητήματος της θέσεως που έπρεπε ν’ αναμένη ο στόλος τον νέον έκπλουν του τουρκικού δεν συνεφώνησαν. Ούτε υπήρχε τρόπος συμφωνίας, διότι δεν επρόκειτο περί πραγματικής συνεργασίας αρχηγών, αλλά περί συσκέψεων όλων πλέον των πλοιάρχων, έκαστος των οποίων αντελαμβάνετο εαυτόν κύριον του πλοίου του και των κινήσεων του. Η διαταγή της Ύδρας, που παρήγγειλε να μείνη ο στόλος αντί πάσης θυσίας πλησίον των Στενών, ήτο χωρίς άλλο επιθυμία και των Σπετσών και προ παντός ήτο άμεσος ανάγκη δια τα εκτεθειμένα εις την επιδρομήν του τουρκικού στόλου Ψαρά, αλλά τοιαύτη διαταγή δεν ήτο δυνατόν να συζητηθή από τον αναρχούμενον εσμόν των πλοιάρχων.


ΣΙΑΜΠΕΚΟ. Γρήγορο και ελαφρύ σκάφος, πολύ διαδεδομένο στη Μεσόγειο, ήταν κυρίως πλοίο
των Ψαριανών, οι οποίοι διέθεταν ήδη από τον 18ο αι.και το χρησιμοποίησαν με επιτυχία στον
αγώνα της επαναστάσεως του 1821. Δημιουργός: Δημήτρης Μάρας, μικροναυπηγός,
Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc ΦΩΤΟ: www.greekshipmodels.com

Και τέλος ήλθεν η σειρά των πληρωμάτων. Εν μέσω των ανωμαλιών που εξεδηλώθησαν εις τας τάξεις των ανωτέρων των οι ναύται, οι από μακρών συνηθειών απειθαρχούντες, έγιναν ζωηρότεροι και έφεραν κι αυτοί τα ζητήματά των. Εκείνο που τους είχεν ήδη ερεθίσει ήτο το ζήτημα της διανομής των λαφύρων. Κατά κανόνα συνέβαινε το εξής: Οι αποκομίζοντες λάφυρα εννοούσαν να τα ιδιοποιηθούν μόνο αυτοί. Αλλ’ οι των άλλων πλοίων απαιτούσαν να γίνη γενική ή κατανομή κατά τον κανονισμόν, αφού η εκστρατεία ήτο κοινή και αι θυσίαι προσεφέρεντο από όλους. Κάθε πλοίαρχος τότε επενέβαινε διανα ενισχύσει τους ιδίους ναύτας, επροκαλέιτο η επέμβασις των άλλων πλοιάρχων και τα πράγματα περιέπιπταν εις φαύλον κύκλον. Ο αρχικός κανονισμός ο προβλέπων τα της λείας πολέμου δεν ήτο δυνατόν να εφαρμοσθή.

Αλλ’ οι ναύται είχαν και άλλο ζήτημα: την μισθοδοσίαν. Επληρώνοντο κατά μήνα, αλλ’ η παραμικρά καθυστέρησις έφθανε δια να εξεγείρωνται και ν’ απαιτούν την επιστροφήν των πλοίων εις τας νήσους. Ο μισθός ήτο βεβαίως ανεπαρκής και η καθυστέρησις του αισθητή, αλλά τούτο δεν ήτο λόγος δια στρατευθέντας άνδρας να εγκαταλείπουν τας θέσεις των προ αυτού του εχθρού. Κατά τους περισσοτέρους έως τότε, αλλά και πολύ αργότερα συμβάντας πολέμους αι επισιτιστικαί υπηρεσίαι δεν ικανοποιούσαν πάντοτε τας ανάγκας των στρατών και μισθοί δεν εδίδοντο εις τους οπλίτας, χωρίς δια τούτο να διαλύωνται τα μαχόμενα απέναντι του εχθρού σώματα. Αλλά οι νησιώται, που είχαν μεταβληθή δια μιας εις ναύτας πολεμικού στόλου, ήσαν μακράν του πνεύματος της πειθαρχίας, της απαραιτήτου δια την δειξαγωγήν πολέμου, και παρά την αναμφισβήτητον και τοσάκις επιδειχθείσα γενναιότητα των και τους προσωπικούς των ηρωισμούς αντελαμβάνοντο οικονομικώς την θέσιν των επί των πλοίων του στόλου ως θέσιν ναυτών μισθωτών επί σκαφών ανηκόντων εις πλοιοκτήτας.


ΖΩΝΑΡΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ ΤΟΥ ΠΥΡΠΟΛΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΕΘΕΝΙΤΗ.
ΦΩΤΟ:ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ www.iamy.gr


Το πνέυμα της απειθαρχίας κατά τας πρώτας εκστρατείας του ελληνικού στόλου ήτο γενικόν. Έκανεν ο καθένας ό,τι ήθελε. Όπως έγραψεν ο Σαμουήλ Χόου, ούτε ο ναύαρχος ούτε ο πλοίαρχος είχαν πραγματικήν εξουσίαν. Το παν εξηρτάτο εκ των ναυτών. Αν οι ναύται συμφωνούσαν, η υπηρεσία εγίνετο, και αν δεν ήθελαν να εκτελέσουν την διαταγήν, κανείς δεν ήτο δυνατόν να τους εξαναγκάσει να υπακούσουν. Εις την απειθαρχίαν των ναυτών συνετέλλει η έλλειψις αξιωματικών. Δεν υπήρχαν εις κάθε πλοίον παρά μόνον ο κυβερνήτης και οι ναύται. Διάμεσον αξίωμα και ιεραρχία προς αποφυγήν προσοικειώσεως και προστριβών σχεδόν δεν υπήρχεν. Ο ναύκληρος δεν είχε περισσότερα δικαιώματα από τον ναύτην και ο σκριβάνος – γραμματεύς – δεν εθεωρείτο αξιωματικός, ή τουλάχιστον δεν είχεν εξουσίαν. Και αυτή η εσωτερική υπηρεσία εξετελείτο ανωμάλως. Δεν υπήρχε καταμερισμός των υπηρεσιών κατά είδη. Όλοι ήσαν δι’ όλας τας εργασίας. Αν ένας ναύτης αντελαμβάνετο ότι έπρεπε να κάνη κάτι, το έκαμνε χωρίς διαταγήν. Αν εδίδετο διαταγή προς εκτέλεσιν, ή δεν επήγαινε κανείς, ή έτρεχαν όλοι μαζί και όταν ακόμη ήσαν αρκετοί προς τούτο πολύ ολίγοι. Καμία λοιπόν διαφορά κατ’ ουσίαν δεν υπήρχεν εντός του πλοίου μεταξύ του πλοιάρχου και των ναυτών, παρά μόνο ότι ο πλοίαρχος εκοιμάτο και έτρωγεν ιδιαιτέρως. Και τόση ήτο η αναρχία εντός των πλοίων ώστε, αν οι ναύται εφαντάζοντο ότι ήτο αναγκαίον να προσορμισθούν είς ένα λιμένα, εγνοστοποιούσαν εις τον πλοίαρχον την γνώμην των, αλλά κατά τοιύτον τρόπον, ώστε εκείνος δεν ετόλμα να περιφρονήση την θέλησίν των.

Ενώ λοιπόν κατά το μεταξύ της 6ης και 8ης Ιουνίου διάστημα οι πλοίαρχοι του ελληνικού στόλου, του ευρισκομένου πλησίον των Ψαρών, δεν κατώρθωναν να συνεννοηθούν και εσυζητούσαν επί ζητημάτων σχετικώς προς την αρχηγίαν, οι ναύται ηξίωσαν να επιστρέψουν εις τα νησιά των. Οι πλοίαρχοι δηλαδή ευρέθησαν προ στάσεως, δια την οποίαν δεν έγινεν εξαιρετικός λόγος τότε, διότι μέχρι της εποχής εκείνης ήσαν συνηθισμένοι εις τοιαύτας απειθαρχίας πληρωμάτων.
Οι πλοίαρχοι βεβαίως έπταιαν δια τας μεταξύ των εκδηλωθείσας τότε αντιζηλίας, αι οποίαι ίσως επέτρεψαν να εκδηλωθεί ζωηροτέρα η διάθεσις των πληρωμάτων να επιστρέψουν εις τας πατρίδας των. Αλλ’ από της στιγμής που προεβλήθη η αξίωσις αυτή τρόπος επαναφοράς της τάξεως δεν υπήρχεν. Η κατηγορηματική υπόσχεσις των Αρχών της Ύδρας ότι θ’ απεστέλλετο εις τον στόλον η μισθοτροφοδοσία δεν έφθανε δια να τους συγκρατήση. Και τα πλοία επέστρεψαν εις την Ύδραν και τας Σπέτσας, όπου οι περισσότεροι ναύται απεβιβάσθησαν και κατηυθύνθησαν εις τα σπίτια των.Κατ’ ουσίαν ο ελληνικός στόλος κατά τας ημέρας εκείνας είχε διαλυθή και αν ο τουρκικός εξήρχετο έξαφνα από τα Στενά δεν θα εύρισκε πουθενά την παραμικράν αντίστασιν. Ήρχισε να φαίνεται λοιπόν από τότε η ανάγκη ισχυράς προσωπικότητος δια την αρχηγίαν των ναυτικών δυνάμεων, ανθρώπου ικανού να δημιουργήση εκ των αναρχουμένων στοιχείων πραγματική υπηρεσίαν στόλου

Πηγές

Διονύσιος Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, Μέλισσα 1974.
http://perialos.blogspot.com/

Σχόλια

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

"υγρό πυρ" 1821 19η Μαίου 25η Μαρτίου 28η Οκτωβρίου 1940 4η Αυγούστου α Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος Αβράαμ Λίνκολν Άγγελος Έβερτ Άγγελος Σικελιανός Αγγλία Άγιο Όρος Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος Αδαμάντιος Κοραής Αθανάσιος Ευταξίας Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης Αθανάσιος Τσακάλωφ Αιγαίο Αιγαίο Ελληνική θάλασσα Αίγινα Αισχύλος Ακρόπολη Αλβανία Αλεξάνδρεια Αλέξανδρος Ζαϊμης Αλέξανδρος Κορυζής Αλέξανδρος Κουμουνδούρος Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος Οθωναίος Αλέξανδρος Παπάγος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος Παπαναστασίου Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής Αλέξανδρος Σακελαρίου Αλέξανδρος Υψηλάντης Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος Αναγέννηση Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος Αναστάσιος Παπούλας Ανατολική Ρωμυλία Ανδρέας Γ. Παπανδρέου Ανδρέας Καρκαβίτσας Ανδρέας Λόντος Ανδρέας Μεταξάς Ανδρέας Μιαούλης Ανδρέας Μιχαλακόπουλος Ανδρέας Τζίμας Άνθιμος Γαζής Αννα Κομνηνή Άννα Κομνηνή Αννίβας Αντάντ Αντιβενιζελισμός αντισημιτισμός Αντόνιο Γκράμσι Αντώνης Σαμαράς Απεργίες Αποικιοκρατία Άραβες Αρβανίτες Άρειος Πάγος Άρης Βελουχιώτης Αριστείδης ο Αθηναίος Αριστοτέλης Αριστοτέλης Ωνάσης Αρχαία Αθήνα Αρχαία Ελληνική Ιστορία - Ρωμαιοκρατία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Αρχαία Σπάρτη Αρχαιοκαπηλεία Αρχαιολογία Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος Αρχιμίδης Αστρονομία Αστυνομία Αυστρία Αυτοκράτορας Ηράκλειος Αφρική Αχαϊκή Συμπολιτεία β Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος Βαλκάνια βασανιστήρια Βασίλειος Τσίχλης Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄ Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ Βασιλιάς Όθων Α΄ Βασιλιάς Παύλος Α΄ Βασιλιάς Φίλιππος Β΄ Βενιαμίν Λέσβιος Βιβλία και Βιβλιοθήκες Βιβλιοκρισίες Βιέννη Βιετνάμ Βιογραφίες Βλάσης Γαβριηλίδης Βουλγαρία Βυζαντινή Ιστορία γ Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης Γαλλία Γαλλική Επανάσταση Γαριβάλδι Γελιογραφίες Γενοκτονία των Αρμενίων Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Γερμανία Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός Γεώργιος Α. Παπανδρέου Γεώργιος Βλάχος Γεώργιος Γρίβας (Διγενής) Γεώργιος Ζησιμόπουλος Γεώργιος Θεοτόκης Γεώργιος Κάνιγκ Γεώργιος Καραϊσκάκης Γεώργιος Καρτάλης Γεώργιος Καφαντάρης Γεώργιος Κονδύλης Γεώργιος Κουντουριώτης Γεώργιος Λεοναρδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπανδρέου (GAP) Γεώργιος Πωπ Γεώργιος Ράλλης Γεώργιος Σεφέρης Γεώργιος Σταύρου Γεώργιος Στρέιτ Γεώργιος Τσολάκογλου Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας) Γιάννης Ιωαννίδης Γιάννης Ψυχάρης Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο) Γιουγκοσλαβία Γιώργης Σιάντος Γιώργος Ρωμανός Γκουλάγκς Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά Γράμμος - Βίτσι Γρηγόρης Φαράκος Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας) Γρηγόριος Ξενόπουλος δ Δαρδανέλλια Δεκεμβριανά - Εμφύλιος πόλεμος (1944-1949) Δέσποινα Κούρτη Δημήτρης Παρτσαλίδης Δημήτριος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Βούλγαρης Δημήτριος Γούναρης Δημήτριος Ιωαννίδης Δημήτριος Καλλέργης Δημήτριος Μάξιμος Δημήτριος Ράλλης Δημήτριος Υψηλάντης Δημήτριος Ψαρρός Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ) Δημοσθένης Δημοψήφισμα δημοψήφισμα 1924 Διατροφή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) Δικαιοσύνη Διονύσιος Σολωμός Διπλωματία δοσιλογισμός δουλεμπόριο Δύση Δωδεκάνησα Ε.Ρ.Ε. ΕΔΕΣ Εθνικά Δάνεια Εθνική αντίσταση Εθνική τράπεζα Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) Εθνικός Διχασμός (1914-1918) Εθνικός Συναγερμός Εθνοσυνέλευση ΕΚΚΑ Εκκλησιαστική Ιστορία ΕΛΑΣ Ελβετία ΕΛΔΥΚ Ελευθέριος Βενιζέλος Ελληνική λογοτεχνία Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ελληνική Οικονομική κρίση Ελληνική Παιδεία Ελληνική Παλιγγενεσία (1821 - 1832) Ελληνική Παράδοση Έλληνικό Έθνος Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος Ελληνικός στρατός Ελληνισμός Ελληνισμός της Αμερικής Ελληνοτουρκικές σχέσεις Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897 Ελλήνων Πάσχα Εμμανουήλ Μπενάκης Εμμανουήλ Ξάνθος Εμμανουήλ Παπάς Εμμανουήλ Ρέπουλης Εμμανουήλ Ροϊδης Εμμανουήλ Τομπάζης Εμμανουήλ Τσουδερός Εμπόριο Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.) Ένωση Κέντρου ΕΟΚ ΕΟΚΑ Α΄ ΕΟΚΑ Β΄ Επανάσταση στο Γουδή Επανάσταση στο Γουδί Α΄ και Β΄ Βαλκανικός πόλεμος (1909-1914) Επέτειος Επίκουρος Επιτάφιος Ερατοσθένης Ερυθρός Σταυρός ΕΣΣΔ Ευάγγελος Αβέρωφ Ευάγγελος Λεμπέσης Ευεργέτες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαικός Διαφωτισμός εφημερίδα "Καθημερινή" Η γυναίκα στην Ιστορία Η δίκη των "εξ" Ήθη και έθιμα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) Ήπειρος Ηράκλειτος Ηρακλής Θεσσαλονίκης Ηρόδοτος Θαλής ο ΜΙλήσιος Θέατρο Θεμιστοκλής Θεμιστοκλής Σοφούλης Θεόδωρος Δηλιγιάννης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Θεόδωρος Πάγκαλος Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος) Θεόδωρος Τουρκοβασίλης Θεόφιλος Καΐρης Θερμοπύλες Θεσσαλονίκη Θουκυδίδης Θράκη Θρασύβουλος Τσακαλώτος Θρησκεία Θωρηκτό Αβέρωφ Ι.Β.Δ. Ιαπωνία Ιατρική Ιερή Συμμαχία Ιερός Λόχος Ιλιάδα Ίμια Ιουλιανή κρίση του ΄65 Ιούλιος Βέρν Ιπποκράτης ο Κώος Ισλάμ Ισοκράτης Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος Ιστορία Ιστορία της Αλβανίας Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας Ιστορία της Κρήτης Ιστορία του Αθλητισμού Ιταλία Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης Ιωάννης Γκούρας Ιωάννης Δεμέστιχας Ιωάννης Καποδίστριας Ιωάννης Κωλέττης Ιωάννης Μακρυγιάννης Ιωάννης Μεταξάς Ιωάννης Μιχαήλ Ιωάννης Παπακωνσταντίνου Ιωάννης Συκουτρής Ιωάννης Τσαγκαρίδης Ιωάννης Τσιμισκής Ιωάννινα Ίων Δραγούμης Ιωνική Επανάσταση Κ. Θ. Δημαράς Καλαμάτα Κανέλος Δεληγιάννης Καρλ Γιουνγκ Καρλ Μαρξ Κάρολος Παπούλιας Καρχηδόνα κατεχόμενα της Κύπρου Κατοχή Κατοχικά Δάνεια Κίμων ο Αθηναίος Κίνα Κίνημα του Ρομαντισμού κινηματογράφος Κινηματογράφος και Ιστορία Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.) Κολλυβάδες Κόμμα Φιλελευθέρων Κομμουνισμός Κομνηνός Πυρομάγλου Κοράνιο Κόρινθος Κουμουνδούρος - Τρικούπης - Θεοτόκης (1865-1909) Κύθηρα Κυπριακή Ιστορία Κυριάκος Κατσιμάνης Κύριλλος Λούκαρις Κωνσταντίνος Δεμερτζής Κωνσταντίνος Καβάφης Κωνσταντίνος Καναρης Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος Καραμανλής Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος) Κωνσταντίνος Λινάρδος Κωνσταντίνος Μανιαδάκης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄ Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος Σημίτης Κωνσταντίνος Σμολένσκι Κωνσταντίνος Τσαλδάρης Κωνσταντίνος Φωτιάδης Κωνσταντινούπολη Κως Κώστας Βάρναλης Κώστας Περρίκος Κωστής Παλαμάς ΛΑ.Ο.Σ Λαθρομετανάστευση Λαικό Κόμμα Λαμία Λατινική Αμερική Λεονίντ Τρότσκι Λέσβος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος Λόγιος Ερμής Λόρδος Βύρων Λουτράκι Λύσανδρος Μαζική πολιτική προπαγάνδα Μακάριος Μακεδονία Μακεδονικό Ζήτημα Μακεδονικός Αγώνας Μακεδονομάχοι Μάνη Μάο Τσε Τουνγκ Μαραθώνας Μάρκος Βαφειάδης Μάρκος Μπότσαρης Μάτζικερτ Μεγάλη Βρετανία Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia) Μέγαρο Μαξίμου Μέγας Αλέξανδρος Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών Μέγας Θεοδόσιος Μέγας Κωνσταντίνος Μελέτης Βασιλείου Μεσαίωνας Μέση Ανατολή Μεσόγειος Μεσολόγγι Μεσοπόλεμος (1922-1941) Μεσσήνη Μεσσηνίας Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974) Μέττερνιχ Μίκης Θεοδωράκης Μίκης Πρωτοπαπαδάκης Μικρά Ασία μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή παρωδία δίκης και εκτέλεση των έξι (1918-1922) Μιλτιάδης ο Αθηναίος Μιλτιάδης Πορφυρογέννης Μιχαήλ Ψελλός Μνημείο Μοροζίνι Μουσολίνι Μπενιζέλος Ρούφος Μυστικές υπηρεσίες ναζισμός Νάξος Ναπολέων Βοναπάρτης Ναπολέων Ζέρβας Ναυαρίνο Ναύπακτος Ναύπλιο Ναυτική Ιστορία Νέα Δημοκρατία Νεοκλής Σαρρής Νεότουρκοι Νικήτας Σταματελόπουλος Νικηφόρος Φωκάς Νικίας Νικόλαος Δημητρακόπουλος Νικόλαος Λεωτσάκος Νικόλαος Πλαστήρας Νικόλαος Πολίτης Νικόλαος Στράτος Νίκος Ζαχαριάδης Νίκος Καζαντζάκης Νίκος Μπελογιάννης Νίκος Νικολούδης Νίτσε Ξάνθη Ξενοφών Οδυσσέας Ανδρούτσος Οδυσσέας Ελύτης Οδυσσέας Ιάλεμος Οδύσσεια Οθωμανική Αυτοκρατορία Οθωνική περίοδος (1832-1864) Οικουμενικό Πατριαρχείο Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά ομάδα των "Ιαπώνων" Όμηρος ομοφυλοφιλία Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) Οργάνωση "Χ" Ορθοδοξία π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος ΠΑ. ΣΟ. Κ. Παγκόσμιος Ιστορία Παλαιών Πατρών Γερμανός Παναγής Τσαλδάρης Παναγιώτης Δαγκλής Παναγιώτης Δεμέστιχας Παναγιώτης Κανελλόπουλος Πάνος Κορωναίος Πάτρα Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ Παύλος Γύπαρης Παύλος Κουντουριώτης Παύλος Μελάς Παυσανίας Παυσανίας Κατσώτας Παυσανίας ο περιηγητής ΠΕΑΝ Πειραιάς πειρατεία Πεισίστρατος Πελοποννησιακός πόλεμος Περικλής Περικλής Αργυρόπουλος Περικλής Γιαννόπουλος Περικλής Δεληγιάννης Περιοδικά Ιστορίας Περσικοί πόλεμοι Πετρέλαια στο Αιγαίο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης Πέτρος Γαρουφαλιάς Πέτρος Μακρής - Στάϊκος Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης Πλάτων Πλούταρχος Ποίηση και αισθητική Πόλεμος των Μπόερς Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι πολιτική δολοφονία Πολιτική Ιστορία Πολωνία Πόντος Πρίγκιπας Ανδρέας προπαγάνδα πρόσφυγες προσωκρατικοί φιλόσοφοι Προτεινόμενα Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff Πύρρος της Ηπείρου Ρήγας Παλαμίδης Ρήγας Φερραίος ριζοσπάστης Ρόδος Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ρώμη Ρωμηοσύνη Ρωσία Ρωσικο κόμμα Σάββας Γκαλιμαρίδης Σάμος Σαντόρε Σανταρόζα Σαντορίνη ΣΚΑΪ Σκάκι Σκωτία Σόλων Σοφοκλής Βενιζέλος Σοφοκλής Δούσμανης Σπυρίδων Μαρκεζίνης Σπυρίδων Τρικούπης Σταλινισμός Σταυροφορίες Σταφιδικό Ζήτημα Στέφανος Δραγούμης Στέφανος Σαράφης Στέφανος Σκουλούδης Στέφανος Στεφανόπουλος Στράβων Στρατής Μυριβίλης Στρατιωτικά κινήματα Στρατιωτική Ιστορία Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη Στυλιανός Γονατάς Στυλιανός Χούτας Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ Συνθήκη της Λοζάννης Συνθήκη των Σεβρών συντάξεις ΣΥΡΙΖΑ Σύχρονη Ελληνική Ιστορία - Μεταπολίτευση (1974- ) Σωκράτης Σώματα Ασφαλείας Τα κείμενα του "φιλίστωρος" (Ι. Β. Δ.) Ταγίπ Ερντογάν Τάγματα ασφαλείας Τείχος του Βερολίνου τεκτονισμός Τέχνες Τεχνολογία το παιχνίδι στην Ιστορία Τοπική Ιστορία Τουρκία Τουρκοκρατία (1453-1821) Τράπεζα της Ελλάδος Τράπεζες Τριπλή Κατοχή της Ελλαδος και Αντίσταση (1941-1944) Τριπολιτσά Τσαούς Αντών (Φωστερίδης) Ύδρα Υποβρύχιο Παπανικολής υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ Υφαλοκρυπίδα Φαίδων Γκιζίκης Φαλμεράγιερ Φανάρι Φασισμός Φιλελληνισμός Φιλία Φιλική Εταιρεία Φιλολογικά και άλλα δοκίμια Φιλοποίμην Φιλορθόδοξη Εταιρεία Φιλοσοφία Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας Φλωρεντία Φλώρινα Φραγκοκρατία Φωκίων Φωτογραφικό Οδοιπορικό Χαλκιδική Χαράλαμπος Κατσιμήτρος Χαράλαμπος Τσερούλης Χαράτσι Χαρίλαος Τρικούπης Χαρίλαος Φλωράκης Χάτι Χουμαγιούν Χίτλερ Χούντα Χρεοκοπία Χρηματιστήριο χριστιανικό ολοκαύτωμα Χριστόδουλος Τσιγάντες Χριστούγεννα Χρυσόστομος Σμύρνης Χωροφυλακή Ψαρά ψυχολογία Ψυχρός Πόλεμος Articles in English CIA http://www.istorikathemata.com/ John Iatrides K.K.E. KGB Mεσσήνη Robert Bruce Slider William Wallas Winston Churchil
Εμφάνιση περισσότερων